Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 5

Revelation 5:1 kai eidon epi thn decian tou kaqhmenou epi tou qronou biblion gegrammenon eswqen kai opisqen katesfragismenon sfragisin epta
5:2 kai eidon aggelon isxuron khrussonta fwnh megalh tij estin acioj anoicai to biblion kai lusai taj sfragidaj autou
5:3 kai oudeij hdunato en tw ouranw oude epi thj ghj oude upokatw thj ghj anoicai to biblion oude blepein auto
5:4 kai egw eklaion polla oti oudeij acioj eureqh anoicai kai anagnwnai to biblion oute blepein auto
5:5 kai eij ek twn presbuterwn legei moi mh klaie idou enikhsen o lewn o wn ek thj fulhj iouda h riza dabid anoicai to biblion kai lusai taj epta sfragidaj autou
5:6 kai eidon kai idou en mesw tou qronou kai twn tessarwn zwwn kai en mesw twn presbuterwn arnion esthkoj wj esfagmenon exon kerata epta kai ofqalmouj epta oi eisin ta epta tou qeou pneumata ta apestalmena eij pasan thn ghn
5:7 kai hlqen kai eilhfen to biblion ek thj deciaj tou kaqhmenou epi tou qronou
5:8 kai ote elaben to biblion ta tessara zwa kai oi eikositessarej presbuteroi epeson enwpion tou arniou exontej ekastoj kiqaraj kai fialaj xrusaj gemousaj qumiamatwn ai eisin ai proseuxai twn agiwn
5:9 kai adousin wdhn kainhn legontej acioj ei labein to biblion kai anoicai taj sfragidaj autou oti esfaghj kai hgorasaj tw qew hmaj en tw aimati sou ek pashj fulhj kai glwsshj kai laou kai eqnouj
Revelation 5:10 kai epoihsaj hmaj tw qew hmwn basileij kai iereij kai basileusomen epi thj ghj
5:11 kai eidon kai hkousa fwnhn aggelwn pollwn kukloqen tou qronou kai twn zwwn kai twn presbuterwn kai hn o ariqmoj autwn muriadej muriadwn kai xiliadej xiliadwn
5:12 legontej fwnh megalh acion estin to arnion to esfagmenon labein thn dunamin kai plouton kai sofian kai isxun kai timhn kai docan kai eulogian
5:13 kai pan ktisma o estin en tw ouranw kai en th gh kai upokatw thj ghj kai epi thj qalasshj a estin kai ta en autoij panta hkousa legontaj tw kaqhmenw epi tou qronou kai tw arniw h eulogia kai h timh kai h doca kai to kratoj eij touj aiwnaj twn aiwnwn
5:14 kai ta tessara zwa elegon amhn kai oi eikositessarej presbuteroi epesan kai prosekunhsan zwnti eij touj aiwnaj twn aiwnwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index