Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Matthew 7

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

MATTHEW CHAPTER 7

Latin VulgateGreek Received TextEnglish King James
Matthew 7:1 Nolite judicare, ut non judicemini. Matthew 7:1 mh krinete ina mh kriqhte Matthew 7:1 Judge not, that ye be not judged.
7:2 In quo enim judicio judicaveritis, judicabimini: et in qua mensura mensi fueritis, remetietur vobis. 7:2 en w gar krimati krinete kriqhsesqe kai en w metrw metreite antimetrhqhsetai umin 7:2 For with what judgment ye judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it shall be measured to you again.
7:3 Quid autem vides festucam in oculo fratris tui, et trabem in oculo tuo non vides? 7:3 ti de blepeij to karfoj to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de en tw sw ofqalmw dokon ou katanoeij 7:3 And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam that is in thine own eye?
7:4 aut quomodo dicis fratri tuo: Sine ejiciam festucam de oculo tuo, et ecce trabs est in oculo tuo? 7:4 h pwj ereij tw adelfw sou afej ekbalw to karfoj apo tou ofqalmou sou kai idou h dokoj en tw ofqalmw sou 7:4 Or how wilt thou say to thy brother, Let me pull out the mote out of thine eye; and, behold, a beam is in thine own eye?
7:5 Hypocrita, ejice primum trabem de oculo tuo, et tunc videbis ejicere festucam de oculo fratris tui. 7:5 upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyeij ekbalein to karfoj ek tou ofqalmou tou adelfou sou 7:5 Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye; and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye.
7:6 Nolite dare sanctum canibus: neque mittatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent eas pedibus suis, et conversi dirumpant vos. 7:6 mh dwte to agion toij kusin mhde balhte touj margaritaj umwn emprosqen twn xoirwn mhpote katapathswsin autouj en toij posin autwn kai strafentej rhcwsin umaj 7:6 Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.
7:7 Petite, et dabitur vobis: quærite, et invenietis: pulsate, et aperietur vobis. 7:7 aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin 7:7 Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you:
7:8 Omnis enim qui petit, accipit: et qui quærit, invenit: et pulsanti aperietur. 7:8 paj gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai 7:8 For every one that asketh receiveth; and he that seeketh findeth; and to him that knocketh it shall be opened.
7:9 Aut quis est ex vobis homo, quem si petierit filius suus panem, numquid lapidem porriget ei? 7:9 h tij estin ec umwn anqrwpoj on ean aithsh o uioj autou arton mh liqon epidwsei autw 7:9 Or what man is there of you, whom if his son ask bread, will he give him a stone?
Matthew 7:10 aut si piscem petierit, numquid serpentem porriget ei? Matthew 7:10 kai ean ixqun aithsh mh ofin epidwsei autw Matthew 7:10 Or if he ask a fish, will he give him a serpent?
7:11 Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris: quanto magis Pater vester, qui in cælis est, dabit bona petentibus se? 7:11 ei oun umeij ponhroi ontej oidate domata agaqa didonai toij teknoij umwn posw mallon o pathr umwn o en toij ouranoij dwsei agaqa toij aitousin auton 7:11 If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask him?
7:12 Omnia ergo quæcumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis. Hæc est enim lex, et prophetæ. 7:12 panta oun osa an qelhte ina poiwsin umin oi anqrwpoi outwj kai umeij poieite autoij outoj gar estin o nomoj kai oi profhtai 7:12 Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them: for this is the law and the prophets.
7:13 Intrate per angustam portam: quia lata porta, et spatiosa via est, quæ ducit ad perditionem, et multi sunt qui intrant per eam. 7:13 eiselqete dia thj stenhj pulhj oti plateia h pulh kai euruxwroj h odoj h apagousa eij thn apwleian kai polloi eisin oi eiserxomenoi di authj 7:13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat:
7:14 Quam angusta porta, et arcta via est, quæ ducit ad vitam: et pauci sunt qui inveniunt eam! 7:14 oti stenh h pulh kai teqlimmenh h odoj h apagousa eij thn zwhn kai oligoi eisin oi euriskontej authn 7:14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.
7:15 Attendite a falsis prophetis, qui veniunt ad vos in vestimentis ovium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces: 7:15 prosexete de apo twn yeudoprofhtwn oitinej erxontai proj umaj en endumasin probatwn eswqen de eisin lukoi arpagej 7:15 Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves.
