Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 14

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 14

Revelation 14:1 kai eidon kai idou arnion esthkoj epi to oroj siwn kai met autou ekaton tessarakonta tessarej xiliadej exousai to onoma tou patroj autou gegrammenon epi twn metwpwn autwn
14:2 kai hkousa fwnhn ek tou ouranou wj fwnhn udatwn pollwn kai wj fwnhn bronthj megalhj kai fwnhn hkousa kiqarwdwn kiqarizontwn en taij kiqaraij autwn
14:3 kai adousin wj wdhn kainhn enwpion tou qronou kai enwpion twn tessarwn zwwn kai twn presbuterwn kai oudeij hdunato maqein thn wdhn ei mh ai ekaton tessarakonta tessarej xiliadej oi hgorasmenoi apo thj ghj
14:4 outoi eisin oi meta gunaikwn ouk emolunqhsan parqenoi gar eisin outoi eisin oi akolouqountej tw arniw opou an upagh outoi hgorasqhsan apo twn anqrwpwn aparxh tw qew kai tw arniw
14:5 kai en tw stomati autwn oux eureqh doloj amwmoi gar eisin enwpion tou qronou tou qeou
14:6 kai eidon allon aggelon petwmenon en mesouranhmati exonta euaggelion aiwnion euaggelisai touj katoikountaj epi thj ghj kai pan eqnoj kai fulhn kai glwssan kai laon
14:7 legonta en fwnh megalh fobhqhte ton qeon kai dote autw docan oti hlqen h wra thj krisewj autou kai proskunhsate tw poihsanti ton ouranon kai thn ghn kai thn qalassan kai phgaj udatwn
14:8 kai alloj aggeloj hkolouqhsen legwn epesen epesen babulwn h polij h megalh oti ek tou oinou tou qumou thj porneiaj authj pepotiken panta eqnh
14:9 kai tritoj aggeloj hkolouqhsen autoij legwn en fwnh megalh ei tij to qhrion proskunei kai thn eikona autou kai lambanei xaragma epi tou metwpou autou h epi thn xeira autou
Revelation 14:10 kai autoj pietai ek tou oinou tou qumou tou qeou tou kekerasmenou akratou en tw pothriw thj orghj autou kai basanisqhsetai en puri kai qeiw enwpion twn agiwn aggelwn kai enwpion tou arniou
14:11 kai o kapnoj tou basanismou autwn anabainei eij aiwnaj aiwnwn kai ouk exousin anapausin hmeraj kai nuktoj oi proskunountej to qhrion kai thn eikona autou kai ei tij lambanei to xaragma tou onomatoj autou
14:12 wde upomonh twn agiwn estin wde oi thrountej taj entolaj tou qeou kai thn pistin ihsou
14:13 kai hkousa fwnhj ek tou ouranou legoushj moi grayon makarioi oi nekroi oi en kuriw apoqnhskontej aparti nai legei to pneuma ina anapauswntai ek twn kopwn autwn ta de erga autwn akolouqei met autwn
14:14 kai eidon kai idou nefelh leukh kai epi thn nefelhn kaqhmenoj omoioj uiw anqrwpou exwn epi thj kefalhj autou stefanon xrusoun kai en th xeiri autou drepanon ocu
14:15 kai alloj aggeloj echlqen ek tou naou krazwn en megalh fwnh tw kaqhmenw epi thj nefelhj pemyon to drepanon sou kai qerison oti hlqen soi h wra tou qerisai oti echranqh o qerismoj thj ghj
14:16 kai ebalen o kaqhmenoj epi thn nefelhn to drepanon autou epi thn ghn kai eqerisqh h gh
14:17 kai alloj aggeloj echlqen ek tou naou tou en tw ouranw exwn kai autoj drepanon ocu
14:18 kai alloj aggeloj echlqen ek tou qusiasthriou exwn ecousian epi tou puroj kai efwnhsen kraugh megalh tw exonti to drepanon to ocu legwn pemyon sou to drepanon to ocu kai trughson touj botruaj thj ampelou thj ghj oti hkmasan ai stafulai authj
14:19 kai ebalen o aggeloj to drepanon autou eij thn ghn kai etrughsen thn ampelon thj ghj kai ebalen eij thn lhnon tou qumou tou qeou thn megalhn
14:20 kai epathqh h lhnoj ecw thj polewj kai echlqen aima ek thj lhnou axri twn xalinwn twn ippwn apo stadiwn xiliwn ecakosiwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index