Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Matthew 13

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

MATTHEW CHAPTER 13

Latin VulgateGreek Received TextEnglish King James
Matthew 13:1 In illo die exiens Jesus de domo, sedebat secus mare. Matthew 13:1 en de th hmera ekeinh ecelqwn o ihsouj apo thj oikiaj ekaqhto para thn qalassan Matthew 13:1 The same day went Jesus out of the house, and sat by the sea side.
13:2 Et congregatæ sunt ad eum turbæ multæ, ita ut naviculam ascendens sederet: et omnis turba stabat in littore, 13:2 kai sunhxqhsan proj auton oxloi polloi wste auton eij to ploion embanta kaqhsqai kai paj o oxloj epi ton aigialon eisthkei 13:2 And great multitudes were gathered together unto him, so that he went into a ship, and sat; and the whole multitude stood on the shore.
13:3 et locutus est eis multa in parabolis, dicens: Ecce exiit qui seminat, seminare. 13:3 kai elalhsen autoij polla en parabolaij legwn idou echlqen o speirwn tou speirein 13:3 And he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow;
13:4 Et dum seminat, quædam ceciderunt secus viam, et venerunt volucres cæli, et comederunt ea. 13:4 kai en tw speirein auton a men epesen para thn odon kai hlqen ta peteina kai katefagen auta 13:4 And when he sowed, some seeds fell by the way side, and the fowls came and devoured them up:
13:5 Alia autem ceciderunt in petrosa, ubi non habebant terram multam: et continuo exorta sunt, quia non habebant altitudinem terræ: 13:5 alla de epesen epi ta petrwdh opou ouk eixen ghn pollhn kai euqewj ecaneteilen dia to mh exein baqoj ghj 13:5 Some fell upon stony places, where they had not much earth: and forthwith they sprung up, because they had no deepness of earth:
13:6 sole autem orto æstuaverunt; et quia non habebant radicem, aruerunt. 13:6 hliou de anateilantoj ekaumatisqh kai dia to mh exein rizan echranqh 13:6 And when the sun was up, they were scorched; and because they had no root, they withered away.
13:7 Alia autem ceciderunt in spinas: et creverunt spinæ, et suffocaverunt ea. 13:7 alla de epesen epi taj akanqaj kai anebhsan ai akanqai kai apepnican auta 13:7 And some fell among thorns; and the thorns sprung up, and choked them:
13:8 Alia autem ceciderunt in terram bonam: et dabant fructum, aliud centesimum, aliud sexagesimum, aliud trigesimum. 13:8 alla de epesen epi thn ghn thn kalhn kai edidou karpon o men ekaton o de echkonta o de triakonta 13:8 But other fell into good ground, and brought forth fruit, some an hundredfold, some sixtyfold, some thirtyfold.
13:9 Qui habet aures audiendi, audiat. 13:9 o exwn wta akouein akouetw 13:9 Who hath ears to hear, let him hear.
Matthew 13:10 Et accedentes discipuli dixerunt ei: Quare in parabolis loqueris eis? Matthew 13:10 kai proselqontej oi maqhtai eipon autw dia ti en parabolaij laleij autoij Matthew 13:10 And the disciples came, and said unto him, Why speakest thou unto them in parables?
13:11 Qui respondens, ait illis: Quia vobis datum est nosse mysteria regni cælorum: illis autem non est datum. 13:11 o de apokriqeij eipen autoij oti umin dedotai gnwnai ta musthria thj basileiaj twn ouranwn ekeinoij de ou dedotai 13:11 He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given.
13:12 Qui enim habet, dabitur ei, et abundabit: qui autem non habet, et quod habet auferetur ab eo. 13:12 ostij gar exei doqhsetai autw kai perisseuqhsetai ostij de ouk exei kai o exei arqhsetai ap autou 13:12 For whosoever hath, to him shall be given, and he shall have more abundance: but whosoever hath not, from him shall be taken away even that he hath.
13:13 Ideo in parabolis loquor eis: quia videntes non vident, et audientes non audiunt, neque intelligunt. 13:13 dia touto en parabolaij autoij lalw oti blepontej ou blepousin kai akouontej ouk akouousin oude suniousin 13:13 Therefore speak I to them in parables: because they seeing see not; and hearing they hear not, neither do they understand.