7:16 a fructibus eorum cognoscetis eos. Numquid colligunt de spinas uvas, aut de tribulis ficus? 7:16 apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouj mhti sullegousin apo akanqwn stafulhn h apo tribolwn suka 7:16 Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs of thistles?
7:17 Sic omnis arbor bona fructus bonos facit: mala autem arbor malos fructus facit. 7:17 outwj pan dendron agaqon karpouj kalouj poiei to de sapron dendron karpouj ponhrouj poiei 7:17 Even so every good tree bringeth forth good fruit; but a corrupt tree bringeth forth evil fruit.
7:18 Non potest arbor bona malos fructus facere: neque arbor mala bonos fructus facere. 7:18 ou dunatai dendron agaqon karpouj ponhrouj poiein oude dendron sapron karpouj kalouj poiein 7:18 A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit.
7:19 Omnis arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur. 7:19 pan dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eij pur balletai 7:19 Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
Matthew 7:20 Igitur ex fructibus eorum cognoscetis eos. Matthew 7:20 arage apo twn karpwn autwn epignwsesqe autouj Matthew 7:20 Wherefore by their fruits ye shall know them.
7:21 Non omnis qui dicit mihi, Domine, Domine, intrabit in regnum cælorum: sed qui facit voluntatem Patris mei, qui in cælis est, ipse intrabit in regnum cælorum. 7:21 ou paj o legwn moi kurie kurie eiseleusetai eij thn basileian twn ouranwn all o poiwn to qelhma tou patroj mou tou en ouranoij 7:21 Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of my Father which is in heaven.
7:22 Multi dicent mihi in illa die: Domine, Domine, nonne in nomine tuo prophetavimus, et in nomine tuo dæmonia ejecimus, et in nomine tuo virtutes multas fecimus? 7:22 polloi erousin moi en ekeinh th hmera kurie kurie ou tw sw onomati proefhteusamen kai tw sw onomati daimonia ecebalomen kai tw sw onomati dunameij pollaj epoihsamen 7:22 Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? and in thy name have cast out devils? and in thy name done many wonderful works?
7:23 Et tunc confitebor illis: Quia numquam novi vos: discedite a me, qui operamini iniquitatem. 7:23 kai tote omologhsw autoij oti oudepote egnwn umaj apoxwreite ap emou oi ergazomenoi thn anomian 7:23 And then will I profess unto them, I never knew you: depart from me, ye that work iniquity.
7:24 Omnis ergo qui audit verba mea hæc, et facit ea, assimilabitur viro sapienti, qui ædificavit domum suam supra petram, 7:24 paj oun ostij akouei mou touj logouj toutouj kai poiei autouj omoiwsw auton andri fronimw ostij wkodomhsen thn oikian autou epi thn petran 7:24 Therefore whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock:
7:25 et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et non cecidit: fundata enim erat super petram. 7:25 kai katebh h broxh kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosepeson th oikia ekeinh kai ouk epesen teqemeliwto gar epi thn petran 7:25 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not: for it was founded upon a rock.
7:26 Et omnis qui audit verba mea hæc, et non facit ea, similis erit viro stulto, qui ædificavit domum suam super arenam: 7:26 kai paj o akouwn mou touj logouj toutouj kai mh poiwn autouj omoiwqhsetai andri mwrw ostij wkodomhsen thn oikian autou epi thn ammon 7:26 And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand:
7:27 et descendit pluvia, et venerunt flumina, et flaverunt venti, et irruerunt in domum illam, et cecidit, et fuit ruina illius magna. 7:27 kai katebh h broxh kai hlqon oi potamoi kai epneusan oi anemoi kai prosekoyan th oikia ekeinh kai epesen kai hn h ptwsij authj megalh 7:27 And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.
7:28 Et factum est: cum consummasset Jesus verba hæc, admirabantur turbæ super doctrina ejus. 7:28 kai egeneto ote sunetelesen o ihsouj touj logouj toutouj eceplhssonto oi oxloi epi th didaxh autou 7:28 And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine:
7:29 Erat enim docens eos sicut potestatem habens, et non sicut scribæ eorum, et pharisæi. 7:29 hn gar didaskwn autouj wj ecousian exwn kai oux wj oi grammateij 7:29 For he taught them as one having authority, and not as the scribes.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles