Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 15

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 15

Revelation 15:1 kai eidon allo shmeion en tw ouranw mega kai qaumaston aggelouj epta exontaj plhgaj epta taj esxataj oti en autaij etelesqh o qumoj tou qeou
15:2 kai eidon wj qalassan ualinhn memigmenhn puri kai touj nikwntaj ek tou qhriou kai ek thj eikonoj autou kai ek tou xaragmatoj autou ek tou ariqmou tou onomatoj autou estwtaj epi thn qalassan thn ualinhn exontaj kiqaraj tou qeou
15:3 kai adousin thn wdhn mwsewj tou doulou tou qeou kai thn wdhn tou arniou legontej megala kai qaumasta ta erga sou kurie o qeoj o pantokratwr dikaiai kai alhqinai ai odoi sou o basileuj twn agiwn
15:4 tij ou mh fobhqh se kurie kai docash to onoma sou oti monoj osioj oti panta ta eqnh hcousin kai proskunhsousin enwpion sou oti ta dikaiwmata sou efanerwqhsan
15:5 kai meta tauta eidon kai idou hnoigh o naoj thj skhnhj tou marturiou en tw ouranw
15:6 kai echlqon oi epta aggeloi exontej taj epta plhgaj ek tou naou endedumenoi linon kaqaron kai lampron kai periezwsmenoi peri ta sthqh zwnaj xrusaj
15:7 kai en ek twn tessarwn zwwn edwken toij epta aggeloij epta fialaj xrusaj gemousaj tou qumou tou qeou tou zwntoj eij touj aiwnaj twn aiwnwn
15:8 kai egemisqh o naoj kapnou ek thj dochj tou qeou kai ek thj dunamewj autou kai oudeij hdunato eiselqein eij ton naon axri telesqwsin ai epta plhgai twn epta aggelwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index