13:14 Et adimpletur in eis prophetia Isaiæ, dicentis: [Auditu audietis, et non intelligetis: et videntes videbitis, et non videbitis. 13:14 kai anaplhroutai ep autoij h profhteia hsaiou h legousa akoh akousete kai ou mh sunhte kai blepontej bleyete kai ou mh idhte 13:14 And in them is fulfilled the prophecy of Esaias, which saith, By hearing ye shall hear, and shall not understand; and seeing ye shall see, and shall not perceive:
13:15 Incrassatum est enim cor populi hujus, et auribus graviter audierunt, et oculos suos clauserunt: nequando videant oculis, et auribus audiant, et corde intelligant, et convertantur, et sanem eos.] 13:15 epaxunqh gar h kardia tou laou toutou kai toij wsin barewj hkousan kai touj ofqalmouj autwn ekammusan mhpote idwsin toij ofqalmoij kai toij wsin akouswsin kai th kardia sunwsin kai epistreywsin kai iaswmai autouj 13:15 For this people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed; lest at any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them.
13:16 Vestri autem beati oculi quia vident, et aures vestræ quia audiunt. 13:16 umwn de makarioi oi ofqalmoi oti blepousin kai ta wta umwn oti akouei 13:16 But blessed are your eyes, for they see: and your ears, for they hear.
13:17 Amen quippe dico vobis, quia multi prophetæ et justi cupierunt videre quæ videtis, et non viderunt: et audire quæ auditis, et non audierunt. 13:17 amhn gar legw umin oti polloi profhtai kai dikaioi epequmhsan idein a blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk hkousan 13:17 For verily I say unto you, That many prophets and righteous men have desired to see those things which ye see, and have not seen them; and to hear those things which ye hear, and have not heard them.
13:18 Vos ergo audite parabolam seminantis. 13:18 umeij oun akousate thn parabolhn tou speirontoj 13:18 Hear ye therefore the parable of the sower.
13:19 Omnis qui audit verbum regni, et non intelligit, venit malus, et rapit quod seminatum est in corde ejus: hic est qui secus viam seminatus est. 13:19 pantoj akouontoj ton logon thj basileiaj kai mh sunientoj erxetai o ponhroj kai arpazei to esparmenon en th kardia autou outoj estin o para thn odon spareij 13:19 When any one heareth the word of the kingdom, and understandeth it not, then cometh the wicked one, and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the way side.
Matthew 13:20 Qui autem super petrosa seminatus est, hic est qui verbum audit, et continuo cum gaudio accipit illud: Matthew 13:20 o de epi ta petrwdh spareij outoj estin o ton logon akouwn kai euquj meta xaraj lambanwn auton Matthew 13:20 But he that received the seed into stony places, the same is he that heareth the word, and anon with joy receiveth it;
13:21 non habet autem in se radicem, sed est temporalis: facta autem tribulatione et persecutione propter verbum, continuo scandalizatur. 13:21 ouk exei de rizan en eautw alla proskairoj estin genomenhj de qliyewj h diwgmou dia ton logon euquj skandalizetai 13:21 Yet hath he not root in himself, but dureth for a while: for when tribulation or persecution ariseth because of the word, by and by he is offended.
13:22 Qui autem seminatus est in spinis, hic est qui verbum audit, et sollicitudo sæculi istius, et fallacia divitiarum suffocat verbum, et sine fructu efficitur. 13:22 o de eij taj akanqaj spareij outoj estin o ton logon akouwn kai h merimna tou aiwnoj toutou kai h apath tou ploutou sumpnigei ton logon kai akarpoj ginetai 13:22 He also that received seed among the thorns is he that heareth the word; and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.
13:23 Qui vero in terram bonam seminatus est, hic est qui audit verbum, et intelligit, et fructum affert, et facit aliud quidem centesimum, aliud autem sexagesimum, aliud vero trigesimum. 13:23 o de epi thn ghn thn kalhn spareij outoj estin o ton logon akouwn kai suniwn oj dh karpoforei kai poiei o men ekaton o de echkonta o de triakonta 13:23 But he that received seed into the good ground is he that heareth the word, and understandeth it; which also beareth fruit, and bringeth forth, some an hundredfold, some sixty, some thirty.
