Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 1

Luke 1:1 epeidhper polloi epexeirhsan anatacasqai dihghsin peri twn peplhroforhmenwn en hmin pragmatwn
1:2 kaqwj paredosan hmin oi ap arxhj autoptai kai uphretai genomenoi tou logou
1:3 edocen kamoi parhkolouqhkoti anwqen pasin akribwj kaqechj soi grayai kratiste qeofile
1:4 ina epignwj peri wn kathxhqhj logwn thn asfaleian
1:5 egeneto en taij hmeraij hrwdou tou basilewj thj ioudaiaj iereuj tij onomati zaxariaj ec efhmeriaj abia kai h gunh autou ek twn qugaterwn aarwn kai to onoma authj elisabet
1:6 hsan de dikaioi amfoteroi enwpion tou qeou poreuomenoi en pasaij taij entolaij kai dikaiwmasin tou kuriou amemptoi
1:7 kai ouk hn autoij teknon kaqoti h elisabet hn steira kai amfoteroi probebhkotej en taij hmeraij autwn hsan
1:8 egeneto de en tw ierateuein auton en th tacei thj efhmeriaj autou enanti tou qeou
1:9 kata to eqoj thj ierateiaj elaxen tou qumiasai eiselqwn eij ton naon tou kuriou
Luke 1:10 kai pan to plhqoj tou laou hn proseuxomenon ecw th wra tou qumiamatoj
1:11 wfqh de autw aggeloj kuriou estwj ek deciwn tou qusiasthriou tou qumiamatoj
1:12 kai etaraxqh zaxariaj idwn kai foboj epepesen ep auton
1:13 eipen de proj auton o aggeloj mh fobou zaxaria dioti eishkousqh h dehsij sou kai h gunh sou elisabet gennhsei uion soi kai kaleseij to onoma autou iwannhn
1:14 kai estai xara soi kai agalliasij kai polloi epi th gennhsei autou xarhsontai
1:15 estai gar megaj enwpion tou kuriou kai oinon kai sikera ou mh pih kai pneumatoj agiou plhsqhsetai eti ek koiliaj mhtroj autou
1:16 kai pollouj twn uiwn israhl epistreyei epi kurion ton qeon autwn
1:17 kai autoj proeleusetai enwpion autou en pneumati kai dunamei hliou epistreyai kardiaj paterwn epi tekna kai apeiqeij en fronhsei dikaiwn etoimasai kuriw laon kateskeuasmenon
1:18 kai eipen zaxariaj proj ton aggelon kata ti gnwsomai touto egw gar eimi presbuthj kai h gunh mou probebhkuia en taij hmeraij authj
1:19 kai apokriqeij o aggeloj eipen autw egw eimi gabrihl o paresthkwj enwpion tou qeou kai apestalhn lalhsai proj se kai euaggelisasqai soi tauta
Luke 1:20 kai idou esh siwpwn kai mh dunamenoj lalhsai axri hj hmeraj genhtai tauta anq wn ouk episteusaj toij logoij mou oitinej plhrwqhsontai eij ton kairon autwn
1:21 kai hn o laoj prosdokwn ton zaxarian kai eqaumazon en tw xronizein auton en tw naw
1:22 ecelqwn de ouk hdunato lalhsai autoij kai epegnwsan oti optasian ewraken en tw naw kai autoj hn dianeuwn autoij kai diemenen kwfoj
1:23 kai egeneto wj eplhsqhsan ai hmerai thj leitourgiaj autou aphlqen eij ton oikon autou
1:24 meta de tautaj taj hmeraj sunelaben elisabet h gunh autou kai periekruben eauthn mhnaj pente legousa
1:25 oti outwj moi pepoihken o kurioj en hmeraij aij epeiden afelein to oneidoj mou en anqrwpoij
1:26 en de tw mhni tw ektw apestalh o aggeloj gabrihl upo tou qeou eij polin thj galilaiaj h onoma nazareq
1:27 proj parqenon memnhsteumenhn andri w onoma iwshf ec oikou dabid kai to onoma thj parqenou mariam
1:28 kai eiselqwn o aggeloj proj authn eipen xaire kexaritwmenh o kurioj meta sou euloghmenh su en gunaicin
1:29 h de idousa dietaraxqh epi tw logw autou kai dielogizeto potapoj eih o aspasmoj outoj
Luke 1:30 kai eipen o aggeloj auth mh fobou mariam eurej gar xarin para tw qew
1:31 kai idou sullhyh en gastri kai tech uion kai kaleseij to onoma autou ihsoun
1:32 outoj estai megaj kai uioj uyistou klhqhsetai kai dwsei autw kurioj o qeoj ton qronon dabid tou patroj autou
1:33 kai basileusei epi ton oikon iakwb eij touj aiwnaj kai thj basileiaj autou ouk estai teloj
1:34 eipen de mariam proj ton aggelon pwj estai touto epei andra ou ginwskw
1:35 kai apokriqeij o aggeloj eipen auth pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamij uyistou episkiasei soi dio kai to gennwmenon ek sou agion klhqhsetai uioj qeou
1:36 kai idou elisabet h suggenhj sou kai auth suneilhfuia uion en ghra authj kai outoj mhn ektoj estin auth th kaloumenh steira
