Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 10

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 10

Revelation 10:1 kai eidon allon aggelon isxuron katabainonta ek tou ouranou peribeblhmenon nefelhn kai irij epi thj kefalhj kai to proswpon autou wj o hlioj kai oi podej autou wj stuloi puroj
10:2 kai eixen en th xeiri autou biblaridion anewgmenon kai eqhken ton poda autou ton decion epi thn qalassan ton de euwnumon epi thn ghn
10:3 kai ekracen fwnh megalh wsper lewn mukatai kai ote ekracen elalhsan ai epta brontai taj eautwn fwnaj
10:4 kai ote elalhsan ai epta brontai taj fwnaj eautwn emellon grafein kai hkousa fwnhn ek tou ouranou legousan moi sfragison a elalhsan ai epta brontai kai mh tauta grayhj
10:5 kai o aggeloj on eidon estwta epi thj qalasshj kai epi thj ghj hren thn xeira autou eij ton ouranon
10:6 kai wmosen en tw zwnti eij touj aiwnaj twn aiwnwn oj ektisen ton ouranon kai ta en autw kai thn ghn kai ta en auth kai thn qalassan kai ta en auth oti xronoj ouk estai eti
10:7 alla en taij hmeraij thj fwnhj tou ebdomou aggelou otan mellh salpizein kai telesqh to musthrion tou qeou wj euhggelisen toij eautou douloij toij profhtaij
10:8 kai h fwnh hn hkousa ek tou ouranou palin lalousa met emou kai legousa upage labe to biblaridion to hnewgmenon en th xeiri aggelou tou estwtoj epi thj qalasshj kai epi thj ghj
10:9 kai aphlqon proj ton aggelon legwn autw doj moi to biblaridion kai legei moi labe kai katafage auto kai pikranei sou thn koilian all en tw stomati sou estai gluku wj meli
Revelation 10:10 kai elabon to biblaridion ek thj xeiroj tou aggelou kai katefagon auto kai hn en tw stomati mou wj meli gluku kai ote efagon auto epikranqh h koilia mou
10:11 kai legei moi dei se palin profhteusai epi laoij kai eqnesin kai glwssaij kai basileusin polloij

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index