13:24 Aliam parabolam proposuit illis, dicens: Simile factum est regnum cælorum homini, qui seminavit bonum semen in agro suo: 13:24 allhn parabolhn pareqhken autoij legwn wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw speiranti kalon sperma en tw agrw autou 13:24 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field:
13:25 cum autem dormirent homines, venit inimicus ejus, et superseminavit zizania in medio tritici, et abiit. 13:25 en de tw kaqeudein touj anqrwpouj hlqen autou o exqroj kai espeiren zizania ana meson tou sitou kai aphlqen 13:25 But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way.
13:26 Cum autem crevisset herba, et fructum fecisset, tunc apparuerunt et zizania. 13:26 ote de eblasthsen o xortoj kai karpon epoihsen tote efanh kai ta zizania 13:26 But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also.
13:27 Accedentes autem servi patrisfamilias, dixerunt ei: Domine, nonne bonum semen seminasti in agro tuo? unde ergo habet zizania? 13:27 proselqontej de oi douloi tou oikodespotou eipon autw kurie ouxi kalon sperma espeiraj en tw sw agrw poqen oun exei ta zizania 13:27 So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares?
13:28 Et ait illis: Inimicus homo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei: Vis, imus, et colligimus ea? 13:28 o de efh autoij exqroj anqrwpoj touto epoihsen oi de douloi eipon autw qeleij oun apelqontej sullecwmen auta 13:28 He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up?
13:29 Et ait: Non: ne forte colligentes zizania, eradicetis simul cum eis et triticum. 13:29 o de efh ou mhpote sullegontej ta zizania ekrizwshte ama autoij ton siton 13:29 But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them.
Matthew 13:30 Sinite utraque crescere usque ad messem, et in tempore messis dicam messoribus: Colligite primum zizania, et alligate ea in fasciculos ad comburendum: triticum autem congregate in horreum meum. Matthew 13:30 afete sunaucanesqai amfotera mexri tou qerismou kai en tw kairw tou qerismou erw toij qeristaij sullecate prwton ta zizania kai dhsate auta eij desmaj proj to katakausai auta ton de siton sunagagete eij thn apoqhkhn mou Matthew 13:30 Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.
13:31 Aliam parabolam proposuit eis dicens: Simile est regnum cælorum grano sinapis, quod accipiens homo seminavit in agro suo: 13:31 allhn parabolhn pareqhken autoij legwn omoia estin h basileia twn ouranwn kokkw sinapewj on labwn anqrwpoj espeiren en tw agrw autou 13:31 Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:
13:32 quod minimum quidem est omnibus seminibus: cum autem creverit, majus est omnibus oleribus, et fit arbor, ita ut volucres cæli veniant, et habitent in ramis ejus. 13:32 o mikroteron men estin pantwn twn spermatwn otan de auchqh meizon twn laxanwn estin kai ginetai dendron wste elqein ta peteina tou ouranou kai kataskhnoun en toij kladoij autou 13:32 Which indeed is the least of all seeds: but when it is grown, it is the greatest among herbs, and becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof.
13:33 Aliam parabolam locutus est eis: Simile est regnum cælorum fermento, quod acceptum mulier abscondit in farinæ satis tribus, donec fermentatum est totum. 13:33 allhn parabolhn elalhsen autoij omoia estin h basileia twn ouranwn zumh hn labousa gunh enekruyen eij aleurou sata tria ewj ou ezumwqh olon 13:33 Another parable spake he unto them; The kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took, and hid in three measures of meal, till the whole was leavened.
