Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Matthew 9

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

MATTHEW CHAPTER 9

Latin VulgateGreek Received TextEnglish King James
Matthew 9:1 Et ascendens in naviculam, transfretavit, et venit in civitatem suam. Matthew 9:1 kai embaj eij to ploion dieperasen kai hlqen eij thn idian polin Matthew 9:1 And he entered into a ship, and passed over, and came into his own city.
9:2 Et ecce offerebant ei paralyticum jacentem in lecto. Et videns Jesus fidem illorum, dixit paralytico: Confide fili, remittuntur tibi peccata tua. 9:2 kai idou proseferon autw paralutikon epi klinhj beblhmenon kai idwn o ihsouj thn pistin autwn eipen tw paralutikw qarsei teknon afewntai soi ai amartiai sou 9:2 And, behold, they brought to him a man sick of the palsy, lying on a bed: and Jesus seeing their faith said unto the sick of the palsy; Son, be of good cheer; thy sins be forgiven thee.
9:3 Et ecce quidam de scribis dixerunt intra se: Hic blasphemat. 9:3 kai idou tinej twn grammatewn eipon en eautoij outoj blasfhmei 9:3 And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.
9:4 Et cum vidisset Jesus cogitationes eorum, dixit: Ut quid cogitatis mala in cordibus vestris? 9:4 kai idwn o ihsouj taj enqumhseij autwn eipen ina ti umeij enqumeisqe ponhra en taij kardiaij umwn 9:4 And Jesus knowing their thoughts said, Wherefore think ye evil in your hearts?
9:5 Quid est facilius dicere: Dimittuntur tibi peccata tua: an dicere: Surge, et ambula? 9:5 ti gar estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai h eipein egeirai kai peripatei 9:5 For whether is easier, to say, Thy sins be forgiven thee; or to say, Arise, and walk?
9:6 Ut autem sciatis, quia Filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata, tunc ait paralytico: Surge, tolle lectum tuum, et vade in domum tuam. 9:6 ina de eidhte oti ecousian exei o uioj tou anqrwpou epi thj ghj afienai amartiaj tote legei tw paralutikw egerqeij aron sou thn klinhn kai upage eij ton oikon sou 9:6 But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, (then saith he to the sick of the palsy,) Arise, take up thy bed, and go unto thine house.
9:7 Et surrexit, et abiit in domum suam. 9:7 kai egerqeij aphlqen eij ton oikon autou 9:7 And he arose, and departed to his house.
9:8 Videntes autem turbæ timuerunt, et glorificaverunt Deum, qui dedit potestatem talem hominibus. 9:8 idontej de oi oxloi eqaumasan kai edocasan ton qeon ton donta ecousian toiauthn toij anqrwpoij 9:8 But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, which had given such power unto men.
9:9 Et, cum transiret inde Jesus, vidit hominem sedentem in telonio, Matthæum nomine. Et ait illi: Sequere me. Et surgens, secutus est eum. 9:9 kai paragwn o ihsouj ekeiqen eiden anqrwpon kaqhmenon epi to telwnion matqaion legomenon kai legei autw akolouqei moi kai anastaj hkolouqhsen autw 9:9 And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.
Matthew 9:10 Et factum est, discumbente eo in domo, ecce multi publicani et peccatores venientes, discumbebant cum Jesu, et discipulis ejus. Matthew 9:10 kai egeneto autou anakeimenou en th oikia kai idou polloi telwnai kai amartwloi elqontej sunanekeinto tw ihsou kai toij maqhtaij autou Matthew 9:10 And it came to pass, as Jesus sat at meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples.
9:11 Et videntes pharisæi, dicebant discipulis ejus: Quare cum publicanis et peccatoribus manducat magister vester? 9:11 kai idontej oi farisaioi eipon toij maqhtaij autou dia ti meta twn telwnwn kai amartwlwn esqiei o didaskaloj umwn 9:11 And when the Pharisees saw it, they said unto his disciples, Why eateth your Master with publicans and sinners?
9:12 At Jesus audiens, ait: Non est opus valentibus medicus, sed male habentibus. 9:12 o de ihsouj akousaj eipen autoij ou xreian exousin oi isxuontej iatrou all oi kakwj exontej 9:12 But when Jesus heard that, he said unto them, They that be whole need not a physician, but they that are sick.
