Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 11

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 11

Luke 11:1 kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseuxomenon wj epausato eipen tij twn maqhtwn autou proj auton kurie didacon hmaj proseuxesqai kaqwj kai iwannhj edidacen touj maqhtaj autou
11:2 eipen de autoij otan proseuxhsqe legete pater hmwn o en toij ouranoij agiasqhtw to onoma sou elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou wj en ouranw kai epi thj ghj
11:3 ton arton hmwn ton epiousion didou hmin to kaq hmeran
11:4 kai afej hmin taj amartiaj hmwn kai gar autoi afiemen panti ofeilonti hmin kai mh eisenegkhj hmaj eij peirasmon alla rusai hmaj apo tou ponhrou
11:5 kai eipen proj autouj tij ec umwn ecei filon kai poreusetai proj auton mesonuktiou kai eiph autw file xrhson moi treij artouj
11:6 epeidh filoj mou paregeneto ec odou proj me kai ouk exw o paraqhsw autw
11:7 kakeinoj eswqen apokriqeij eiph mh moi kopouj parexe hdh h qura kekleistai kai ta paidia mou met emou eij thn koithn eisin ou dunamai anastaj dounai soi
11:8 legw umin ei kai ou dwsei autw anastaj dia to einai autou filon dia ge thn anaideian autou egerqeij dwsei autw oswn xrhzei
11:9 kagw umin legw aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin
Luke 11:10 paj gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai
11:11 tina de umwn ton patera aithsei o uioj arton mh liqon epidwsei autw ei kai ixqun mh anti ixquoj ofin epidwsei autw
11:12 h kai ean aithsh won mh epidwsei autw skorpion
11:13 ei oun umeij ponhroi uparxontej oidate agaqa domata didonai toij teknoij umwn posw mallon o pathr o ec ouranou dwsei pneuma agion toij aitousin auton
11:14 kai hn ekballwn daimonion kai auto hn kwfon egeneto de tou daimoniou ecelqontoj elalhsen o kwfoj kai eqaumasan oi oxloi
11:15 tinej de ec autwn eipon en beelzeboul arxonti twn daimoniwn ekballei ta daimonia
11:16 eteroi de peirazontej shmeion par autou ezhtoun ec ouranou
11:17 autoj de eidwj autwn ta dianohmata eipen autoij pasa basileia ef eauthn diamerisqeisa erhmoutai kai oikoj epi oikon piptei
11:18 ei de kai o satanaj ef eauton diemerisqh pwj staqhsetai h basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia
11:19 ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto kritai umwn autoi esontai
Luke 11:20 ei de en daktulw qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaj h basileia tou qeou
11:21 otan o isxuroj kaqwplismenoj fulassh thn eautou aulhn en eirhnh estin ta uparxonta autou
11:22 epan de o isxuroteroj autou epelqwn nikhsh auton thn panoplian autou airei ef h epepoiqei kai ta skula autou diadidwsin
11:23 o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei
11:24 otan to akaqarton pneuma ecelqh apo tou anqrwpou dierxetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai mh euriskon legei upostreyw eij ton oikon mou oqen echlqon
11:25 kai elqon euriskei sesarwmenon kai kekosmhmenon
11:26 tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta esxata tou anqrwpou ekeinou xeirona twn prwtwn
11:27 egeneto de en tw legein auton tauta eparasa tij gunh fwnhn ek tou oxlou eipen autw makaria h koilia h bastasasa se kai mastoi ouj eqhlasaj
11:28 autoj de eipen menounge makarioi oi akouontej ton logon tou qeou kai fulassontej auton
11:29 twn de oxlwn epaqroizomenwn hrcato legein h genea auth ponhra estin shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou
Luke 11:30 kaqwj gar egeneto iwnaj shmeion toij nineuitaij outwj estai kai o uioj tou anqrwpou th genea tauth
11:31 basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta twn andrwn thj geneaj tauthj kai katakrinei autouj oti hlqen ek twn peratwn thj ghj akousai thn sofian solomwntoj kai idou pleion solomwntoj wde
11:32 andrej nineui anasthsontai en th krisei meta thj geneaj tauthj kai katakrinousin authn oti metenohsan eij to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde
11:33 oudeij de luxnon ayaj eij krupton tiqhsin oude upo ton modion all epi thn luxnian ina oi eisporeuomenoi to feggoj blepwsin
11:34 o luxnoj tou swmatoj estin o ofqalmoj otan oun o ofqalmoj sou aplouj h kai olon to swma sou fwteinon estin epan de ponhroj h kai to swma sou skoteinon
11:35 skopei oun mh to fwj to en soi skotoj estin
11:36 ei oun to swma sou olon fwteinon mh exon ti meroj skoteinon estai fwteinon olon wj otan o luxnoj th astraph fwtizh se
11:37 en de tw lalhsai hrwta auton farisaioj tij opwj aristhsh par autw eiselqwn de anepesen
11:38 o de farisaioj idwn eqaumasen oti ou prwton ebaptisqh pro tou aristou
11:39 eipen de o kurioj proj auton nun umeij oi farisaioi to ecwqen tou pothriou kai tou pinakoj kaqarizete to de eswqen umwn gemei arpaghj kai ponhriaj
Luke 11:40 afronej oux o poihsaj to ecwqen kai to eswqen epoihsen
11:41 plhn ta enonta dote elehmosunhn kai idou panta kaqara umin estin
11:42 all ouai umin toij farisaioij oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan laxanon kai parerxesqe thn krisin kai thn agaphn tou qeou tauta edei poihsai kakeina mh afienai
11:43 ouai umin toij farisaioij oti agapate thn prwtokaqedrian en taij sunagwgaij kai touj aspasmouj en taij agoraij
11:44 ouai umin grammateij kai farisaioi upokritai oti este wj ta mnhmeia ta adhla kai oi anqrwpoi oi peripatountej epanw ouk oidasin
11:45 apokriqeij de tij twn nomikwn legei autw didaskale tauta legwn kai hmaj ubrizeij
11:46 o de eipen kai umin toij nomikoij ouai oti fortizete touj anqrwpouj fortia dusbastakta kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete toij fortioij
11:47 ouai umin oti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn oi de paterej umwn apekteinan autouj
11:48 ara martureite kai suneudokeite toij ergoij twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autouj umeij de oikodomeite autwn ta mnhmeia
11:49 dia touto kai h sofia tou qeou eipen apostelw eij autouj profhtaj kai apostolouj kai ec autwn apoktenousin kai ekdiwcousin
Luke 11:50 ina ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn to ekxunomenon apo katabolhj kosmou apo thj geneaj tauthj
11:51 apo tou aimatoj abel ewj tou aimatoj zaxariou tou apolomenou metacu tou qusiasthriou kai tou oikou nai legw umin ekzhthqhsetai apo thj geneaj tauthj
11:52 ouai umin toij nomikoij oti hrate thn kleida thj gnwsewj autoi ouk eishlqete kai touj eiserxomenouj ekwlusate
11:53 legontoj de autou tauta proj autouj hrcanto oi grammateij kai oi farisaioi deinwj enexein kai apostomatizein auton peri pleionwn
11:54 enedreuontej auton kai zhtountej qhreusai ti ek tou stomatoj autou ina kathgorhswsin autou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index