Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 3

Revelation 3:1 kai tw aggelw thj en sardesin ekklhsiaj grayon tade legei o exwn ta epta pneumata tou qeou kai touj epta asteraj oida sou ta erga oti to onoma exeij oti zhj kai nekroj ei
3:2 ginou grhgorwn kai sthricon ta loipa a mellei apoqanein ou gar eurhka sou ta erga peplhrwmena enwpion tou qeou
3:3 mnhmoneue oun pwj eilhfaj kai hkousaj kai threi kai metanohson ean oun mh grhgorhshj hcw epi se wj klepthj kai ou mh gnwj poian wran hcw epi se
3:4 exeij oliga onomata kai en sardesin a ouk emolunan ta imatia autwn kai peripathsousin met emou en leukoij oti acioi eisin
3:5 o nikwn outoj peribaleitai en imatioij leukoij kai ou mh ecaleiyw to onoma autou ek thj biblou thj zwhj kai ecomologhsomai to onoma autou enwpion tou patroj mou kai enwpion twn aggelwn autou
3:6 o exwn ouj akousatw ti to pneuma legei taij ekklhsiaij
3:7 kai tw aggelw thj en filadelfeia ekklhsiaj grayon tade legei o agioj o alhqinoj o exwn thn kleida tou dabid o anoigwn kai oudeij kleiei kai kleiei kai oudeij anoigei
3:8 oida sou ta erga idou dedwka enwpion sou quran anewgmenhn kai oudeij dunatai kleisai authn oti mikran exeij dunamin kai ethrhsaj mou ton logon kai ouk hrnhsw to onoma mou
3:9 idou didwmi ek thj sunagwghj tou satana twn legontwn eautouj ioudaiouj einai kai ouk eisin alla yeudontai idou poihsw autouj ina hcwsin kai proskunhswsin enwpion twn podwn sou kai gnwsin oti egw hgaphsa se
Revelation 3:10 oti ethrhsaj ton logon thj upomonhj mou kagw se thrhsw ek thj wraj tou peirasmou thj melloushj erxesqai epi thj oikoumenhj olhj peirasai touj katoikountaj epi thj ghj
3:11 idou erxomai taxu kratei o exeij ina mhdeij labh ton stefanon sou
3:12 o nikwn poihsw auton stulon en tw naw tou qeou mou kai ecw ou mh ecelqh eti kai grayw ep auton to onoma tou qeou mou kai to onoma thj polewj tou qeou mou thj kainhj ierousalhm h katabainei ek tou ouranou apo tou qeou mou kai to onoma mou to kainon
3:13 o exwn ouj akousatw ti to pneuma legei taij ekklhsiaij
3:14 kai tw aggelw thj ekklhsiaj laodikewn grayon tade legei o amhn o martuj o pistoj kai alhqinoj h arxh thj ktisewj tou qeou
3:15 oida sou ta erga oti oute yuxroj ei oute zestoj ofelon yuxroj eihj h zestoj
3:16 outwj oti xliaroj ei kai oute yuxroj oute zestoj mellw se emesai ek tou stomatoj mou
3:17 oti legeij oti plousioj eimi kai peplouthka kai oudenoj xreian exw kai ouk oidaj oti su ei o talaipwroj kai eleeinoj kai ptwxoj kai tufloj kai gumnoj
3:18 sumbouleuw soi agorasai par emou xrusion pepurwmenon ek puroj ina plouthshj kai imatia leuka ina peribalh kai mh fanerwqh h aisxunh thj gumnothtoj sou kai kollourion egxrison touj ofqalmouj sou ina blephj
3:19 egw osouj ean filw elegxw kai paideuw zhlwson oun kai metanohson
Revelation 3:20 idou esthka epi thn quran kai krouw ean tij akoush thj fwnhj mou kai anoich thn quran eiseleusomai proj auton kai deipnhsw met autou kai autoj met emou
3:21 o nikwn dwsw autw kaqisai met emou en tw qronw mou wj kagw enikhsa kai ekaqisa meta tou patroj mou en tw qronw autou
3:22 o exwn ouj akousatw ti to pneuma legei taij ekklhsiaij

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index