Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Matthew 11

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

MATTHEW CHAPTER 11

Latin VulgateGreek Received TextEnglish King James
Matthew 11:1 Et factum est, cum consummasset Jesus, præcipiens duodecim discipulis suis, transiit inde ut doceret, et prædicaret in civitatibus eorum. Matthew 11:1 kai egeneto ote etelesen o ihsouj diatasswn toij dwdeka maqhtaij autou metebh ekeiqen tou didaskein kai khrussein en taij polesin autwn Matthew 11:1 And it came to pass, when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.
11:2 Joannes autem cum audisset in vinculis opera Christi, mittens duos de discipulis suis, 11:2 o de iwannhj akousaj en tw desmwthriw ta erga tou xristou pemyaj duo twn maqhtwn autou 11:2 Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,
11:3 ait illi: Tu es, qui venturus es, an alium exspectamus? 11:3 eipen autw su ei o erxomenoj h eteron prosdokwmen 11:3 And said unto him, Art thou he that should come, or do we look for another?
11:4 Et respondens Jesus ait illis: Euntes renuntiate Joanni quæ audistis, et vidistis. 11:4 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij poreuqentej apaggeilate iwannh a akouete kai blepete 11:4 Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see:
11:5 Cæci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur: 11:5 tufloi anablepousin kai xwloi peripatousin leproi kaqarizontai kai kwfoi akouousin nekroi egeirontai kai ptwxoi euaggelizontai 11:5 The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them.
11:6 et beatus est, qui non fuerit scandalizatus in me. 11:6 kai makarioj estin oj ean mh skandalisqh en emoi 11:6 And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.
11:7 Illis autem abeuntibus, cœpit Jesus dicere ad turbas de Joanne: Quid existis in desertum videre? arundinem vento agitatam? 11:7 toutwn de poreuomenwn hrcato o ihsouj legein toij oxloij peri iwannou ti echlqete eij thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon 11:7 And as they departed, Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see? A reed shaken with the wind?
11:8 Sed quid existis videre? hominem mollibus vestitum? Ecce qui mollibus vestiuntur, in domibus regum sunt. 11:8 alla ti echlqete idein anqrwpon en malakoij imatioij hmfiesmenon idou oi ta malaka forountej en toij oikoij twn basilewn eisin 11:8 But what went ye out for to see? A man clothed in soft raiment? behold, they that wear soft clothing are in kings' houses.
11:9 Sed quid existis videre? prophetam? Etiam dico vobis, et plus quam prophetam. 11:9 alla ti echlqete idein profhthn nai legw umin kai perissoteron profhtou 11:9 But what went ye out for to see? A prophet? yea, I say unto you, and more than a prophet.
Matthew 11:10 Hic est enim de quo scriptum est: Ecce ego mitto angelum meum ante faciem tuam, qui præparabit viam tuam ante te. Matthew 11:10 outoj gar estin peri ou gegraptai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oj kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou Matthew 11:10 For this is he, of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.
11:11 Amen dico vobis, non surrexit inter natos mulierum major Joanne Baptista: qui autem minor est in regno cælorum, major est illo. 11:11 amhn legw umin ouk eghgertai en gennhtoij gunaikwn meizwn iwannou tou baptistou o de mikroteroj en th basileia twn ouranwn meizwn autou estin 11:11 Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.
11:12 A diebus autem Joannis Baptistæ usque nunc, regnum cælorum vim patitur, et violenti rapiunt illud. 11:12 apo de twn hmerwn iwannou tou baptistou ewj arti h basileia twn ouranwn biazetai kai biastai arpazousin authn 11:12 And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence, and the violent take it by force.
11:13 Omnes enim prophetæ et lex usque ad Joannem prophetaverunt: 11:13 pantej gar oi profhtai kai o nomoj ewj iwannou proefhteusan 11:13 For all the prophets and the law prophesied until John.
11:14 et si vultis recipere, ipse est Elias, qui venturus est. 11:14 kai ei qelete decasqai autoj estin hliaj o mellwn erxesqai 11:14 And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come.
11:15 Qui habet aures audiendi, audiat. 11:15 o exwn wta akouein akouetw 11:15 He that hath ears to hear, let him hear.
11:16 Cui autem similem æstimabo generationem istam? Similis est pueris sedentibus in foro: qui clamantes coæqualibus 11:16 tini de omoiwsw thn genean tauthn omoia estin paidarioij en agoraij kaqhmenoij kai prosfwnousin toij etairoij autwn 11:16 But whereunto shall I liken this generation? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows,
