Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 12

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 12

Revelation 12:1 kai shmeion mega wfqh en tw ouranw gunh peribeblhmenh ton hlion kai h selhnh upokatw twn podwn authj kai epi thj kefalhj authj stefanoj asterwn dwdeka
12:2 kai en gastri exousa krazei wdinousa kai basanizomenh tekein
12:3 kai wfqh allo shmeion en tw ouranw kai idou drakwn megaj purroj exwn kefalaj epta kai kerata deka kai epi taj kefalaj autou diadhmata epta
12:4 kai h oura autou surei to triton twn asterwn tou ouranou kai ebalen autouj eij thn ghn kai o drakwn esthken enwpion thj gunaikoj thj melloushj tekein ina otan tekh to teknon authj katafagh
12:5 kai eteken uion arrena oj mellei poimainein panta ta eqnh en rabdw sidhra kai hrpasqh to teknon authj proj ton qeon kai ton qronon autou
12:6 kai h gunh efugen eij thn erhmon opou exei topon htoimasmenon apo tou qeou ina ekei trefwsin authn hmeraj xiliaj diakosiaj echkonta
12:7 kai egeneto polemoj en tw ouranw o mixahl kai oi aggeloi autou epolemhsan kata tou drakontoj kai o drakwn epolemhsen kai oi aggeloi autou
12:8 kai ouk isxusan oute topoj eureqh autwn eti en tw ouranw
12:9 kai eblhqh o drakwn o megaj o ofij o arxaioj o kaloumenoj diaboloj kai o satanaj o planwn thn oikoumenhn olhn eblhqh eij thn ghn kai oi aggeloi autou met autou eblhqhsan
Revelation 12:10 kai hkousa fwnhn megalhn legousan en tw ouranw arti egeneto h swthria kai h dunamij kai h basileia tou qeou hmwn kai h ecousia tou xristou autou oti kateblhqh o kathgoroj twn adelfwn hmwn o kathgorwn autwn enwpion tou qeou hmwn hmeraj kai nuktoj
12:11 kai autoi enikhsan auton dia to aima tou arniou kai dia ton logon thj marturiaj autwn kai ouk hgaphsan thn yuxhn autwn axri qanatou
12:12 dia touto eufrainesqe oi ouranoi kai oi en autoij skhnountej ouai toij katoikousin thn ghn kai thn qalassan oti katebh o diaboloj proj umaj exwn qumon megan eidwj oti oligon kairon exei
12:13 kai ote eiden o drakwn oti eblhqh eij thn ghn ediwcen thn gunaika htij eteken ton arrena
12:14 kai edoqhsan th gunaiki duo pterugej tou aetou tou megalou ina pethtai eij thn erhmon eij ton topon authj opou trefetai ekei kairon kai kairouj kai hmisu kairou apo proswpou tou ofewj
12:15 kai ebalen o ofij opisw thj gunaikoj ek tou stomatoj autou udwr wj potamon ina tauthn potamoforhton poihsh
12:16 kai ebohqhsen h gh th gunaiki kai hnoicen h gh to stoma authj kai katepien ton potamon on ebalen o drakwn ek tou stomatoj autou
12:17 kai wrgisqh o drakwn epi th gunaiki kai aphlqen poihsai polemon meta twn loipwn tou spermatoj authj twn thrountwn taj entolaj tou qeou kai exontwn thn marturian tou ihsou xristou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index