13:34 Hæc omnia locutus est Jesus in parabolis ad turbas: et sine parabolis non loquebatur eis: 13:34 tauta panta elalhsen o ihsouj en parabolaij toij oxloij kai xwrij parabolhj ouk elalei autoij 13:34 All these things spake Jesus unto the multitude in parables; and without a parable spake he not unto them:
13:35 ut impleretur quod dictum erat per prophetam dicentem: Aperiam in parabolis os meum; eructabo abscondita a constitutione mundi. 13:35 opwj plhrwqh to rhqen dia tou profhtou legontoj anoicw en parabolaij to stoma mou ereucomai kekrummena apo katabolhj kosmou 13:35 That it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, I will open my mouth in parables; I will utter things which have been kept secret from the foundation of the world.
13:36 Tunc, dimissis turbis, venit in domum: et accesserunt ad eum discipuli ejus, dicentes: Edissere nobis parabolam zizaniorum agri. 13:36 tote afeij touj oxlouj hlqen eij thn oikian o ihsouj kai proshlqon autw oi maqhtai autou legontej frason hmin thn parabolhn twn zizaniwn tou agrou 13:36 Then Jesus sent the multitude away, and went into the house: and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field.
13:37 Qui respondens ait illis: Qui seminat bonum semen, est Filius hominis. 13:37 o de apokriqeij eipen autoij o speirwn to kalon sperma estin o uioj tou anqrwpou 13:37 He answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of man;
13:38 Ager autem est mundus. Bonum vero semen, hi sunt filii regnum. Zizania autem, filii sunt nequam. 13:38 o de agroj estin o kosmoj to de kalon sperma outoi eisin oi uioi thj basileiaj ta de zizania eisin oi uioi tou ponhrou 13:38 The field is the world; the good seed are the children of the kingdom; but the tares are the children of the wicked one;
13:39 Inimicus autem, qui seminavit ea, est diabolus. Messis vero, consummatio sæculi est. Messores autem, angeli sunt. 13:39 o de exqroj o speiraj auta estin o diaboloj o de qerismoj sunteleia tou aiwnoj estin oi de qeristai aggeloi eisin 13:39 The enemy that sowed them is the devil; the harvest is the end of the world; and the reapers are the angels.
Matthew 13:40 Sicut ergo colliguntur zizania, et igni comburuntur: sic erit in consummatione sæculi. Matthew 13:40 wsper oun sullegetai ta zizania kai puri katakaietai outwj estai en th sunteleia tou aiwnoj toutou Matthew 13:40 As therefore the tares are gathered and burned in the fire; so shall it be in the end of this world.
13:41 Mittet Filius hominis angelos suos, et colligent de regno ejus omnia scandala, et eos qui faciunt iniquitatem: 13:41 apostelei o uioj tou anqrwpou touj aggelouj autou kai sullecousin ek thj basileiaj autou panta ta skandala kai touj poiountaj thn anomian 13:41 The Son of man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity;
13:42 et mittent eos in caminum ignis. Ibi erit fletus et stridor dentium. 13:42 kai balousin autouj eij thn kaminon tou puroj ekei estai o klauqmoj kai o brugmoj twn odontwn 13:42 And shall cast them into a furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.
13:43 Tunc justi fulgebunt sicut sol in regno Patris eorum. Qui habet aures audiendi, audiat. 13:43 tote oi dikaioi eklamyousin wj o hlioj en th basileia tou patroj autwn o exwn wta akouein akouetw 13:43 Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear.
13:44 Simile est regnum cælorum thesauro abscondito in agro: quem qui invenit homo, abscondit, et præ gaudio illius vadit, et vendit universa quæ habet, et emit agrum illum. 13:44 palin omoia estin h basileia twn ouranwn qhsaurw kekrummenw en tw agrw on eurwn anqrwpoj ekruyen kai apo thj xaraj autou upagei kai panta osa exei pwlei kai agorazei ton agron ekeinon 13:44 Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.
13:45 Iterum simile est regnum cælorum homini negotiatori, quærenti bonas margaritas. 13:45 palin omoia estin h basileia twn ouranwn anqrwpw emporw zhtounti kalouj margaritaj 13:45 Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls:
13:46 Inventa autem una pretiosa margarita, abiit, et vendidit omnia quæ habuit, et emit eam. 13:46 oj eurwn ena polutimon margarithn apelqwn pepraken panta osa eixen kai hgorasen auton 13:46 Who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it.
