Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Matthew 3

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

MATTHEW CHAPTER 3

Latin VulgateGreek Received TextEnglish King James
Matthew 3:1 In diebus autem illis venit Joannes Baptista prædicans in deserto Judææ, Matthew 3:1 en de taij hmeraij ekeinaij paraginetai iwannhj o baptisthj khrusswn en th erhmw thj ioudaiaj Matthew 3:1 In those days came John the Baptist, preaching in the wilderness of Judaea,
3:2 et dicens: Pœnitentiam agite: appropinquavit enim regnum cælorum. 3:2 kai legwn metanoeite hggiken gar h basileia twn ouranwn 3:2 And saying, Repent ye: for the kingdom of heaven is at hand.
3:3 Hic est enim, qui dictus est per Isaiam prophetam dicentem: [Vox clamantis in deserto: Parate viam Domini; rectas facite semitas ejus.] 3:3 outoj gar estin o rhqeij upo hsaiou tou profhtou legontoj fwnh bowntoj en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaj poieite taj tribouj autou 3:3 For this is he that was spoken of by the prophet Esaias, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.
3:4 Ipse autem Joannes habebat vestimentum de pilis camelorum, et zonam pelliceam circa lumbos suos: esca autem ejus erat locustæ, et mel silvestre. 3:4 autoj de o iwannhj eixen to enduma autou apo trixwn kamhlou kai zwnhn dermatinhn peri thn osfun autou h de trofh autou hn akridej kai meli agrion 3:4 And the same John had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his meat was locusts and wild honey.
3:5 Tunc exibat ad eum Jerosolyma, et omnis Judæa, et omnis regio circa Jordanem; 3:5 tote eceporeueto proj auton ierosoluma kai pasa h ioudaia kai pasa h perixwroj tou iordanou 3:5 Then went out to him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about Jordan,
3:6 et baptizabantur ab eo in Jordane, confitentes peccata sua. 3:6 kai ebaptizonto en tw iordanh up autou ecomologoumenoi taj amartiaj autwn 3:6 And were baptized of him in Jordan, confessing their sins.
3:7 Videns autem multos pharisæorum, et sadducæorum, venientes ad baptismum suum, dixit eis: Progenies viperarum, quis demonstravit vobis fugere a ventura ira? 3:7 idwn de pollouj twn farisaiwn kai saddoukaiwn erxomenouj epi to baptisma autou eipen autoij gennhmata exidnwn tij upedeicen umin fugein apo thj melloushj orghj 3:7 But when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come?
3:8 Facite ergo fructum dignum pœnitentiæ. 3:8 poihsate oun karpouj aciouj thj metanoiaj 3:8 Bring forth therefore fruits meet for repentance:
3:9 Et ne velitis dicere intra vos: Patrem habemus Abraham. Dico enim vobis quoniam potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahæ. 3:9 kai mh dochte legein en eautoij patera exomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoj ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam 3:9 And think not to say within yourselves, We have Abraham to our father: for I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham.
Matthew 3:10 Jam enim securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur. Matthew 3:10 hdh de kai h acinh proj thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eij pur balletai Matthew 3:10 And now also the axe is laid unto the root of the trees: therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
3:11 Ego quidem baptizo vos in aqua in pœnitentiam: qui autem post me venturus est, fortior me est, cujus non sum dignus calceamenta portare: ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto, et igni. 3:11 egw men baptizw umaj en udati eij metanoian o de opisw mou erxomenoj isxuroteroj mou estin ou ouk eimi ikanoj ta upodhmata bastasai autoj umaj baptisei en pneumati agiw kai puri 3:11 I indeed baptize you with water unto repentance: but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear: he shall baptize you with the Holy Ghost, and with fire:
3:12 Cujus ventilabrum in manu sua: et permundabit aream suam: et congregabit triticum suum in horreum, paleas autem comburet igni inextinguibili. 3:12 ou to ptuon en th xeiri autou kai diakaqariei thn alwna autou kai sunacei ton siton autou eij thn apoqhkhn to de axuron katakausei puri asbestw 3:12 Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.
3:13 Tunc venit Jesus a Galilæa in Jordanem ad Joannem, ut baptizaretur ab eo. 3:13 tote paraginetai o ihsouj apo thj galilaiaj epi ton iordanhn proj ton iwannhn tou baptisqhnai up autou 3:13 Then cometh Jesus from Galilee to Jordan unto John, to be baptized of him.
3:14 Joannes autem prohibebat eum, dicens: Ego a te debeo baptizari, et tu venis ad me? 3:14 o de iwannhj diekwluen auton legwn egw xreian exw upo sou baptisqhnai kai su erxh proj me 3:14 But John forbad him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
3:15 Respondens autem Jesus, dixit ei: Sine modo: sic enim decet nos implere omnem justitiam. Tunc dimisit eum. 3:15 apokriqeij de o ihsouj eipen proj auton afej arti outwj gar prepon estin hmin plhrwsai pasan dikaiosunhn tote afihsin auton 3:15 And Jesus answering said unto him, Suffer it to be so now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffered him.
3:16 Baptizatus autem Jesus, confestim ascendit de aqua, et ecce aperti sunt ei cæli: et vidit Spiritum Dei descendentem sicut columbam, et venientem super se. 3:16 kai baptisqeij o ihsouj anebh euquj apo tou udatoj kai idou anewxqhsan autw oi ouranoi kai eiden to pneuma tou qeou katabainon wsei peristeran kai erxomenon ep auton 3:16 And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water: and, lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lighting upon him:
3:17 Et ecce vox de cælis dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui. 3:17 kai idou fwnh ek twn ouranwn legousa outoj estin o uioj mou o agaphtoj en w eudokhsa 3:17 And lo a voice from heaven, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles