Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 4

Revelation 4:1 meta tauta eidon kai idou qura hnewgmenh en tw ouranw kai h fwnh h prwth hn hkousa wj salpiggoj laloushj met emou legousa anaba wde kai deicw soi a dei genesqai meta tauta
4:2 kai euqewj egenomhn en pneumati kai idou qronoj ekeito en tw ouranw kai epi tou qronou kaqhmenoj
4:3 kai o kaqhmenoj hn omoioj orasei liqw iaspidi kai sardinw kai irij kukloqen tou qronou omoia orasei smaragdinw
4:4 kai kukloqen tou qronou qronoi eikosi kai tessarej kai epi touj qronouj eidon touj eikosi kai tessaraj presbuterouj kaqhmenouj peribeblhmenouj en imatioij leukoij kai esxon epi taj kefalaj autwn stefanouj xrusouj
4:5 kai ek tou qronou ekporeuontai astrapai kai brontai kai fwnai kai epta lampadej puroj kaiomenai enwpion tou qronou ai eisin ta epta pneumata tou qeou
4:6 kai enwpion tou qronou qalassa ualinh omoia krustallw kai en mesw tou qronou kai kuklw tou qronou tessara zwa gemonta ofqalmwn emprosqen kai opisqen
4:7 kai to zwon to prwton omoion leonti kai to deuteron zwon omoion mosxw kai to triton zwon exon to proswpon wj anqrwpoj kai to tetarton zwon omoion aetw petwmenw
4:8 kai tessara zwa en kaq eauto eixon ana pterugaj ec kukloqen kai eswqen gemonta ofqalmwn kai anapausin ouk exousin hmeraj kai nuktoj legonta agioj agioj agioj kurioj o qeoj o pantokratwr o hn kai o wn kai o erxomenoj
4:9 kai otan dwsousin ta zwa docan kai timhn kai euxaristian tw kaqhmenw epi tou qronou tw zwnti eij touj aiwnaj twn aiwnwn
Revelation 4:10 pesountai oi eikosi kai tessarej presbuteroi enwpion tou kaqhmenou epi tou qronou kai proskunousin tw zwnti eij touj aiwnaj twn aiwnwn kai ballousin touj stefanouj autwn enwpion tou qronou legontej
4:11 acioj ei kurie labein thn docan kai thn timhn kai thn dunamin oti su ektisaj ta panta kai dia to qelhma sou eisin kai ektisqhsan

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index