Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 7

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 7

Revelation 7:1 kai meta tauta eidon tessaraj aggelouj estwtaj epi taj tessaraj gwniaj thj ghj kratountaj touj tessaraj anemouj thj ghj ina mh pneh anemoj epi thj ghj mhte epi thj qalasshj mhte epi pan dendron
7:2 kai eidon allon aggelon anabainonta apo anatolhj hliou exonta sfragida qeou zwntoj kai ekracen fwnh megalh toij tessarsin aggeloij oij edoqh autoij adikhsai thn ghn kai thn qalassan
7:3 legwn mh adikhshte thn ghn mhte thn qalassan mhte ta dendra axrij ou sfragiswmen touj doulouj tou qeou hmwn epi twn metwpwn autwn
7:4 kai hkousa ton ariqmon twn esfragismenwn rmd xiliadej esfragismenoi ek pashj fulhj uiwn israhl
7:5 ek fulhj iouda ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj roubhn ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj gad ib xiliadej esfragismenoi
7:6 ek fulhj ashr ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj nefqaleim ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj manassh ib xiliadej esfragismenoi
7:7 ek fulhj sumewn ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj leui ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj isaxar ib xiliadej esfragismenoi
7:8 ek fulhj zaboulwn ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj iwshf ib xiliadej esfragismenoi ek fulhj beniamin ib xiliadej esfragismenoi
7:9 meta tauta eidon kai idou oxloj poluj on ariqmhsai auton oudeij hdunato ek pantoj eqnouj kai fulwn kai lawn kai glwsswn estwtej enwpion tou qronou kai enwpion tou arniou peribeblhmenoi stolaj leukaj kai foinikej en taij xersin autwn
Revelation 7:10 kai krazontej fwnh megalh legontej h swthria tw qew hmwn tw kaqhmenw epi tou qronou kai tw arniw
7:11 kai pantej oi aggeloi esthkesan kuklw tou qronou kai twn presbuterwn kai twn tessarwn zwwn kai epeson enwpion tou qronou epi proswpon autwn kai prosekunhsan tw qew
7:12 legontej amhn h eulogia kai h doca kai h sofia kai h euxaristia kai h timh kai h dunamij kai h isxuj tw qew hmwn eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn
7:13 kai apekriqh eij ek twn presbuterwn legwn moi outoi oi peribeblhmenoi taj stolaj taj leukaj tinej eisin kai poqen hlqon
7:14 kai eirhka autw kurie su oidaj kai eipen moi outoi eisin oi erxomenoi ek thj qliyewj thj megalhj kai eplunan taj stolaj autwn kai eleukanan autaj en tw aimati tou arniou
7:15 dia touto eisin enwpion tou qronou tou qeou kai latreuousin autw hmeraj kai nuktoj en tw naw autou kai o kaqhmenoj epi tou qronou skhnwsei ep autouj
7:16 ou peinasousin eti oude diyhsousin eti oude mh pesh ep autouj o hlioj oude pan kauma
7:17 oti to arnion to ana meson tou qronou poimanei autouj kai odhghsei autouj epi zwsaj phgaj udatwn kai ecaleiyei o qeoj pan dakruon apo twn ofqalmwn autwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index