Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 22

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 22

Luke 22:1 hggizen de h eorth twn azumwn h legomenh pasxa
22:2 kai ezhtoun oi arxiereij kai oi grammateij to pwj anelwsin auton efobounto gar ton laon
22:3 eishlqen de o satanaj eij ioudan ton epikaloumenon iskariwthn onta ek tou ariqmou twn dwdeka
22:4 kai apelqwn sunelalhsen toij arxiereusin kai toij strathgoij to pwj auton paradw autoij
22:5 kai exarhsan kai suneqento autw argurion dounai
22:6 kai ecwmologhsen kai ezhtei eukairian tou paradounai auton autoij ater oxlou
22:7 hlqen de h hmera twn azumwn en h edei quesqai to pasxa
22:8 kai apesteilen petron kai iwannhn eipwn poreuqentej etoimasate hmin to pasxa ina fagwmen
22:9 oi de eipon autw pou qeleij etoimaswmen
Luke 22:10 o de eipen autoij idou eiselqontwn umwn eij thn polin sunanthsei umin anqrwpoj keramion udatoj bastazwn akolouqhsate autw eij thn oikian ou eisporeuetai
22:11 kai ereite tw oikodespoth thj oikiaj legei soi o didaskaloj pou estin to kataluma opou to pasxa meta twn maqhtwn mou fagw
22:12 kakeinoj umin deicei anwgeon mega estrwmenon ekei etoimasate
22:13 apelqontej de euron kaqwj eirhken autoij kai htoimasan to pasxa
22:14 kai ote egeneto h wra anepesen kai oi dwdeka apostoloi sun autw
22:15 kai eipen proj autouj epiqumia epequmhsa touto to pasxa fagein meq umwn pro tou me paqein
22:16 legw gar umin oti ouketi ou mh fagw ec autou ewj otou plhrwqh en th basileia tou qeou
22:17 kai decamenoj pothrion euxaristhsaj eipen labete touto kai diamerisate eautoij
22:18 legw gar umin oti ou mh piw apo tou gennhmatoj thj ampelou ewj otou h basileia tou qeou elqh
22:19 kai labwn arton euxaristhsaj eklasen kai edwken autoij legwn touto estin to swma mou to uper umwn didomenon touto poieite eij thn emhn anamnhsin
Luke 22:20 wsautwj kai to pothrion meta to deipnhsai legwn touto to pothrion h kainh diaqhkh en tw aimati mou to uper umwn ekxunomenon
22:21 plhn idou h xeir tou paradidontoj me met emou epi thj trapezhj
22:22 kai o men uioj tou anqrwpou poreuetai kata to wrismenon plhn ouai tw anqrwpw ekeinw di ou paradidotai
22:23 kai autoi hrcanto suzhtein proj eautouj to tij ara eih ec autwn o touto mellwn prassein
22:24 egeneto de kai filoneikia en autoij to tij autwn dokei einai meizwn
22:25 o de eipen autoij oi basileij twn eqnwn kurieuousin autwn kai oi ecousiazontej autwn euergetai kalountai
22:26 umeij de oux outwj all o meizwn en umin genesqw wj o newteroj kai o hgoumenoj wj o diakonwn
22:27 tij gar meizwn o anakeimenoj h o diakonwn ouxi o anakeimenoj egw de eimi en mesw umwn wj o diakonwn
22:28 umeij de este oi diamemenhkotej met emou en toij peirasmoij mou
22:29 kagw diatiqemai umin kaqwj dieqeto moi o pathr mou basileian
Luke 22:30 ina esqihte kai pinhte epi thj trapezhj mou en th basileia mou kai kaqishsqe epi qronwn krinontej taj dwdeka fulaj tou israhl
22:31 eipen de o kurioj simwn simwn idou o satanaj echthsato umaj tou siniasai wj ton siton
22:32 egw de edehqhn peri sou ina mh ekleiph h pistij sou kai su pote epistreyaj sthricon touj adelfouj sou
22:33 o de eipen autw kurie meta sou etoimoj eimi kai eij fulakhn kai eij qanaton poreuesqai
22:34 o de eipen legw soi petre ou mh fwnhsei shmeron alektwr prin h trij aparnhsh mh eidenai me
22:35 kai eipen autoij ote apesteila umaj ater balantiou kai phraj kai upodhmatwn mh tinoj usterhsate oi de eipon oudenoj
22:36 eipen oun autoij alla nun o exwn balantion aratw omoiwj kai phran kai o mh exwn pwlhsatw to imation autou kai agorasatw maxairan