1:37 oti ouk adunathsei para tw qew pan rhma
1:38 eipen de mariam idou h doulh kuriou genoito moi kata to rhma sou kai aphlqen ap authj o aggeloj
1:39 anastasa de mariam en taij hmeraij tautaij eporeuqh eij thn oreinhn meta spoudhj eij polin iouda
Luke 1:40 kai eishlqen eij ton oikon zaxariou kai hspasato thn elisabet
1:41 kai egeneto wj hkousen h elisabet ton aspasmon thj mariaj eskirthsen to brefoj en th koilia authj kai eplhsqh pneumatoj agiou h elisabet
1:42 kai anefwnhsen fwnh megalh kai eipen euloghmenh su en gunaicin kai euloghmenoj o karpoj thj koiliaj sou
1:43 kai poqen moi touto ina elqh h mhthr tou kuriou mou proj me
1:44 idou gar wj egeneto h fwnh tou aspasmou sou eij ta wta mou eskirthsen en agalliasei to brefoj en th koilia mou
1:45 kai makaria h pisteusasa oti estai teleiwsij toij lelalhmenoij auth para kuriou
1:46 kai eipen mariam megalunei h yuxh mou ton kurion
1:47 kai hgalliasen to pneuma mou epi tw qew tw swthri mou
1:48 oti epebleyen epi thn tapeinwsin thj doulhj autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai
1:49 oti epoihsen moi megaleia o dunatoj kai agion to onoma autou
Luke 1:50 kai to eleoj autou eij geneaj genewn toij foboumenoij auton
1:51 epoihsen kratoj en braxioni autou dieskorpisen uperhfanouj dianoia kardiaj autwn
1:52 kaqeilen dunastaj apo qronwn kai uywsen tapeinouj
1:53 peinwntaj eneplhsen agaqwn kai ploutountaj ecapesteilen kenouj
1:54 antelabeto israhl paidoj autou mnhsqhnai eleouj
1:55 kaqwj elalhsen proj touj pateraj hmwn tw abraam kai tw spermati autou eij ton aiwna
1:56 emeinen de mariam sun auth wsei mhnaj treij kai upestreyen eij ton oikon authj
1:57 th de elisabet eplhsqh o xronoj tou tekein authn kai egennhsen uion
1:58 kai hkousan oi perioikoi kai oi suggeneij authj oti emegalunen kurioj to eleoj autou met authj kai sunexairon auth
1:59 kai egeneto en th ogdoh hmera hlqon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tw onomati tou patroj autou zaxarian
Luke 1:60 kai apokriqeisa h mhthr autou eipen ouxi alla klhqhsetai iwannhj
1:61 kai eipon proj authn oti oudeij estin en th suggeneia sou oj kaleitai tw onomati toutw
1:62 eneneuon de tw patri autou to ti an qeloi kaleisqai auton
1:63 kai aithsaj pinakidion egrayen legwn iwannhj estin to onoma autou kai eqaumasan pantej
1:64 anewxqh de to stoma autou paraxrhma kai h glwssa autou kai elalei eulogwn ton qeon
1:65 kai egeneto epi pantaj foboj touj perioikountaj autouj kai en olh th oreinh thj ioudaiaj dielaleito panta ta rhmata tauta
1:66 kai eqento pantej oi akousantej en th kardia autwn legontej ti ara to paidion touto estai kai xeir kuriou hn met autou
1:67 kai zaxariaj o pathr autou eplhsqh pneumatoj agiou kai proefhteusen legwn
1:68 euloghtoj kurioj o qeoj tou israhl oti epeskeyato kai epoihsen lutrwsin tw law autou
1:69 kai hgeiren keraj swthriaj hmin en tw oikw dabid tou paidoj autou
Luke 1:70 kaqwj elalhsen dia stomatoj twn agiwn twn ap aiwnoj profhtwn autou
1:71 swthrian ec exqrwn hmwn kai ek xeiroj pantwn twn misountwn hmaj
1:72 poihsai eleoj meta twn paterwn hmwn kai mnhsqhnai diaqhkhj agiaj autou
1:73 orkon on wmosen proj abraam ton patera hmwn tou dounai hmin
1:74 afobwj ek xeiroj twn exqrwn hmwn rusqentaj latreuein autw
1:75 en osiothti kai dikaiosunh enwpion autou pasaj taj hmeraj thj zwhj hmwn
1:76 kai su paidion profhthj uyistou klhqhsh proporeush gar pro proswpou kuriou etoimasai odouj autou
1:77 tou dounai gnwsin swthriaj tw law autou en afesei amartiwn autwn
1:78 dia splagxna eleouj qeou hmwn en oij epeskeyato hmaj anatolh ec uyouj
1:79 epifanai toij en skotei kai skia qanatou kaqhmenoij tou kateuqunai touj podaj hmwn eij odon eirhnhj
Luke 1:80 to de paidion hucanen kai ekrataiouto pneumati kai hn en taij erhmoij ewj hmeraj anadeicewj autou proj ton israhl

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index