Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 17

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 17

Revelation 17:1 kai hlqen eij ek twn epta aggelwn twn exontwn taj epta fialaj kai elalhsen met emou legwn moi deuro deicw soi to krima thj pornhj thj megalhj thj kaqhmenhj epi twn udatwn twn pollwn
17:2 meq hj eporneusan oi basileij thj ghj kai emequsqhsan ek tou oinou thj porneiaj authj oi katoikountej thn ghn
17:3 kai aphnegken me eij erhmon en pneumati kai eidon gunaika kaqhmenhn epi qhrion kokkinon gemon onomatwn blasfhmiaj exon kefalaj epta kai kerata deka
17:4 kai h gunh hn peribeblhmenh porfura kai kokkinw kai kexruswmenh xrusw kai liqw timiw kai margaritaij exousa xrusoun pothrion en th xeiri authj gemon bdelugmatwn kai akaqarthtoj porneiaj authj
17:5 kai epi to metwpon authj onoma gegrammenon musthrion babulwn h megalh h mhthr twn pornwn kai twn bdelugmatwn thj ghj
17:6 kai eidon thn gunaika mequousan ek tou aimatoj twn agiwn kai ek tou aimatoj twn marturwn ihsou kai eqaumasa idwn authn qauma mega
17:7 kai eipen moi o aggeloj dia ti eqaumasaj egw soi erw to musthrion thj gunaikoj kai tou qhriou tou bastazontoj authn tou exontoj taj epta kefalaj kai ta deka kerata
17:8 to qhrion o eidej hn kai ouk estin kai mellei anabainein ek thj abussou kai eij apwleian upagein kai qaumasontai oi katoikountej epi thj ghj wn ou gegraptai ta onomata epi to biblion thj zwhj apo katabolhj kosmou blepontej to qhrion o ti hn kai ouk estin kaiper estin
17:9 wde o nouj o exwn sofian ai epta kefalai orh eisin epta opou h gunh kaqhtai ep autwn
Revelation 17:10 kai basileij epta eisin oi pente epesan kai o eij estin o alloj oupw hlqen kai otan elqh oligon auton dei meinai
17:11 kai to qhrion o hn kai ouk estin kai autoj ogdooj estin kai ek twn epta estin kai eij apwleian upagei
17:12 kai ta deka kerata a eidej deka basileij eisin oitinej basileian oupw elabon all ecousian wj basileij mian wran lambanousin meta tou qhriou
17:13 outoi mian gnwmhn exousin kai thn dunamin kai thn ecousian eautwn tw qhriw diadidwsousin
17:14 outoi meta tou arniou polemhsousin kai to arnion nikhsei autouj oti kurioj kuriwn estin kai basileuj basilewn kai oi met autou klhtoi kai eklektoi kai pistoi
17:15 kai legei moi ta udata a eidej ou h pornh kaqhtai laoi kai oxloi eisin kai eqnh kai glwssai
17:16 kai ta deka kerata a eidej epi to qhrion outoi mishsousin thn pornhn kai hrhmwmenhn poihsousin authn kai gumnhn kai taj sarkaj authj fagontai kai authn katakausousin en puri
17:17 o gar qeoj edwken eij taj kardiaj autwn poihsai thn gnwmhn autou kai poihsai mian gnwmhn kai dounai thn basileian autwn tw qhriw axri telesqh ta rhmata tou qeou
17:18 kai h gunh hn eidej estin h polij h megalh h exousa basileian epi twn basilewn thj ghj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index