Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 6

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 6

Revelation 6:1 kai eidon ote hnoicen to arnion mian ek twn sfragidwn kai hkousa enoj ek twn tessarwn zwwn legontoj wj fwnhj bronthj erxou kai blepe
6:2 kai eidon kai idou ippoj leukoj kai o kaqhmenoj ep autw exwn tocon kai edoqh autw stefanoj kai echlqen nikwn kai ina nikhsh
6:3 kai ote hnoicen thn deuteran sfragida hkousa tou deuterou zwou legontoj erxou kai blepe
6:4 kai echlqen alloj ippoj purroj kai tw kaqhmenw ep autw edoqh autw labein thn eirhnhn apo thj ghj kai ina allhlouj sfacwsin kai edoqh autw maxaira megalh
6:5 kai ote hnoicen thn trithn sfragida hkousa tou tritou zwou legontoj erxou kai blepe kai eidon kai idou ippoj melaj kai o kaqhmenoj ep autw exwn zugon en th xeiri autou
6:6 kai hkousa fwnhn en mesw twn tessarwn zwwn legousan xoinic sitou dhnariou kai treij xoinikej kriqhj dhnariou kai to elaion kai ton oinon mh adikhshj
6:7 kai ote hnoicen thn sfragida thn tetarthn hkousa fwnhn tou tetartou zwou legousan erxou kai blepe
6:8 kai eidon kai idou ippoj xlwroj kai o kaqhmenoj epanw autou onoma autw o qanatoj kai o adhj akolouqei met autou kai edoqh autoij ecousia apokteinai epi to tetarton thj ghj en romfaia kai en limw kai en qanatw kai upo twn qhriwn thj ghj
6:9 kai ote hnoicen thn pempthn sfragida eidon upokatw tou qusiasthriou taj yuxaj twn esfagmenwn dia ton logon tou qeou kai dia thn marturian hn eixon
Revelation 6:10 kai ekrazon fwnh megalh legontej ewj pote o despothj o agioj kai o alhqinoj ou krineij kai ekdikeij to aima hmwn apo twn katoikountwn epi thj ghj
6:11 kai edoqhsan ekastoij stolai leukai kai erreqh autoij ina anapauswntai eti xronon mikron ewj ou plhrwsontai kai oi sundouloi autwn kai oi adelfoi autwn oi mellontej apokteinesqai wj kai autoi
6:12 kai eidon ote hnoicen thn sfragida thn ekthn kai idou seismoj megaj egeneto kai o hlioj egeneto melaj wj sakkoj trixinoj kai h selhnh egeneto wj aima
6:13 kai oi asterej tou ouranou epesan eij thn ghn wj sukh ballei touj olunqouj authj upo megalou anemou seiomenh
6:14 kai ouranoj apexwrisqh wj biblion eilissomenon kai pan oroj kai nhsoj ek twn topwn autwn ekinhqhsan
6:15 kai oi basileij thj ghj kai oi megistanej kai oi plousioi kai oi xiliarxoi kai oi dunatoi kai paj douloj kai paj eleuqeroj ekruyan eautouj eij ta sphlaia kai eij taj petraj twn orewn
6:16 kai legousin toij oresin kai taij petraij pesete ef hmaj kai kruyate hmaj apo proswpou tou kaqhmenou epi tou qronou kai apo thj orghj tou arniou
6:17 oti hlqen h hmera h megalh thj orghj autou kai tij dunatai staqhnai

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index