9:13 Euntes autem discite quid est: Misericordiam volo, et non sacrificium. Non enim veni vocare justos, sed peccatores. 9:13 poreuqentej de maqete ti estin eleon qelw kai ou qusian ou gar hlqon kalesai dikaiouj all amartwlouj eij metanoian 9:13 But go ye and learn what that meaneth, I will have mercy, and not sacrifice: for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
9:14 Tunc accesserunt ad eum discipuli Joannis, dicentes: Quare nos, et pharisæi, jejunamus frequenter: discipuli autem tui non jejunant? 9:14 tote proserxontai autw oi maqhtai iwannou legontej dia ti hmeij kai oi farisaioi nhsteuomen polla oi de maqhtai sou ou nhsteuousin 9:14 Then came to him the disciples of John, saying, Why do we and the Pharisees fast oft, but thy disciples fast not?
9:15 Et ait illis Jesus: Numquid possunt filii sponsi lugere, quamdiu cum illis est sponsus? Venient autem dies cum auferetur ab eis sponsus: et tunc jejunabunt. 9:15 kai eipen autoij o ihsouj mh dunantai oi uioi tou numfwnoj penqein ef oson met autwn estin o numfioj eleusontai de hmerai otan aparqh ap autwn o numfioj kai tote nhsteusousin 9:15 And Jesus said unto them, Can the children of the bridechamber mourn, as long as the bridegroom is with them? but the days will come, when the bridegroom shall be taken from them, and then shall they fast.
9:16 Nemo autem immittit commissuram panni rudis in vestimentum vetus: tollit enim plenitudinem ejus a vestimento, et pejor scissura fit. 9:16 oudeij de epiballei epiblhma rakouj agnafou epi imatiw palaiw airei gar to plhrwma autou apo tou imatiou kai xeiron sxisma ginetai 9:16 No man putteth a piece of new cloth unto an old garment, for that which is put in to fill it up taketh from the garment, and the rent is made worse.
9:17 Neque mittunt vinum novum in utres veteres: alioquin rumpuntur utres, et vinum effunditur, et utres pereunt. Sed vinum novum in utres novos mittunt: et ambo conservantur. 9:17 oude ballousin oinon neon eij askouj palaiouj ei de mhge rhgnuntai oi askoi kai o oinoj ekxeitai kai oi askoi apolountai alla ballousin oinon neon eij askouj kainouj kai amfotera sunthrountai 9:17 Neither do men put new wine into old bottles: else the bottles break, and the wine runneth out, and the bottles perish: but they put new wine into new bottles, and both are preserved.
9:18 Hæc illo loquente ad eos, ecce princeps unus accessit, et adorabat eum, dicens: Domine, filia mea modo defuncta est: sed veni, impone manum tuam super eam, et vivet. 9:18 tauta autou lalountoj autoij idou arxwn eij elqwn prosekunei autw legwn oti h qugathr mou arti eteleuthsen alla elqwn epiqej thn xeira sou ep authn kai zhsetai 9:18 While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead: but come and lay thy hand upon her, and she shall live.
9:19 Et surgens Jesus, sequebatur eum, et discipuli ejus. 9:19 kai egerqeij o ihsouj hkolouqhsen autw kai oi maqhtai autou 9:19 And Jesus arose, and followed him, and so did his disciples.
Matthew 9:20 Et ecce mulier, quæ sanguinis fluxum patiebatur duodecim annis, accessit retro, et tetigit fimbriam vestimenti ejus. Matthew 9:20 kai idou gunh aimorroousa dwdeka eth proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou Matthew 9:20 And, behold, a woman, which was diseased with an issue of blood twelve years, came behind him, and touched the hem of his garment:
9:21 Dicebat enim intra se: Si tetigero tantum vestimentum ejus, salva ero. 9:21 elegen gar en eauth ean monon aywmai tou imatiou autou swqhsomai 9:21 For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.
9:22 At Jesus conversus, et videns eam, dixit: Confide, filia, fides tua te salvam fecit. Et salva facta est mulier ex illa hora. 9:22 o de ihsouj epistrafeij kai idwn authn eipen qarsei qugater h pistij sou seswken se kai eswqh h gunh apo thj wraj ekeinhj 9:22 But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort; thy faith hath made thee whole. And the woman was made whole from that hour.
9:23 Et cum venisset Jesus in domum principis, et vidisset tibicines et turbam tumultuantem, dicebat: 9:23 kai elqwn o ihsouj eij thn oikian tou arxontoj kai idwn touj aulhtaj kai ton oxlon qoruboumenon 9:23 And when Jesus came into the ruler's house, and saw the minstrels and the people making a noise,
9:24 Recedite: non est enim mortua puella, sed dormit. Et deridebant eum. 9:24 legei autoij anaxwreite ou gar apeqanen to korasion alla kaqeudei kai kategelwn autou 9:24 He said unto them, Give place: for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn.
