Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 8

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 8

Revelation 8:1 kai ote hnoicen thn sfragida thn ebdomhn egeneto sigh en tw ouranw wj hmiwrion
8:2 kai eidon touj epta aggelouj oi enwpion tou qeou esthkasin kai edoqhsan autoij epta salpiggej
8:3 kai alloj aggeloj hlqen kai estaqh epi to qusiasthrion exwn libanwton xrusoun kai edoqh autw qumiamata polla ina dwsh taij proseuxaij twn agiwn pantwn epi to qusiasthrion to xrusoun to enwpion tou qronou
8:4 kai anebh o kapnoj twn qumiamatwn taij proseuxaij twn agiwn ek xeiroj tou aggelou enwpion tou qeou
8:5 kai eilhfen o aggeloj to libanwton kai egemisen auto ek tou puroj tou qusiasthriou kai ebalen eij thn ghn kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoj
8:6 kai oi epta aggeloi oi exontej taj epta salpiggaj htoimasan eautouj ina salpiswsin
8:7 kai o prwtoj aggeloj esalpisen kai egeneto xalaza kai pur memigmena aimati kai eblhqh eij thn ghn kai to triton twn dendrwn katekah kai paj xortoj xlwroj katekah
8:8 kai o deuteroj aggeloj esalpisen kai wj oroj mega puri kaiomenon eblhqh eij thn qalassan kai egeneto to triton thj qalasshj aima
8:9 kai apeqanen to triton twn ktismatwn twn en th qalassh ta exonta yuxaj kai to triton twn ploiwn diefqarh
Revelation 8:10 kai o tritoj aggeloj esalpisen kai epesen ek tou ouranou asthr megaj kaiomenoj wj lampaj kai epesen epi to triton twn potamwn kai epi taj phgaj udatwn
8:11 kai to onoma tou asteroj legetai ayinqoj kai ginetai to triton twn udatwn eij ayinqon kai polloi anqrwpwn apeqanon ek twn udatwn oti epikranqhsan
8:12 kai o tetartoj aggeloj esalpisen kai eplhgh to triton tou hliou kai to triton thj selhnhj kai to triton twn asterwn ina skotisqh to triton autwn kai h hmera mh fainh to triton authj kai h nuc omoiwj
8:13 kai eidon kai hkousa enoj aggelou petwmenou en mesouranhmati legontoj fwnh megalh ouai ouai ouai toij katoikousin epi thj ghj ek twn loipwn fwnwn thj salpiggoj twn triwn aggelwn twn mellontwn salpizein

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index