Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 18

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 18

Revelation 18:1 kai meta tauta eidon allon aggelon katabainonta ek tou ouranou exonta ecousian megalhn kai h gh efwtisqh ek thj dochj autou
18:2 kai ekracen en isxui fwnh megalh legwn epesen epesen babulwn h megalh kai egeneto katoikhthrion daimonwn kai fulakh pantoj pneumatoj akaqartou kai fulakh pantoj orneou akaqartou kai memishmenou
18:3 oti ek tou oinou tou qumou thj porneiaj authj pepwken panta ta eqnh kai oi basileij thj ghj met authj eporneusan kai oi emporoi thj ghj ek thj dunamewj tou strhnouj authj eplouthsan
18:4 kai hkousa allhn fwnhn ek tou ouranou legousan ecelqete ec authj o laoj mou ina mh sugkoinwnhshte taij amartiaij authj kai ina mh labhte ek twn plhgwn authj
18:5 oti ekollhqhsan authj ai amartiai axri tou ouranou kai emnhmoneusen o qeoj ta adikhmata authj
18:6 apodote auth wj kai auth apedwken umin kai diplwsate auth dipla kata ta erga authj en tw pothriw w ekerasen kerasate auth diploun
18:7 osa edocasen eauthn kai estrhniasen tosouton dote auth basanismon kai penqoj oti en th kardia authj legei kaqhmai basilissa kai xhra ouk eimi kai penqoj ou mh idw
18:8 dia touto en mia hmera hcousin ai plhgai authj qanatoj kai penqoj kai limoj kai en puri katakauqhsetai oti isxuroj kurioj o qeoj o krinwn authn
18:9 kai klausontai authn kai koyontai ep auth oi basileij thj ghj oi met authj porneusantej kai strhniasantej otan blepwsin ton kapnon thj purwsewj authj
Revelation 18:10 apo makroqen esthkotej dia ton fobon tou basanismou authj legontej ouai ouai h polij h megalh babulwn h polij h isxura oti en mia wra hlqen h krisij sou
18:11 kai oi emporoi thj ghj klaiousin kai penqousin ep auth oti ton gomon autwn oudeij agorazei ouketi
18:12 gomon xrusou kai argurou kai liqou timiou kai margaritou kai bussou kai porfuraj kai shrikou kai kokkinou kai pan culon quinon kai pan skeuoj elefantinon kai pan skeuoj ek culou timiwtatou kai xalkou kai sidhrou kai marmarou
18:13 kai kinamwmon kai qumiamata kai muron kai libanon kai oinon kai elaion kai semidalin kai siton kai kthnh kai probata kai ippwn kai redwn kai swmatwn kai yuxaj anqrwpwn
18:14 kai h opwra thj epiqumiaj thj yuxhj sou aphlqen apo sou kai panta ta lipara kai ta lampra aphlqen apo sou kai ouketi ou mh eurhshj auta
18:15 oi emporoi toutwn oi plouthsantej ap authj apo makroqen sthsontai dia ton fobon tou basanismou authj klaiontej kai penqountej
18:16 kai legontej ouai ouai h polij h megalh h peribeblhmenh bussinon kai porfuroun kai kokkinon kai kexruswmenh en xrusw kai liqw timiw kai margaritaij
18:17 oti mia wra hrhmwqh o tosoutoj ploutoj kai paj kubernhthj kai paj epi twn ploiwn o omiloj kai nautai kai osoi thn qalassan ergazontai apo makroqen esthsan
18:18 kai ekrazon orwntej ton kapnon thj purwsewj authj legontej tij omoia th polei th megalh
18:19 kai ebalon xoun epi taj kefalaj autwn kai ekrazon klaiontej kai penqountej legontej ouai ouai h polij h megalh en h eplouthsan pantej oi exontej ploia en th qalassh ek thj timiothtoj authj oti mia wra hrhmwqh
Revelation 18:20 eufrainou ep authn ourane kai oi agioi apostoloi kai oi profhtai oti ekrinen o qeoj to krima umwn ec authj
18:21 kai hren eij aggeloj isxuroj liqon wj mulon megan kai ebalen eij thn qalassan legwn outwj ormhmati blhqhsetai babulwn h megalh polij kai ou mh eureqh eti
18:22 kai fwnh kiqarwdwn kai mousikwn kai aulhtwn kai salpistwn ou mh akousqh en soi eti kai paj texnithj pashj texnhj ou mh eureqh en soi eti kai fwnh mulou ou mh akousqh en soi eti
18:23 kai fwj luxnou ou mh fanh en soi eti kai fwnh numfiou kai numfhj ou mh akousqh en soi eti oti oi emporoi sou hsan oi megistanej thj ghj oti en th farmakeia sou eplanhqhsan panta ta eqnh
18:24 kai en auth aima profhtwn kai agiwn eureqh kai pantwn twn esfagmenwn epi thj ghj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index