9:25 Et cum ejecta esset turba, intravit: et tenuit manum ejus, et surrexit puella. 9:25 ote de eceblhqh o oxloj eiselqwn ekrathsen thj xeiroj authj kai hgerqh to korasion 9:25 But when the people were put forth, he went in, and took her by the hand, and the maid arose.
9:26 Et exiit fama hæc in universam terram illam. 9:26 kai echlqen h fhmh auth eij olhn thn ghn ekeinhn 9:26 And the fame hereof went abroad into all that land.
9:27 Et transeunte inde Jesu, secuti sunt eum duo cæci, clamantes, et dicentes: Miserere nostri, fili David. 9:27 kai paragonti ekeiqen tw ihsou hkolouqhsan autw duo tufloi krazontej kai legontej elehson hmaj uie dabid 9:27 And when Jesus departed thence, two blind men followed him, crying, and saying, Thou Son of David, have mercy on us.
9:28 Cum autem venisset domum, accesserunt ad eum cæci. Et dicit eis Jesus: Creditis quia hoc possum facere vobis? Dicunt ei: Utique, Domine. 9:28 elqonti de eij thn oikian proshlqon autw oi tufloi kai legei autoij o ihsouj pisteuete oti dunamai touto poihsai legousin autw nai kurie 9:28 And when he was come into the house, the blind men came to him: and Jesus saith unto them, Believe ye that I am able to do this? They said unto him, Yea, Lord.
9:29 Tunc tetigit oculos eorum, dicens: Secundum fidem vestram, fiat vobis. 9:29 tote hyato twn ofqalmwn autwn legwn kata thn pistin umwn genhqhtw umin 9:29 Then touched he their eyes, saying, According to your faith be it unto you.
Matthew 9:30 Et aperti sunt oculi eorum: et comminatus est illis Jesus, dicens: Videte ne quis sciat. Matthew 9:30 kai anewxqhsan autwn oi ofqalmoi kai enebrimhsato autoij o ihsouj legwn orate mhdeij ginwsketw Matthew 9:30 And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it.
9:31 Illi autem exeuntes, diffamaverunt eum in tota terra illa. 9:31 oi de ecelqontej diefhmisan auton en olh th gh ekeinh 9:31 But they, when they were departed, spread abroad his fame in all that country.
9:32 Egressis autem illis, ecce obtulerunt ei hominem mutum, dæmonium habentem. 9:32 autwn de ecerxomenwn idou proshnegkan autw anqrwpon kwfon daimonizomenon 9:32 As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with a devil.
9:33 Et ejecto dæmonio, locutus est mutus, et miratæ sunt turbæ, dicentes: Numquam apparuit sic in Israël. 9:33 kai ekblhqentoj tou daimoniou elalhsen o kwfoj kai eqaumasan oi oxloi legontej oudepote efanh outwj en tw israhl 9:33 And when the devil was cast out, the dumb spake: and the multitudes marvelled, saying, It was never so seen in Israel.
9:34 Pharisæi autem dicebant: In principe dæmoniorum ejicit dæmones. 9:34 oi de farisaioi elegon en tw arxonti twn daimoniwn ekballei ta daimonia 9:34 But the Pharisees said, He casteth out devils through the prince of the devils.
9:35 Et circuibat Jesus omnes civitates, et castella, docens in synagogis eorum, et prædicans Evangelium regni, et curans omnem languorem, et omnem infirmitatem. 9:35 kai perihgen o ihsouj taj poleij pasaj kai taj kwmaj didaskwn en taij sunagwgaij autwn kai khrusswn to euaggelion thj basileiaj kai qerapeuwn pasan noson kai pasan malakian en tw law 9:35 And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people.
9:36 Videns autem turbas, misertus est eis: quia erant vexati, et jacentes sicut oves non habentes pastorem. 9:36 idwn de touj oxlouj esplagxnisqh peri autwn oti hsan eklelumenoi kai errimmenoi wsei probata mh exonta poimena 9:36 But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them, because they fainted, and were scattered abroad, as sheep having no shepherd.
9:37 Tunc dicit discipulis suis: Messis quidem multa, operarii autem pauci. 9:37 tote legei toij maqhtaij autou o men qerismoj poluj oi de ergatai oligoi 9:37 Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the labourers are few;
9:38 Rogate ergo Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam. 9:38 dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opwj ekbalh ergataj eij ton qerismon autou 9:38 Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth labourers into his harvest.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles