Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 2

Revelation 2:1 tw aggelw thj efesinhj ekklhsiaj grayon tade legei o kratwn touj epta asteraj en th decia autou o peripatwn en mesw twn epta luxniwn twn xruswn
2:2 oida ta erga sou kai ton kopon sou kai thn upomonhn sou kai oti ou dunh bastasai kakouj kai epeirasw touj faskontaj einai apostolouj kai ouk eisin kai eurej autouj yeudeij
2:3 kai ebastasaj kai upomonhn exeij kai dia to onoma mou kekopiakaj kai ou kekmhkaj
2:4 all exw kata sou oti thn agaphn sou thn prwthn afhkaj
2:5 mnhmoneue oun poqen ekpeptwkaj kai metanohson kai ta prwta erga poihson ei de mh erxomai soi taxu kai kinhsw thn luxnian sou ek tou topou authj ean mh metanohshj
2:6 alla touto exeij oti miseij ta erga twn nikolaitwn a kagw misw
2:7 o exwn ouj akousatw ti to pneuma legei taij ekklhsiaij tw nikwnti dwsw autw fagein ek tou culou thj zwhj o estin en mesw tou paradeisou tou qeou
2:8 kai tw aggelw thj ekklhsiaj smurnaiwn grayon tade legei o prwtoj kai o esxatoj oj egeneto nekroj kai ezhsen
2:9 oida sou ta erga kai thn qliyin kai thn ptwxeian plousioj de ei kai thn blasfhmian twn legontwn ioudaiouj einai eautouj kai ouk eisin alla sunagwgh tou satana
Revelation 2:10 mhden fobou a melleij pasxein idou mellei balein ec umwn o diaboloj eij fulakhn ina peirasqhte kai ecete qliyin hmerwn deka ginou pistoj axri qanatou kai dwsw soi ton stefanon thj zwhj
2:11 o exwn ouj akousatw ti to pneuma legei taij ekklhsiaij o nikwn ou mh adikhqh ek tou qanatou tou deuterou
2:12 kai tw aggelw thj en pergamw ekklhsiaj grayon tade legei o exwn thn romfaian thn distomon thn oceian
2:13 oida ta erga sou kai pou katoikeij opou o qronoj tou satana kai krateij to onoma mou kai ouk hrnhsw thn pistin mou kai en taij hmeraij en aij antipaj o martuj mou o pistoj oj apektanqh par umin opou katoikei o satanaj
2:14 all exw kata sou oliga oti exeij ekei kratountaj thn didaxhn balaam oj edidasken ton balak balein skandalon enwpion twn uiwn israhl fagein eidwloquta kai porneusai
2:15 outwj exeij kai su kratountaj thn didaxhn twn nikolaitwn o misw
2:16 metanohson ei de mh erxomai soi taxu kai polemhsw met autwn en th romfaia tou stomatoj mou
2:17 o exwn ouj akousatw ti to pneuma legei taij ekklhsiaij tw nikwnti dwsw autw fagein apo tou manna tou kekrummenou kai dwsw autw yhfon leukhn kai epi thn yhfon onoma kainon gegrammenon o oudeij egnw ei mh o lambanwn
2:18 kai tw aggelw thj en quateiroij ekklhsiaj grayon tade legei o uioj tou qeou o exwn touj ofqalmouj autou wj floga puroj kai oi podej autou omoioi xalkolibanw
2:19 oida sou ta erga kai thn agaphn kai thn diakonian kai thn pistin kai thn upomonhn sou kai ta erga sou kai ta esxata pleiona twn prwtwn
Revelation 2:20 all exw kata sou oliga oti eaj thn gunaika iezabhl thn legousan eauthn profhtin didaskein kai planasqai emouj doulouj porneusai kai eidwloquta fagein
2:21 kai edwka auth xronon ina metanohsh ek thj porneiaj authj kai ou metenohsen
2:22 idou egw ballw authn eij klinhn kai touj moixeuontaj met authj eij qliyin megalhn ean mh metanohswsin ek twn ergwn autwn
2:23 kai ta tekna authj apoktenw en qanatw kai gnwsontai pasai ai ekklhsiai oti egw eimi o ereunwn nefrouj kai kardiaj kai dwsw umin ekastw kata ta erga umwn
2:24 umin de legw kai loipoij toij en quateiroij osoi ouk exousin thn didaxhn tauthn kai oitinej ouk egnwsan ta baqh tou satana wj legousin ou balw ef umaj allo baroj
2:25 plhn o exete krathsate axrij ou an hcw
2:26 kai o nikwn kai o thrwn axri telouj ta erga mou dwsw autw ecousian epi twn eqnwn
2:27 kai poimanei autouj en rabdw sidhra wj ta skeuh ta keramika suntribetai wj kagw eilhfa para tou patroj mou
2:28 kai dwsw autw ton astera ton prwinon
2:29 o exwn ouj akousatw ti to pneuma legei taij ekklhsiaij

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index