Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 16

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 16

Luke 16:1 elegen de kai proj touj maqhtaj autou anqrwpoj tij hn plousioj oj eixen oikonomon kai outoj dieblhqh autw wj diaskorpizwn ta uparxonta autou
16:2 kai fwnhsaj auton eipen autw ti touto akouw peri sou apodoj ton logon thj oikonomiaj sou ou gar dunhsh eti oikonomein
16:3 eipen de en eautw o oikonomoj ti poihsw oti o kurioj mou afaireitai thn oikonomian ap emou skaptein ouk isxuw epaitein aisxunomai
16:4 egnwn ti poihsw ina otan metastaqw thj oikonomiaj decwntai me eij touj oikouj autwn
16:5 kai proskalesamenoj ena ekaston twn xrewfeiletwn tou kuriou eautou elegen tw prwtw poson ofeileij tw kuriw mou
16:6 o de eipen ekaton batouj elaiou kai eipen autw decai sou to gramma kai kaqisaj taxewj grayon penthkonta
16:7 epeita eterw eipen su de poson ofeileij o de eipen ekaton korouj sitou kai legei autw decai sou to gramma kai grayon ogdohkonta
16:8 kai ephnesen o kurioj ton oikonomon thj adikiaj oti fronimwj epoihsen oti oi uioi tou aiwnoj toutou fronimwteroi uper touj uiouj tou fwtoj eij thn genean eautwn eisin
16:9 kagw umin legw poihsate eautoij filouj ek tou mamwna thj adikiaj ina otan ekliphte decwntai umaj eij taj aiwniouj skhnaj
Luke 16:10 o pistoj en elaxistw kai en pollw pistoj estin kai o en elaxistw adikoj kai en pollw adikoj estin
16:11 ei oun en tw adikw mamwna pistoi ouk egenesqe to alhqinon tij umin pisteusei
16:12 kai ei en tw allotriw pistoi ouk egenesqe to umeteron tij umin dwsei
16:13 oudeij oikethj dunatai dusi kurioij douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h enoj anqecetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mamwna
16:14 hkouon de tauta panta kai oi farisaioi filarguroi uparxontej kai ecemukthrizon auton
16:15 kai eipen autoij umeij este oi dikaiountej eautouj enwpion twn anqrwpwn o de qeoj ginwskei taj kardiaj umwn oti to en anqrwpoij uyhlon bdelugma enwpion tou qeou estin
16:16 o nomoj kai oi profhtai ewj iwannou apo tote h basileia tou qeou euaggelizetai kai paj eij authn biazetai
16:17 eukopwteron de estin ton ouranon kai thn ghn parelqein h tou nomou mian keraian pesein
16:18 paj o apoluwn thn gunaika autou kai gamwn eteran moixeuei kai paj o apolelumenhn apo androj gamwn moixeuei
16:19 anqrwpoj de tij hn plousioj kai enedidusketo porfuran kai busson eufrainomenoj kaq hmeran lamprwj
Luke 16:20 ptwxoj de tij hn onomati lazaroj oj ebeblhto proj ton pulwna autou hlkwmenoj
16:21 kai epiqumwn xortasqhnai apo twn yixiwn twn piptontwn apo thj trapezhj tou plousiou alla kai oi kunej erxomenoi apeleixon ta elkh autou
16:22 egeneto de apoqanein ton ptwxon kai apenexqhnai auton upo twn aggelwn eij ton kolpon tou abraam apeqanen de kai o plousioj kai etafh
16:23 kai en tw adh eparaj touj ofqalmouj autou uparxwn en basanoij ora ton abraam apo makroqen kai lazaron en toij kolpoij autou
16:24 kai autoj fwnhsaj eipen pater abraam elehson me kai pemyon lazaron ina bayh to akron tou daktulou autou udatoj kai katayuch thn glwssan mou oti odunwmai en th flogi tauth
16:25 eipen de abraam teknon mnhsqhti oti apelabej su ta agaqa sou en th zwh sou kai lazaroj omoiwj ta kaka nun de ode parakaleitai su de odunasai
16:26 kai epi pasin toutoij metacu hmwn kai umwn xasma mega esthriktai opwj oi qelontej diabhnai enteuqen proj umaj mh dunwntai mhde oi ekeiqen proj hmaj diaperwsin
16:27 eipen de erwtw oun se pater ina pemyhj auton eij ton oikon tou patroj mou
16:28 exw gar pente adelfouj opwj diamarturhtai autoij ina mh kai autoi elqwsin eij ton topon touton thj basanou
16:29 legei autw abraam exousin mwsea kai touj profhtaj akousatwsan autwn
Luke 16:30 o de eipen ouxi pater abraam all ean tij apo nekrwn poreuqh proj autouj metanohsousin
16:31 eipen de autw ei mwsewj kai twn profhtwn ouk akouousin oude ean tij ek nekrwn anasth peisqhsontai

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index