Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 16

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 16

Revelation 16:1 kai hkousa fwnhj megalhj ek tou naou legoushj toij epta aggeloij upagete kai ekxeate taj fialaj tou qumou tou qeou eij thn ghn
16:2 kai aphlqen o prwtoj kai ecexeen thn fialhn autou epi thn ghn kai egeneto elkoj kakon kai ponhron eij touj anqrwpouj touj exontaj to xaragma tou qhriou kai touj th eikoni autou proskunountaj
16:3 kai o deuteroj aggeloj ecexeen thn fialhn autou eij thn qalassan kai egeneto aima wj nekrou kai pasa yuxh zwsa apeqanen en th qalassh
16:4 kai o tritoj aggeloj ecexeen thn fialhn autou eij touj potamouj kai eij taj phgaj twn udatwn kai egeneto aima
16:5 kai hkousa tou aggelou twn udatwn legontoj dikaioj kurie ei o wn kai o hn kai o esomenoj oti tauta ekrinaj
16:6 oti aima agiwn kai profhtwn ecexean kai aima autoij edwkaj piein acioi gar eisin
16:7 kai hkousa allou ek tou qusiasthriou legontoj nai kurie o qeoj o pantokratwr alhqinai kai dikaiai ai kriseij sou
16:8 kai o tetartoj aggeloj ecexeen thn fialhn autou epi ton hlion kai edoqh autw kaumatisai touj anqrwpouj en puri
16:9 kai ekaumatisqhsan oi anqrwpoi kauma mega kai eblasfhmhsan to onoma tou qeou tou exontoj ecousian epi taj plhgaj tautaj kai ou metenohsan dounai autw docan
Revelation 16:10 kai o pemptoj aggeloj ecexeen thn fialhn autou epi ton qronon tou qhriou kai egeneto h basileia autou eskotwmenh kai emasswnto taj glwssaj autwn ek tou ponou
16:11 kai eblasfhmhsan ton qeon tou ouranou ek twn ponwn autwn kai ek twn elkwn autwn kai ou metenohsan ek twn ergwn autwn
16:12 kai o ektoj aggeloj ecexeen thn fialhn autou epi ton potamon ton megan ton eufrathn kai echranqh to udwr autou ina etoimasqh h odoj twn basilewn twn apo anatolwn hliou
16:13 kai eidon ek tou stomatoj tou drakontoj kai ek tou stomatoj tou qhriou kai ek tou stomatoj tou yeudoprofhtou pneumata tria akaqarta omoia batraxoij
16:14 eisin gar pneumata daimonwn poiounta shmeia a ekporeuetai epi touj basileij thj ghj kai thj oikoumenhj olhj sunagagein autouj eij ton polemon thj hmeraj ekeinhj thj megalhj tou qeou tou pantokratoroj
16:15 idou erxomai wj klepthj makarioj o grhgorwn kai thrwn ta imatia autou ina mh gumnoj peripath kai blepwsin thn asxhmosunhn autou
16:16 kai sunhgagen autouj eij ton topon ton kaloumenon ebraisti armageddwn
16:17 kai o ebdomoj aggeloj ecexeen thn fialhn autou eij ton aera kai echlqen fwnh megalh apo tou naou tou ouranou apo tou qronou legousa gegonen
16:18 kai egenonto fwnai kai brontai kai astrapai kai seismoj egeneto megaj oioj ouk egeneto af ou oi anqrwpoi egenonto epi thj ghj thlikoutoj seismoj outwj megaj
16:19 kai egeneto h polij h megalh eij tria merh kai ai poleij twn eqnwn epeson kai babulwn h megalh emnhsqh enwpion tou qeou dounai auth to pothrion tou oinou tou qumou thj orghj autou
Revelation 16:20 kai pasa nhsoj efugen kai orh oux eureqhsan
16:21 kai xalaza megalh wj talantiaia katabainei ek tou ouranou epi touj anqrwpouj kai eblasfhmhsan oi anqrwpoi ton qeon ek thj plhghj thj xalazhj oti megalh estin h plhgh authj sfodra

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index