Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 19

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 19

Revelation 19:1 kai meta tauta hkousa fwnhn oxlou pollou megalhn en tw ouranw legontoj allhlouia h swthria kai h doca kai h timh kai h dunamij kuriw tw qew hmwn
19:2 oti alhqinai kai dikaiai ai kriseij autou oti ekrinen thn pornhn thn megalhn htij efqeiren thn ghn en th porneia authj kai ecedikhsen to aima twn doulwn autou ek thj xeiroj authj
19:3 kai deuteron eirhkan allhlouia kai o kapnoj authj anabainei eij touj aiwnaj twn aiwnwn
19:4 kai epesan oi presbuteroi oi eikosi kai tessarej kai ta tessara zwa kai prosekunhsan tw qew tw kaqhmenw epi tou qronou legontej amhn allhlouia
19:5 kai fwnh ek tou qronou echlqen legousa aineite ton qeon hmwn pantej oi douloi autou kai oi foboumenoi auton kai oi mikroi kai oi megaloi
19:6 kai hkousa wj fwnhn oxlou pollou kai wj fwnhn udatwn pollwn kai wj fwnhn brontwn isxurwn legontaj allhlouia oti ebasileusen kurioj o qeoj o pantokratwr
19:7 xairwmen kai agalliwmeqa kai dwmen thn docan autw oti hlqen o gamoj tou arniou kai h gunh autou htoimasen eauthn
19:8 kai edoqh auth ina peribalhtai bussinon kaqaron kai lampron to gar bussinon ta dikaiwmata estin twn agiwn
19:9 kai legei moi grayon makarioi oi eij to deipnon tou gamou tou arniou keklhmenoi kai legei moi outoi oi logoi alhqinoi eisin tou qeou
Revelation 19:10 kai epeson emprosqen twn podwn autou proskunhsai autw kai legei moi ora mh sundouloj sou eimi kai twn adelfwn sou twn exontwn thn marturian tou ihsou tw qew proskunhson h gar marturia tou ihsou estin to pneuma thj profhteiaj
19:11 kai eidon ton ouranon anewgmenon kai idou ippoj leukoj kai o kaqhmenoj ep auton kaloumenoj pistoj kai alhqinoj kai en dikaiosunh krinei kai polemei
19:12 oi de ofqalmoi autou wj floc puroj kai epi thn kefalhn autou diadhmata polla exwn onoma gegrammenon o oudeij oiden ei mh autoj
19:13 kai peribeblhmenoj imation bebammenon aimati kai kaleitai to onoma autou o logoj tou qeou
19:14 kai ta strateumata ta en tw ouranw hkolouqei autw ef ippoij leukoij endedumenoi bussinon leukon kai kaqaron
19:15 kai ek tou stomatoj autou ekporeuetai romfaia oceia ina en auth patassh ta eqnh kai autoj poimanei autouj en rabdw sidhra kai autoj patei thn lhnon tou oinou tou qumou kai thj orghj tou qeou tou pantokratoroj
19:16 kai exei epi to imation kai epi ton mhron autou onoma gegrammenon basileuj basilewn kai kurioj kuriwn
19:17 kai eidon ena aggelon estwta en tw hliw kai ekracen fwnh megalh legwn pasin toij orneoij toij petwmenoij en mesouranhmati deute kai sunagesqe eij to deipnon tou megalou qeou
19:18 ina faghte sarkaj basilewn kai sarkaj xiliarxwn kai sarkaj isxurwn kai sarkaj ippwn kai twn kaqhmenwn ep autwn kai sarkaj pantwn eleuqerwn te kai doulwn kai mikrwn kai megalwn
19:19 kai eidon to qhrion kai touj basileij thj ghj kai ta strateumata autwn sunhgmena poihsai polemon meta tou kaqhmenou epi tou ippou kai meta tou strateumatoj autou
Revelation 19:20 kai epiasqh to qhrion kai meta toutou o yeudoprofhthj o poihsaj ta shmeia enwpion autou en oij eplanhsen touj labontaj to xaragma tou qhriou kai touj proskunountaj th eikoni autou zwntej eblhqhsan oi duo eij thn limnhn tou puroj thn kaiomenhn en tw qeiw
19:21 kai oi loipoi apektanqhsan en th romfaia tou kaqhmenou epi tou ippou th ekporeuomenh ek tou stomatoj autou kai panta ta ornea exortasqhsan ek twn sarkwn autwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index