Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 19

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 19

Luke 19:1 kai eiselqwn dihrxeto thn ierixw
19:2 kai idou anhr onomati kaloumenoj zakxaioj kai autoj hn arxitelwnhj kai outoj hn plousioj
19:3 kai ezhtei idein ton ihsoun tij estin kai ouk hdunato apo tou oxlou oti th hlikia mikroj hn
19:4 kai prodramwn emprosqen anebh epi sukomwraian ina idh auton oti di ekeinhj hmellen dierxesqai
19:5 kai wj hlqen epi ton topon anableyaj o ihsouj eiden auton kai eipen proj auton zakxaie speusaj katabhqi shmeron gar en tw oikw sou dei me meinai
19:6 kai speusaj katebh kai upedecato auton xairwn
19:7 kai idontej apantej diegogguzon legontej oti para amartwlw andri eishlqen katalusai
19:8 staqeij de zakxaioj eipen proj ton kurion idou ta hmish twn uparxontwn mou kurie didwmi toij ptwxoij kai ei tinoj ti esukofanthsa apodidwmi tetraploun
19:9 eipen de proj auton o ihsouj oti shmeron swthria tw oikw toutw egeneto kaqoti kai autoj uioj abraam estin
Luke 19:10 hlqen gar o uioj tou anqrwpou zhthsai kai swsai to apolwloj
19:11 akouontwn de autwn tauta prosqeij eipen parabolhn dia to egguj auton einai ierousalhm kai dokein autouj oti paraxrhma mellei h basileia tou qeou anafainesqai
19:12 eipen oun anqrwpoj tij eugenhj eporeuqh eij xwran makran labein eautw basileian kai upostreyai
19:13 kalesaj de deka doulouj eautou edwken autoij deka mnaj kai eipen proj autouj pragmateusasqe ewj erxomai
19:14 oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisw autou legontej ou qelomen touton basileusai ef hmaj
19:15 kai egeneto en tw epanelqein auton labonta thn basileian kai eipen fwnhqhnai autw touj doulouj toutouj oij edwken to argurion ina gnw tij ti diepragmateusato
19:16 paregeneto de o prwtoj legwn kurie h mna sou proseirgasato deka mnaj
19:17 kai eipen autw eu agaqe doule oti en elaxistw pistoj egenou isqi ecousian exwn epanw deka polewn
19:18 kai hlqen o deuteroj legwn kurie h mna sou epoihsen pente mnaj
19:19 eipen de kai toutw kai su ginou epanw pente polewn
Luke 19:20 kai eteroj hlqen legwn kurie idou h mna sou hn eixon apokeimenhn en soudariw
19:21 efoboumhn gar se oti anqrwpoj austhroj ei aireij o ouk eqhkaj kai qerizeij o ouk espeiraj
19:22 legei de autw ek tou stomatoj sou krinw se ponhre doule hdeij oti egw anqrwpoj austhroj eimi airwn o ouk eqhka kai qerizwn o ouk espeira
19:23 kai dia ti ouk edwkaj to argurion mou epi thn trapezan kai egw elqwn sun tokw an epraca auto
19:24 kai toij parestwsin eipen arate ap autou thn mnan kai dote tw taj deka mnaj exonti
19:25 kai eipon autw kurie exei deka mnaj
19:26 legw gar umin oti panti tw exonti doqhsetai apo de tou mh exontoj kai o exei arqhsetai ap autou
19:27 plhn touj exqrouj mou ekeinouj touj mh qelhsantaj me basileusai ep autouj agagete wde kai katasfacate emprosqen mou
19:28 kai eipwn tauta eporeueto emprosqen anabainwn eij ierosoluma
19:29 kai egeneto wj hggisen eij bhqfagh kai bhqanian proj to oroj to kaloumenon elaiwn apesteilen duo twn maqhtwn autou
Luke 19:30 eipwn upagete eij thn katenanti kwmhn en h eisporeuomenoi eurhsete pwlon dedemenon ef on oudeij pwpote anqrwpwn ekaqisen lusantej auton agagete
19:31 kai ean tij umaj erwta dia ti luete outwj ereite autw oti o kurioj autou xreian exei
19:32 apelqontej de oi apestalmenoi euron kaqwj eipen autoij
19:33 luontwn de autwn ton pwlon eipon oi kurioi autou proj autouj ti luete ton pwlon
19:34 oi de eipon o kurioj autou xreian exei
19:35 kai hgagon auton proj ton ihsoun kai epirriyantej eautwn ta imatia epi ton pwlon epebibasan ton ihsoun
19:36 poreuomenou de autou upestrwnnuon ta imatia autwn en th odw
19:37 eggizontoj de autou hdh proj th katabasei tou orouj twn elaiwn hrcanto apan to plhqoj twn maqhtwn xairontej ainein ton qeon fwnh megalh peri paswn wn eidon dunamewn
19:38 legontej euloghmenoj o erxomenoj basileuj en onomati kuriou eirhnh en ouranw kai doca en uyistoij
19:39 kai tinej twn farisaiwn apo tou oxlou eipon proj auton didaskale epitimhson toij maqhtaij sou
Luke 19:40 kai apokriqeij eipen autoij legw umin oti ean outoi siwphswsin oi liqoi kekracontai
19:41 kai wj hggisen idwn thn polin eklausen ep auth
19:42 legwn oti ei egnwj kai su kai ge en th hmera sou tauth ta proj eirhnhn sou nun de ekrubh apo ofqalmwn sou
19:43 oti hcousin hmerai epi se kai peribalousin oi exqroi sou xaraka soi kai perikuklwsousin se kai sunecousin se pantoqen
19:44 kai edafiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk afhsousin en soi liqon epi liqw anq wn ouk egnwj ton kairon thj episkophj sou
19:45 kai eiselqwn eij to ieron hrcato ekballein touj pwlountaj en autw kai agorazontaj
19:46 legwn autoij gegraptai o oikoj mou oikoj proseuxhj estin umeij de auton epoihsate sphlaion lhstwn
19:47 kai hn didaskwn to kaq hmeran en tw ierw oi de arxiereij kai oi grammateij ezhtoun auton apolesai kai oi prwtoi tou laou
19:48 kai oux euriskon to ti poihswsin o laoj gar apaj ecekremato autou akouwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index