Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 13

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 13

Revelation 13:1 kai estaqhn epi thn ammon thj qalasshj kai eidon ek thj qalasshj qhrion anabainon exon kefalaj epta kai kerata deka kai epi twn keratwn autou deka diadhmata kai epi taj kefalaj autou onoma blasfhmiaj
13:2 kai to qhrion o eidon hn omoion pardalei kai oi podej autou wj arktou kai to stoma autou wj stoma leontoj kai edwken autw o drakwn thn dunamin autou kai ton qronon autou kai ecousian megalhn
13:3 kai eidon mian twn kefalwn autou wj esfagmenhn eij qanaton kai h plhgh tou qanatou autou eqerapeuqh kai eqaumasen olh h gh opisw tou qhriou
13:4 kai prosekunhsan ton drakonta oj edwken ecousian tw qhriw kai prosekunhsan to qhrion legontej tij omoioj tw qhriw tij dunatai polemhsai met autou
13:5 kai edoqh autw stoma laloun megala kai blasfhmiaj kai edoqh autw ecousia poihsai mhnaj tessarakonta duo
13:6 kai hnoicen to stoma autou eij blasfhmian proj ton qeon blasfhmhsai to onoma autou kai thn skhnhn autou kai touj en tw ouranw skhnountaj
13:7 kai edoqh autw polemon poihsai meta twn agiwn kai nikhsai autouj kai edoqh autw ecousia epi pasan fulhn kai glwssan kai eqnoj
13:8 kai proskunhsousin autw pantej oi katoikountej epi thj ghj wn ou gegraptai ta onomata en th biblw thj zwhj tou arniou esfagmenou apo katabolhj kosmou
13:9 ei tij exei ouj akousatw
Revelation 13:10 ei tij aixmalwsian sunagei eij aixmalwsian upagei ei tij en maxaira apoktenei dei auton en maxaira apoktanqhnai wde estin h upomonh kai h pistij twn agiwn
13:11 kai eidon allo qhrion anabainon ek thj ghj kai eixen kerata duo omoia arniw kai elalei wj drakwn
13:12 kai thn ecousian tou prwtou qhriou pasan poiei enwpion autou kai poiei thn ghn kai touj katoikountaj en auth ina proskunhswsin to qhrion to prwton ou eqerapeuqh h plhgh tou qanatou autou
13:13 kai poiei shmeia megala ina kai pur poih katabainein ek tou ouranou eij thn ghn enwpion twn anqrwpwn
13:14 kai plana touj katoikountaj epi thj ghj dia ta shmeia a edoqh autw poihsai enwpion tou qhriou legwn toij katoikousin epi thj ghj poihsai eikona tw qhriw o exei thn plhghn thj maxairaj kai ezhsen
13:15 kai edoqh autw dounai pneuma th eikoni tou qhriou ina kai lalhsh h eikwn tou qhriou kai poihsh osoi an mh proskunhswsin thn eikona tou qhriou ina apoktanqwsin
13:16 kai poiei pantaj touj mikrouj kai touj megalouj kai touj plousiouj kai touj ptwxouj kai touj eleuqerouj kai touj doulouj ina dwsh autoij xaragma epi thj xeiroj autwn thj deciaj h epi twn metwpwn autwn
13:17 kai ina mh tij dunhtai agorasai h pwlhsai ei mh o exwn to xaragma h to onoma tou qhriou h ton ariqmon tou onomatoj autou
13:18 wde h sofia estin o exwn ton noun yhfisatw ton ariqmon tou qhriou ariqmoj gar anqrwpou estin kai o ariqmoj autou xcj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index