Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 22

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 22

Revelation 22:1 kai edeicen moi kaqaron potamon udatoj zwhj lampron wj krustallon ekporeuomenon ek tou qronou tou qeou kai tou arniou
22:2 en mesw thj plateiaj authj kai tou potamou enteuqen kai enteuqen culon zwhj poioun karpouj dwdeka kata mhna ena ekaston apodidoun ton karpon autou kai ta fulla tou culou eij qerapeian twn eqnwn
22:3 kai pan katanaqema ouk estai eti kai o qronoj tou qeou kai tou arniou en auth estai kai oi douloi autou latreusousin autw
22:4 kai oyontai to proswpon autou kai to onoma autou epi twn metwpwn autwn
22:5 kai nuc ouk estai ekei kai xreian ouk exousin luxnou kai fwtoj hliou oti kurioj o qeoj fwtizei autouj kai basileusousin eij touj aiwnaj twn aiwnwn
22:6 kai eipen moi outoi oi logoi pistoi kai alhqinoi kai kurioj o qeoj twn agiwn profhtwn apesteilen ton aggelon autou deicai toij douloij autou a dei genesqai en taxei
22:7 idou erxomai taxu makarioj o thrwn touj logouj thj profhteiaj tou bibliou toutou
22:8 kai egw iwannhj o blepwn tauta kai akouwn kai ote hkousa kai ebleya epesa proskunhsai emprosqen twn podwn tou aggelou tou deiknuontoj moi tauta
22:9 kai legei moi ora mh sundouloj sou gar eimi kai twn adelfwn sou twn profhtwn kai twn thrountwn touj logouj tou bibliou toutou tw qew proskunhson
Revelation 22:10 kai legei moi mh sfragishj touj logouj thj profhteiaj tou bibliou toutou oti o kairoj egguj estin
22:11 o adikwn adikhsatw eti kai o rupwn rupwsatw eti kai o dikaioj dikaiwqhtw eti kai o agioj agiasqhtw eti
22:12 kai idou erxomai taxu kai o misqoj mou met emou apodounai ekastw wj to ergon autou estai
22:13 egw eimi to a kai to w arxh kai teloj o prwtoj kai o esxatoj
22:14 makarioi oi poiountej taj entolaj autou ina estai h ecousia autwn epi to culon thj zwhj kai toij pulwsin eiselqwsin eij thn polin
22:15 ecw de oi kunej kai oi farmakoi kai oi pornoi kai oi foneij kai oi eidwlolatrai kai paj o filwn kai poiwn yeudoj
22:16 egw ihsouj epemya ton aggelon mou marturhsai umin tauta epi taij ekklhsiaij egw eimi h riza kai to genoj tou dabid o asthr o lamproj kai orqrinoj
22:17 kai to pneuma kai h numfh legousin elqe kai o akouwn eipatw elqe kai o diywn elqetw kai o qelwn lambanetw to udwr zwhj dwrean
22:18 summarturoumai gar panti akouonti touj logouj thj profhteiaj tou bibliou toutou ean tij epitiqh proj tauta epiqhsei o qeoj ep auton taj plhgaj taj gegrammenaj en bibliw toutw
22:19 kai ean tij afairh apo twn logwn biblou thj profhteiaj tauthj afairhsei o qeoj to meroj autou apo biblou thj zwhj kai ek thj polewj thj agiaj kai twn gegrammenwn en bibliw toutw
Revelation 22:20 legei o marturwn tauta nai erxomai taxu amhn nai erxou kurie ihsou
22:21 h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meta pantwn umwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index