Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 20

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 20

Revelation 20:1 kai eidon aggelon katabainonta ek tou ouranou exonta thn kleida thj abussou kai alusin megalhn epi thn xeira autou
20:2 kai ekrathsen ton drakonta ton ofin ton arxaion oj estin diaboloj kai satanaj kai edhsen auton xilia eth
20:3 kai ebalen auton eij thn abusson kai ekleisen auton kai esfragisen epanw autou ina mh planhsh ta eqnh eti axri telesqh ta xilia eth kai meta tauta dei auton luqhnai mikron xronon
20:4 kai eidon qronouj kai ekaqisan ep autouj kai krima edoqh autoij kai taj yuxaj twn pepelekismenwn dia thn marturian ihsou kai dia ton logon tou qeou kai oitinej ou prosekunhsan tw qhriw oute thn eikona autou kai ouk elabon to xaragma epi to metwpon autwn kai epi thn xeira autwn kai ezhsan kai ebasileusan meta xristou xilia eth
20:5 oi de loipoi twn nekrwn ouk anezhsan ewj telesqh ta xilia eth auth h anastasij h prwth
20:6 makarioj kai agioj o exwn meroj en th anastasei th prwth epi toutwn o qanatoj o deuteroj ouk exei ecousian all esontai iereij tou qeou kai tou xristou kai basileusousin met autou xilia eth
20:7 kai otan telesqh ta xilia eth luqhsetai o satanaj ek thj fulakhj autou
20:8 kai eceleusetai planhsai ta eqnh ta en taij tessarsin gwniaij thj ghj ton gwg kai ton magwg sunagagein autouj eij polemon wn o ariqmoj wj h ammoj thj qalasshj
20:9 kai anebhsan epi to platoj thj ghj kai ekuklwsan thn parembolhn twn agiwn kai thn polin thn hgaphmenhn kai katebh pur apo tou qeou ek tou ouranou kai katefagen autouj
Revelation 20:10 kai o diaboloj o planwn autouj eblhqh eij thn limnhn tou puroj kai qeiou opou to qhrion kai o yeudoprofhthj kai basanisqhsontai hmeraj kai nuktoj eij touj aiwnaj twn aiwnwn
20:11 kai eidon qronon leukon megan kai ton kaqhmenon ep autou ou apo proswpou efugen h gh kai o ouranoj kai topoj oux eureqh autoij
20:12 kai eidon touj nekrouj mikrouj kai megalouj estwtaj enwpion tou qeou kai biblia hnewxqhsan kai biblion allo hnewxqh o estin thj zwhj kai ekriqhsan oi nekroi ek twn gegrammenwn en toij biblioij kata ta erga autwn
20:13 kai edwken h qalassa touj en auth nekrouj kai o qanatoj kai o adhj edwkan touj en autoij nekrouj kai ekriqhsan ekastoj kata ta erga autwn
20:14 kai o qanatoj kai o adhj eblhqhsan eij thn limnhn tou puroj outoj estin o deuteroj qanatoj
20:15 kai ei tij oux eureqh en th biblw thj zwhj gegrammenoj eblhqh eij thn limnhn tou puroj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index