Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 14

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 14

Luke 14:1 kai egeneto en tw elqein auton eij oikon tinoj twn arxontwn twn farisaiwn sabbatw fagein arton kai autoi hsan parathroumenoi auton
14:2 kai idou anqrwpoj tij hn udrwpikoj emprosqen autou
14:3 kai apokriqeij o ihsouj eipen proj touj nomikouj kai farisaiouj legwn ei ecestin tw sabbatw qerapeuein
14:4 oi de hsuxasan kai epilabomenoj iasato auton kai apelusen
14:5 kai apokriqeij proj autouj eipen tinoj umwn onoj h bouj eij frear empeseitai kai ouk euqewj anaspasei auton en th hmera tou sabbatou
14:6 kai ouk isxusan antapokriqhnai autw proj tauta
14:7 elegen de proj touj keklhmenouj parabolhn epexwn pwj taj prwtoklisiaj ecelegonto legwn proj autouj
14:8 otan klhqhj upo tinoj eij gamouj mh katakliqhj eij thn prwtoklisian mhpote entimoteroj sou h keklhmenoj up autou
14:9 kai elqwn o se kai auton kalesaj erei soi doj toutw topon kai tote arch met aisxunhj ton esxaton topon katexein
Luke 14:10 all otan klhqhj poreuqeij anapeson eij ton esxaton topon ina otan elqh o keklhkwj se eiph soi file prosanabhqi anwteron tote estai soi doca enwpion twn sunanakeimenwn soi
14:11 oti paj o uywn eauton tapeinwqhsetai kai o tapeinwn eauton uywqhsetai
14:12 elegen de kai tw keklhkoti auton otan poihj ariston h deipnon mh fwnei touj filouj sou mhde touj adelfouj sou mhde touj suggeneij sou mhde geitonaj plousiouj mhpote kai autoi se antikaleswsin kai genhtai soi antapodoma
14:13 all otan poihj doxhn kalei ptwxouj anaphrouj xwlouj tuflouj
14:14 kai makarioj esh oti ouk exousin antapodounai soi antapodoqhsetai gar soi en th anastasei twn dikaiwn
14:15 akousaj de tij twn sunanakeimenwn tauta eipen autw makarioj oj fagetai arton en th basileia tou qeou
14:16 o de eipen autw anqrwpoj tij epoihsen deipnon mega kai ekalesen pollouj
14:17 kai apesteilen ton doulon autou th wra tou deipnou eipein toij keklhmenoij erxesqe oti hdh etoima estin panta
14:18 kai hrcanto apo miaj paraiteisqai pantej o prwtoj eipen autw agron hgorasa kai exw anagkhn ecelqein kai idein auton erwtw se exe me parhthmenon
14:19 kai eteroj eipen zeugh bown hgorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erwtw se exe me parhthmenon
Luke 14:20 kai eteroj eipen gunaika eghma kai dia touto ou dunamai elqein
14:21 kai paragenomenoj o douloj ekeinoj aphggeilen tw kuriw autou tauta tote orgisqeij o oikodespothj eipen tw doulw autou ecelqe taxewj eij taj plateiaj kai rumaj thj polewj kai touj ptwxouj kai anaphrouj kai xwlouj kai tuflouj eisagage wde
14:22 kai eipen o douloj kurie gegonen wj epetacaj kai eti topoj estin
14:23 kai eipen o kurioj proj ton doulon ecelqe eij taj odouj kai fragmouj kai anagkason eiselqein ina gemisqh o oikoj mou
14:24 legw gar umin oti oudeij twn andrwn ekeinwn twn keklhmenwn geusetai mou tou deipnou
14:25 suneporeuonto de autw oxloi polloi kai strafeij eipen proj autouj
14:26 ei tij erxetai proj me kai ou misei ton patera eautou kai thn mhtera kai thn gunaika kai ta tekna kai touj adelfouj kai taj adelfaj eti de kai thn eautou yuxhn ou dunatai mou maqhthj einai
14:27 kai ostij ou bastazei ton stauron autou kai erxetai opisw mou ou dunatai mou einai maqhthj
14:28 tij gar ec umwn qelwn purgon oikodomhsai ouxi prwton kaqisaj yhfizei thn dapanhn ei exei ta proj apartismon
14:29 ina mhpote qentoj autou qemelion kai mh isxuontoj ektelesai pantej oi qewrountej arcwntai empaizein autw
Luke 14:30 legontej oti outoj o anqrwpoj hrcato oikodomein kai ouk isxusen ektelesai
14:31 h tij basileuj poreuomenoj sumbalein eterw basilei eij polemon ouxi kaqisaj prwton bouleuetai ei dunatoj estin en deka xiliasin apanthsai tw meta eikosi xiliadwn erxomenw ep auton
14:32 ei de mhge eti autou porrw ontoj presbeian aposteilaj erwta ta proj eirhnhn
14:33 outwj oun paj ec umwn oj ouk apotassetai pasin toij eautou uparxousin ou dunatai mou einai maqhthj
14:34 kalon to alaj ean de to alaj mwranqh en tini artuqhsetai
14:35 oute eij ghn oute eij koprian euqeton estin ecw ballousin auto o exwn wta akouein akouetw

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index