13:47 Iterum simile est regnum cælorum sagenæ missæ in mare, et ex omni genere piscium congreganti. 13:47 palin omoia estin h basileia twn ouranwn saghnh blhqeish eij thn qalassan kai ek pantoj genouj sunagagoush 13:47 Again, the kingdom of heaven is like unto a net, that was cast into the sea, and gathered of every kind:
13:48 Quam, cum impleta esset, educentes, et secus littus sedentes, elegerunt bonis in vasa, malos autem foras miserunt. 13:48 hn ote eplhrwqh anabibasantej epi ton aigialon kai kaqisantej sunelecan ta kala eij aggeia ta de sapra ecw ebalon 13:48 Which, when it was full, they drew to shore, and sat down, and gathered the good into vessels, but cast the bad away.
13:49 Sic erit in consummatione sæculi: exibunt angeli, et separabunt malos de medio justorum, 13:49 outwj estai en th sunteleia tou aiwnoj eceleusontai oi aggeloi kai aforiousin touj ponhrouj ek mesou twn dikaiwn 13:49 So shall it be at the end of the world: the angels shall come forth, and sever the wicked from among the just,
Matthew 13:50 et mittent eos in caminum ignis: ibi erit fletus, et stridor dentium Matthew 13:50 kai balousin autouj eij thn kaminon tou puroj ekei estai o klauqmoj kai o brugmoj twn odontwn Matthew 13:50 And shall cast them into the furnace of fire: there shall be wailing and gnashing of teeth.
13:51 Intellexistis hæc omnia? Dicunt ei: Etiam. 13:51 legei autoij o ihsouj sunhkate tauta panta legousin autw nai kurie 13:51 Jesus saith unto them, Have ye understood all these things? They say unto him, Yea, Lord.
13:52 Ait illis: Ideo omnis scriba doctus in regno cælorum, similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera. 13:52 o de eipen autoij dia touto paj grammateuj maqhteuqeij eij thn basileian twn ouranwn omoioj estin anqrwpw oikodespoth ostij ekballei ek tou qhsaurou autou kaina kai palaia 13:52 Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old.
13:53 Et factum est, cum consummasset Jesus parabolas istas, transiit inde. 13:53 kai egeneto ote etelesen o ihsouj taj parabolaj tautaj methren ekeiqen 13:53 And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence.
13:54 Et veniens in patriam suam, docebat eos in synagogis eorum, ita ut mirarentur, et dicerent: Unde huic sapientia hæc, et virtutes? 13:54 kai elqwn eij thn patrida autou edidasken autouj en th sunagwgh autwn wste ekplhttesqai autouj kai legein poqen toutw h sofia auth kai ai dunameij 13:54 And when he was come into his own country, he taught them in their synagogue, insomuch that they were astonished, and said, Whence hath this man this wisdom, and these mighty works?
13:55 Nonne hic est fabri filius? nonne mater ejus dicitur Maria, et fratres ejus, Jacobus, et Joseph, et Simon, et Judas? 13:55 oux outoj estin o tou tektonoj uioj ouxi h mhthr autou legetai mariam kai oi adelfoi autou iakwboj kai iwshj kai simwn kai ioudaj 13:55 Is not this the carpenter's son? is not his mother called Mary? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas?
13:56 et sorores ejus, nonne omnes apud nos sunt? unde ergo huic omnia ista? 13:56 kai ai adelfai autou ouxi pasai proj hmaj eisin poqen oun toutw tauta panta 13:56 And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things?
13:57 Et scandalizabantur in eo. Jesus autem dixit eis: Non est propheta sine honore, nisi in patria sua, et in domo sua. 13:57 kai eskandalizonto en autw o de ihsouj eipen autoij ouk estin profhthj atimoj ei mh en th patridi autou kai en th oikia autou 13:57 And they were offended in him. But Jesus said unto them, A prophet is not without honour, save in his own country, and in his own house.
13:58 Et non fecit ibi virtutes multas propter incredulitatem illorum. 13:58 kai ouk epoihsen ekei dunameij pollaj dia thn apistian autwn 13:58 And he did not many mighty works there because of their unbelief.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles