Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 2

Luke 2:1 egeneto de en taij hmeraij ekeinaij echlqen dogma para kaisaroj augoustou apografesqai pasan thn oikoumenhn
2:2 auth h apografh prwth egeneto hgemoneuontoj thj suriaj kurhniou
2:3 kai eporeuonto pantej apografesqai ekastoj eij thn idian polin
2:4 anebh de kai iwshf apo thj galilaiaj ek polewj nazareq eij thn ioudaian eij polin dabid htij kaleitai bhqleem dia to einai auton ec oikou kai patriaj dabid
2:5 apograyasqai sun mariam th memnhsteumenh autw gunaiki oush egkuw
2:6 egeneto de en tw einai autouj ekei eplhsqhsan ai hmerai tou tekein authn
2:7 kai eteken ton uion authj ton prwtotokon kai esparganwsen auton kai aneklinen auton en th fatnh dioti ouk hn autoij topoj en tw katalumati
2:8 kai poimenej hsan en th xwra th auth agraulountej kai fulassontej fulakaj thj nuktoj epi thn poimnhn autwn
2:9 kai idou aggeloj kuriou epesth autoij kai doca kuriou perielamyen autouj kai efobhqhsan fobon megan
Luke 2:10 kai eipen autoij o aggeloj mh fobeisqe idou gar euaggelizomai umin xaran megalhn htij estai panti tw law
2:11 oti etexqh umin shmeron swthr oj estin xristoj kurioj en polei dabid
2:12 kai touto umin to shmeion eurhsete brefoj esparganwmenon keimenon en th fatnh
2:13 kai ecaifnhj egeneto sun tw aggelw plhqoj stratiaj ouraniou ainountwn ton qeon kai legontwn
2:14 doca en uyistoij qew kai epi ghj eirhnh en anqrwpoij eudokia
2:15 kai egeneto wj aphlqon ap autwn eij ton ouranon oi aggeloi kai oi anqrwpoi oi poimenej eipon proj allhlouj dielqwmen dh ewj bhqleem kai idwmen to rhma touto to gegonoj o o kurioj egnwrisen hmin
2:16 kai hlqon speusantej kai aneuron thn te mariam kai ton iwshf kai to brefoj keimenon en th fatnh
2:17 idontej de diegnwrisan peri tou rhmatoj tou lalhqentoj autoij peri tou paidiou toutou
2:18 kai pantej oi akousantej eqaumasan peri twn lalhqentwn upo twn poimenwn proj autouj
2:19 h de mariam panta sunethrei ta rhmata tauta sumballousa en th kardia authj
Luke 2:20 kai epestreyan oi poimenej docazontej kai ainountej ton qeon epi pasin oij hkousan kai eidon kaqwj elalhqh proj autouj
2:21 kai ote eplhsqhsan hmerai oktw tou peritemein to paidion kai eklhqh to onoma autou ihsouj to klhqen upo tou aggelou pro tou sullhfqhnai auton en th koilia
2:22 kai ote eplhsqhsan ai hmerai tou kaqarismou authj kata ton nomon mwsewj anhgagon auton eij ierosoluma parasthsai tw kuriw
2:23 kaqwj gegraptai en nomw kuriou oti pan arsen dianoigon mhtran agion tw kuriw klhqhsetai
2:24 kai tou dounai qusian kata to eirhmenon en nomw kuriou zeugoj trugonwn h duo neossouj peristerwn
2:25 kai idou hn anqrwpoj en ierousalhm w onoma simewn kai o anqrwpoj outoj dikaioj kai eulabhj prosdexomenoj paraklhsin tou israhl kai pneuma agion hn ep auton
2:26 kai hn autw kexrhmatismenon upo tou pneumatoj tou agiou mh idein qanaton prin h idh ton xriston kuriou
2:27 kai hlqen en tw pneumati eij to ieron kai en tw eisagagein touj goneij to paidion ihsoun tou poihsai autouj kata to eiqismenon tou nomou peri autou
2:28 kai autoj edecato auto eij taj agkalaj autou kai euloghsen ton qeon kai eipen
2:29 nun apolueij ton doulon sou despota kata to rhma sou en eirhnh
Luke 2:30 oti eidon oi ofqalmoi mou to swthrion sou
2:31 o htoimasaj kata proswpon pantwn twn lawn
2:32 fwj eij apokaluyin eqnwn kai docan laou sou israhl
2:33 kai hn iwshf kai h mhthr autou qaumazontej epi toij laloumenoij peri autou
2:34 kai euloghsen autouj simewn kai eipen proj mariam thn mhtera autou idou outoj keitai eij ptwsin kai anastasin pollwn en tw israhl kai eij shmeion antilegomenon
2:35 kai sou de authj thn yuxhn dieleusetai romfaia opwj an apokalufqwsin ek pollwn kardiwn dialogismoi
2:36 kai hn anna profhtij qugathr fanouhl ek fulhj ashr auth probebhkuia en hmeraij pollaij zhsasa eth meta androj epta apo thj parqeniaj authj
2:37 kai auth xhra wj etwn ogdohkontatessarwn h ouk afistato apo tou ierou nhsteiaij kai dehsesin latreuousa nukta kai hmeran
2:38 kai auth auth th wra epistasa anqwmologeito tw kuriw kai elalei peri autou pasin toij prosdexomenoij lutrwsin en ierousalhm
2:39 kai wj etelesan apanta ta kata ton nomon kuriou upestreyan eij thn galilaian eij thn polin autwn nazareq
Luke 2:40 to de paidion hucanen kai ekrataiouto pneumati plhroumenon sofiaj kai xarij qeou hn ep auto
2:41 kai eporeuonto oi goneij autou kat etoj eij ierousalhm th eorth tou pasxa
2:42 kai ote egeneto etwn dwdeka anabantwn autwn eij ierosoluma kata to eqoj thj eorthj
2:43 kai teleiwsantwn taj hmeraj en tw upostrefein autouj upemeinen ihsouj o paij en ierousalhm kai ouk egnw iwshf kai h mhthr autou
2:44 nomisantej de auton en th sunodia einai hlqon hmeraj odon kai anezhtoun auton en toij suggenesin kai en toij gnwstoij
2:45 kai mh eurontej auton upestreyan eij ierousalhm zhtountej auton
2:46 kai egeneto meq hmeraj treij euron auton en tw ierw kaqezomenon en mesw twn didaskalwn kai akouonta autwn kai eperwtwnta autouj
2:47 ecistanto de pantej oi akouontej autou epi th sunesei kai taij apokrisesin autou
2:48 kai idontej auton eceplaghsan kai proj auton h mhthr autou eipen teknon ti epoihsaj hmin outwj idou o pathr sou kagw odunwmenoi ezhtoumen se
2:49 kai eipen proj autouj ti oti ezhteite me ouk hdeite oti en toij tou patroj mou dei einai me
Luke 2:50 kai autoi ou sunhkan to rhma o elalhsen autoij
2:51 kai katebh met autwn kai hlqen eij nazareq kai hn upotassomenoj autoij kai h mhthr autou diethrei panta ta rhmata tauta en th kardia authj
2:52 kai ihsouj proekopten sofia kai hlikia kai xariti para qew kai anqrwpoij

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index