Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 11

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 11

Revelation 11:1 kai edoqh moi kalamoj omoioj rabdw kai o aggeloj eisthkei legwn egeirai kai metrhson ton naon tou qeou kai to qusiasthrion kai touj proskunountaj en autw
11:2 kai thn aulhn thn ecwqen tou naou ekbale ecw kai mh authn metrhshj oti edoqh toij eqnesin kai thn polin thn agian pathsousin mhnaj tessarakonta duo
11:3 kai dwsw toij dusin martusin mou kai profhteusousin hmeraj xiliaj diakosiaj echkonta peribeblhmenoi sakkouj
11:4 outoi eisin ai duo elaiai kai ai duo luxniai ai enwpion tou qeou thj ghj estwsai
11:5 kai ei tij autouj qelh adikhsai pur ekporeuetai ek tou stomatoj autwn kai katesqiei touj exqrouj autwn kai ei tij autouj qelh adikhsai outwj dei auton apoktanqhnai
11:6 outoi exousin ecousian kleisai ton ouranon ina mh brexh uetoj en hmeraij autwn thj profhteiaj kai ecousian exousin epi twn udatwn strefein auta eij aima kai patacai thn ghn pash plhgh osakij ean qelhswsin
11:7 kai otan teleswsin thn marturian autwn to qhrion to anabainon ek thj abussou poihsei polemon met autwn kai nikhsei autouj kai apoktenei autouj
11:8 kai ta ptwmata autwn epi thj plateiaj polewj thj megalhj htij kaleitai pneumatikwj sodoma kai aiguptoj opou kai o kurioj hmwn estaurwqh
11:9 kai bleyousin ek twn lawn kai fulwn kai glwsswn kai eqnwn ta ptwmata autwn hmeraj treij kai hmisu kai ta ptwmata autwn ouk afhsousin teqhnai eij mnhmata
Revelation 11:10 kai oi katoikountej epi thj ghj xarousin ep autoij kai eufranqhsontai kai dwra pemyousin allhloij oti outoi oi duo profhtai ebasanisan touj katoikountaj epi thj ghj
11:11 kai meta taj treij hmeraj kai hmisu pneuma zwhj ek tou qeou eishlqen ep autouj kai esthsan epi touj podaj autwn kai foboj megaj epesen epi touj qewrountaj autouj
11:12 kai hkousan fwnhn megalhn ek tou ouranou legousan autoij anabhte wde kai anebhsan eij ton ouranon en th nefelh kai eqewrhsan autouj oi exqroi autwn
11:13 kai en ekeinh th wra egeneto seismoj megaj kai to dekaton thj polewj epesen kai apektanqhsan en tw seismw onomata anqrwpwn xiliadej epta kai oi loipoi emfoboi egenonto kai edwkan docan tw qew tou ouranou
11:14 h ouai h deutera aphlqen kai idou h ouai h trith erxetai taxu
11:15 kai o ebdomoj aggeloj esalpisen kai egenonto fwnai megalai en tw ouranw legousai egenonto ai basileiai tou kosmou tou kuriou hmwn kai tou xristou autou kai basileusei eij touj aiwnaj twn aiwnwn
11:16 kai oi eikosi kai tessarej presbuteroi oi enwpion tou qeou kaqhmenoi epi touj qronouj autwn epesan epi ta proswpa autwn kai prosekunhsan tw qew
11:17 legontej euxaristoumen soi kurie o qeoj o pantokratwr o wn kai o hn kai o erxomenoj oti eilhfaj thn dunamin sou thn megalhn kai ebasileusaj
11:18 kai ta eqnh wrgisqhsan kai hlqen h orgh sou kai o kairoj twn nekrwn kriqhnai kai dounai ton misqon toij douloij sou toij profhtaij kai toij agioij kai toij foboumenoij to onoma sou toij mikroij kai toij megaloij kai diafqeirai touj diafqeirontaj thn ghn
11:19 kai hnoigh o naoj tou qeou en tw ouranw kai wfqh h kibwtoj thj diaqhkhj autou en tw naw autou kai egenonto astrapai kai fwnai kai brontai kai seismoj kai xalaza megalh

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index