22:37 legw gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesqhnai en emoi to kai meta anomwn elogisqh kai gar ta peri emou teloj exei
22:38 oi de eipon kurie idou maxairai wde duo o de eipen autoij ikanon estin
22:39 kai ecelqwn eporeuqh kata to eqoj eij to oroj twn elaiwn hkolouqhsan de autw kai oi maqhtai autou
Luke 22:40 genomenoj de epi tou topou eipen autoij proseuxesqe mh eiselqein eij peirasmon
22:41 kai autoj apespasqh ap autwn wsei liqou bolhn kai qeij ta gonata proshuxeto
22:42 legwn pater ei boulei parenegke to pothrion touto ap emou plhn mh to qelhma mou alla to son genesqw
22:43 wfqh de autw aggeloj ap ouranou enisxuwn auton
22:44 kai genomenoj en agwnia ektenesteron proshuxeto egeneto de o idrwj autou wsei qromboi aimatoj katabainontej epi thn ghn
22:45 kai anastaj apo thj proseuxhj elqwn proj touj maqhtaj autou euren autouj koimwmenouj apo thj luphj
22:46 kai eipen autoij ti kaqeudete anastantej proseuxesqe ina mh eiselqhte eij peirasmon
22:47 eti de autou lalountoj idou oxloj kai o legomenoj ioudaj eij twn dwdeka prohrxeto autwn kai hggisen tw ihsou filhsai auton
22:48 o de ihsouj eipen autw iouda filhmati ton uion tou anqrwpou paradidwj
22:49 idontej de oi peri auton to esomenon eipon autw kurie ei patacomen en maxaira
Luke 22:50 kai epatacen eij tij ec autwn ton doulon tou arxierewj kai afeilen autou to ouj to decion
22:51 apokriqeij de o ihsouj eipen eate ewj toutou kai ayamenoj tou wtiou autou iasato auton
22:52 eipen de o ihsouj proj touj paragenomenouj ep auton arxiereij kai strathgouj tou ierou kai presbuterouj wj epi lhsthn ecelhluqate meta maxairwn kai culwn
22:53 kaq hmeran ontoj mou meq umwn en tw ierw ouk eceteinate taj xeiraj ep eme all auth umwn estin h wra kai h ecousia tou skotouj
22:54 sullabontej de auton hgagon kai eishgagon auton eij ton oikon tou arxierewj o de petroj hkolouqei makroqen
22:55 ayantwn de pur en mesw thj aulhj kai sugkaqisantwn autwn ekaqhto o petroj en mesw autwn
22:56 idousa de auton paidiskh tij kaqhmenon proj to fwj kai atenisasa autw eipen kai outoj sun autw hn
22:57 o de hrnhsato auton legwn gunai ouk oida auton
22:58 kai meta braxu eteroj idwn auton efh kai su ec autwn ei o de petroj eipen anqrwpe ouk eimi
22:59 kai diastashj wsei wraj miaj alloj tij diisxurizeto legwn ep alhqeiaj kai outoj met autou hn kai gar galilaioj estin
Luke 22:60 eipen de o petroj anqrwpe ouk oida o legeij kai paraxrhma eti lalountoj autou efwnhsen o alektwr
22:61 kai strafeij o kurioj enebleyen tw petrw kai upemnhsqh o petroj tou logou tou kuriou wj eipen autw oti prin alektora fwnhsai aparnhsh me trij
22:62 kai ecelqwn ecw o petroj eklausen pikrwj
22:63 kai oi andrej oi sunexontej ton ihsoun enepaizon autw derontej
22:64 kai perikaluyantej auton etupton autou to proswpon kai ephrwtwn auton legontej profhteuson tij estin o paisaj se
22:65 kai etera polla blasfhmountej elegon eij auton
22:66 kai wj egeneto hmera sunhxqh to presbuterion tou laou arxiereij te kai grammateij kai anhgagon auton eij to sunedrion eautwn legontej
22:67 ei su ei o xristoj eipe hmin eipen de autoij ean umin eipw ou mh pisteushte
22:68 ean de kai erwthsw ou mh apokriqhte moi h apolushte
22:69 apo tou nun estai o uioj tou anqrwpou kaqhmenoj ek deciwn thj dunamewj tou qeou
Luke 22:70 eipon de pantej su oun ei o uioj tou qeou o de proj autouj efh umeij legete oti egw eimi
22:71 oi de eipon ti eti xreian exomen marturiaj autoi gar hkousamen apo tou stomatoj autou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index