11:17 dicunt: Cecinimus vobis, et non saltastis: lamentavimus, et non planxistis. 11:17 kai legousin hulhsamen umin kai ouk wrxhsasqe eqrhnhsamen umin kai ouk ekoyasqe 11:17 And saying, We have piped unto you, and ye have not danced; we have mourned unto you, and ye have not lamented.
11:18 Venit enim Joannes neque manducans, neque bibens, et dicunt: Dæmonium habet. 11:18 hlqen gar iwannhj mhte esqiwn mhte pinwn kai legousin daimonion exei 11:18 For John came neither eating nor drinking, and they say, He hath a devil.
11:19 Venit Filius hominis manducans, et bibens, et dicunt: Ecce homo vorax, et potator vini, publicanorum et peccatorum amicus. Et justificata est sapientia a filiis suis. 11:19 hlqen o uioj tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legousin idou anqrwpoj fagoj kai oinopothj telwnwn filoj kai amartwlwn kai edikaiwqh h sofia apo twn teknwn authj 11:19 The Son of man came eating and drinking, and they say, Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.
Matthew 11:20 Tunc cœpit exprobrare civitatibus, in quibus factæ sunt plurimæ virtutes ejus, quia non egissent pœnitentiam: Matthew 11:20 tote hrcato oneidizein taj poleij en aij egenonto ai pleistai dunameij autou oti ou metenohsan Matthew 11:20 Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done, because they repented not:
11:21 Væ tibi Corozain, væ tibi Bethsaida: quia, si in Tyro et Sidone factæ essent virtutes quæ factæ sunt in vobis, olim in cilicio et cinere pœnitentiam egissent. 11:21 ouai soi xorazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunameij ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw metenohsan 11:21 Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.
11:22 Verumtamen dico vobis: Tyro et Sidoni remissius erit in die judicii, quam vobis. 11:22 plhn legw umin turw kai sidwni anektoteron estai en hmera krisewj h umin 11:22 But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you.
11:23 Et tu Capharnaum, numquid usque in cælum exaltaberis? usque in infernum descendes, quia si in Sodomis factæ fuissent virtutes quæ factæ sunt in te, forte mansissent usque in hanc diem. 11:23 kai su kapernaoum h ewj tou ouranou uywqeisa ewj adou katabibasqhsh oti ei en sodomoij egenonto ai dunameij ai genomenai en soi emeinan an mexri thj shmeron 11:23 And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.
11:24 Verumtamen dico vobis, quia terræ Sodomorum remissius erit in die judicii, quam tibi. 11:24 plhn legw umin oti gh sodomwn anektoteron estai en hmera krisewj h soi 11:24 But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.
11:25 In illo tempore respondens Jesus dixit: Confiteor tibi, Pater, Domine cæli et terræ, quia abscondisti hæc a sapientibus, et prudentibus, et revelasti ea parvulis. 11:25 en ekeinw tw kairw apokriqeij o ihsouj eipen ecomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai thj ghj oti apekruyaj tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyaj auta nhpioij 11:25 At that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.
11:26 Ita Pater: quoniam sic fuit placitum ante te. 11:26 nai o pathr oti outwj egeneto eudokia emprosqen sou 11:26 Even so, Father: for so it seemed good in thy sight.
11:27 Omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Et nemo novit Filium, nisi Pater: neque Patrem quis novit, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare. 11:27 panta moi paredoqh upo tou patroj mou kai oudeij epiginwskei ton uion ei mh o pathr oude ton patera tij epiginwskei ei mh o uioj kai w ean boulhtai o uioj apokaluyai 11:27 All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him.
11:28 Venite ad me omnes qui laboratis, et onerati estis, et ego reficiam vos. 11:28 deute proj me pantej oi kopiwntej kai pefortismenoi kagw anapausw umaj 11:28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
11:29 Tollite jugum meum super vos, et discite a me, quia mitis sum, et humilis corde: et invenietis requiem animabus vestris. 11:29 arate ton zugon mou ef umaj kai maqete ap emou oti praoj eimi kai tapeinoj th kardia kai eurhsete anapausin taij yuxaij umwn 11:29 Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
Matthew 11:30 Jugum enim meum suave est, et onus meum leve. Matthew 11:30 o gar zugoj mou xrhstoj kai to fortion mou elafron estin Matthew 11:30 For my yoke is easy, and my burden is light.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles