Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Revelation Chapter 9

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

Revelation Chapter 9

Revelation 9:1 kai o pemptoj aggeloj esalpisen kai eidon astera ek tou ouranou peptwkota eij thn ghn kai edoqh autw h kleij tou freatoj thj abussou
9:2 kai hnoicen to frear thj abussou kai anebh kapnoj ek tou freatoj wj kapnoj kaminou megalhj kai eskotisqh o hlioj kai o ahr ek tou kapnou tou freatoj
9:3 kai ek tou kapnou echlqon akridej eij thn ghn kai edoqh autaij ecousia wj exousin ecousian oi skorpioi thj ghj
9:4 kai erreqh autaij ina mh adikhswsin ton xorton thj ghj oude pan xlwron oude pan dendron ei mh touj anqrwpouj monouj oitinej ouk exousin thn sfragida tou qeou epi twn metwpwn autwn
9:5 kai edoqh autaij ina mh apokteinwsin autouj all ina basanisqwsin mhnaj pente kai o basanismoj autwn wj basanismoj skorpiou otan paish anqrwpon
9:6 kai en taij hmeraij ekeinaij zhthsousin oi anqrwpoi ton qanaton kai oux eurhsousin auton kai epiqumhsousin apoqanein kai feucetai o qanatoj ap autwn
9:7 kai ta omoiwmata twn akridwn omoia ippoij htoimasmenoij eij polemon kai epi taj kefalaj autwn wj stefanoi omoioi xrusw kai ta proswpa autwn wj proswpa anqrwpwn
9:8 kai eixon trixaj wj trixaj gunaikwn kai oi odontej autwn wj leontwn hsan
9:9 kai eixon qwrakaj wj qwrakaj sidhrouj kai h fwnh twn pterugwn autwn wj fwnh armatwn ippwn pollwn trexontwn eij polemon
Revelation 9:10 kai exousin ouraj omoiaj skorpioij kai kentra hn en taij ouraij autwn kai h ecousia autwn adikhsai touj anqrwpouj mhnaj pente
9:11 kai exousin ep autwn basilea ton aggelon thj abussou onoma autw ebraisti abaddwn kai en th ellhnikh onoma exei apolluwn
9:12 h ouai h mia aphlqen idou erxontai eti duo ouai meta tauta
9:13 kai o ektoj aggeloj esalpisen kai hkousa fwnhn mian ek twn tessarwn keratwn tou qusiasthriou tou xrusou tou enwpion tou qeou
9:14 legousan tw ektw aggelw oj eixe thn salpigga luson touj tessaraj aggelouj touj dedemenouj epi tw potamw tw megalw eufrath
9:15 kai eluqhsan oi tessarej aggeloi oi htoimasmenoi eij thn wran kai hmeran kai mhna kai eniauton ina apokteinwsin to triton twn anqrwpwn
9:16 kai o ariqmoj strateumatwn tou ippikou duo muriadej muriadwn kai hkousa ton ariqmon autwn
9:17 kai outwj eidon touj ippouj en th orasei kai touj kaqhmenouj ep autwn exontaj qwrakaj purinouj kai uakinqinouj kai qeiwdeij kai ai kefalai twn ippwn wj kefalai leontwn kai ek twn stomatwn autwn ekporeuetai pur kai kapnoj kai qeion
9:18 upo twn triwn toutwn apektanqhsan to triton twn anqrwpwn ek tou puroj kai ek tou kapnou kai ek tou qeiou tou ekporeuomenou ek twn stomatwn autwn
9:19 h gar ecousia autwn en tw stomati autwn estin kai en taij ouraij autwn ai gar ourai autwn omoiai ofesin exousai kefalaj kai en autaij adikousin
Revelation 9:20 kai oi loipoi twn anqrwpwn oi ouk apektanqhsan en taij plhgaij tautaij ou metenohsan ek twn ergwn twn xeirwn autwn ina mh proskunhswsin ta daimonia kai eidwla ta xrusa kai ta argura kai ta xalka kai ta liqina kai ta culina a oute blepein dunatai oute akouein oute peripatein
9:21 kai ou metenohsan ek twn fonwn autwn oute ek twn farmakeiwn autwn oute ek thj porneiaj autwn oute ek twn klemmatwn autwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index