Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 5

Luke 5:1 egeneto de en tw ton oxlon epikeisqai autw tou akouein ton logon tou qeou kai autoj hn estwj para thn limnhn gennhsaret
5:2 kai eiden duo ploia estwta para thn limnhn oi de alieij apobantej ap autwn apeplunan ta diktua
5:3 embaj de eij en twn ploiwn o hn tou simwnoj hrwthsen auton apo thj ghj epanagagein oligon kai kaqisaj edidasken ek tou ploiou touj oxlouj
5:4 wj de epausato lalwn eipen proj ton simwna epanagage eij to baqoj kai xalasate ta diktua umwn eij agran
5:5 kai apokriqeij o simwn eipen autw epistata di olhj thj nuktoj kopiasantej ouden elabomen epi de tw rhmati sou xalasw to diktuon
5:6 kai touto poihsantej sunekleisan ixquwn plhqoj polu dierrhgnuto de to diktuon autwn
5:7 kai kateneusan toij metoxoij toij en tw eterw ploiw tou elqontaj sullabesqai autoij kai hlqon kai eplhsan amfotera ta ploia wste buqizesqai auta
5:8 idwn de simwn petroj prosepesen toij gonasin tou ihsou legwn ecelqe ap emou oti anhr amartwloj eimi kurie
5:9 qamboj gar periesxen auton kai pantaj touj sun autw epi th agra twn ixquwn h sunelabon
Luke 5:10 omoiwj de kai iakwbon kai iwannhn uiouj zebedaiou oi hsan koinwnoi tw simwni kai eipen proj ton simwna o ihsouj mh fobou apo tou nun anqrwpouj esh zwgrwn
5:11 kai katagagontej ta ploia epi thn ghn afentej apanta hkolouqhsan autw
5:12 kai egeneto en tw einai auton en mia twn polewn kai idou anhr plhrhj lepraj kai idwn ton ihsoun peswn epi proswpon edehqh autou legwn kurie ean qelhj dunasai me kaqarisai
5:13 kai ekteinaj thn xeira hyato autou eipwn qelw kaqarisqhti kai euqewj h lepra aphlqen ap autou
5:14 kai autoj parhggeilen autw mhdeni eipein alla apelqwn deicon seauton tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou kaqwj prosetacen mwshj eij marturion autoij
5:15 dihrxeto de mallon o logoj peri autou kai sunhrxonto oxloi polloi akouein kai qerapeuesqai up autou apo twn asqeneiwn autwn
5:16 autoj de hn upoxwrwn en taij erhmoij kai proseuxomenoj
5:17 kai egeneto en mia twn hmerwn kai autoj hn didaskwn kai hsan kaqhmenoi farisaioi kai nomodidaskaloi oi hsan elhluqotej ek pashj kwmhj thj galilaiaj kai ioudaiaj kai ierousalhm kai dunamij kuriou hn eij to iasqai autouj
5:18 kai idou andrej ferontej epi klinhj anqrwpon oj hn paralelumenoj kai ezhtoun auton eisenegkein kai qeinai enwpion autou
5:19 kai mh eurontej dia poiaj eisenegkwsin auton dia ton oxlon anabantej epi to dwma dia twn keramwn kaqhkan auton sun tw klinidiw eij to meson emprosqen tou ihsou
Luke 5:20 kai idwn thn pistin autwn eipen autw anqrwpe afewntai soi ai amartiai sou
5:21 kai hrcanto dialogizesqai oi grammateij kai oi farisaioi legontej tij estin outoj oj lalei blasfhmiaj tij dunatai afienai amartiaj ei mh monoj o qeoj
5:22 epignouj de o ihsouj touj dialogismouj autwn apokriqeij eipen proj autouj ti dialogizesqe en taij kardiaij umwn
5:23 ti estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai sou h eipein egeirai kai peripatei
5:24 ina de eidhte oti ecousian exei o uioj tou anqrwpou epi thj ghj afienai amartiaj eipen tw paralelumenw soi legw egeirai kai araj to klinidion sou poreuou eij ton oikon sou
5:25 kai paraxrhma anastaj enwpion autwn araj ef w katekeito aphlqen eij ton oikon autou docazwn ton qeon
5:26 kai ekstasij elaben apantaj kai edocazon ton qeon kai eplhsqhsan fobou legontej oti eidomen paradoca shmeron
5:27 kai meta tauta echlqen kai eqeasato telwnhn onomati leuin kaqhmenon epi to telwnion kai eipen autw akolouqei moi
5:28 kai katalipwn apanta anastaj hkolouqhsen autw
5:29 kai epoihsen doxhn megalhn o leuij autw en th oikia autou kai hn oxloj telwnwn poluj kai allwn oi hsan met autwn katakeimenoi
Luke 5:30 kai egogguzon oi grammateij autwn kai oi farisaioi proj touj maqhtaj autou legontej dia ti meta telwnwn kai amartwlwn esqiete kai pinete
5:31 kai apokriqeij o ihsouj eipen proj autouj ou xreian exousin oi ugiainontej iatrou all oi kakwj exontej
5:32 ouk elhluqa kalesai dikaiouj alla amartwlouj eij metanoian
5:33 oi de eipon proj auton dia ti oi maqhtai iwannou nhsteuousin pukna kai dehseij poiountai omoiwj kai oi twn farisaiwn oi de soi esqiousin kai pinousin
5:34 o de eipen proj autouj mh dunasqe touj uiouj tou numfwnoj en w o numfioj met autwn estin poihsai nhsteuein
5:35 eleusontai de hmerai kai otan aparqh ap autwn o numfioj tote nhsteusousin en ekeinaij taij hmeraij
5:36 elegen de kai parabolhn proj autouj oti oudeij epiblhma imatiou kainou epiballei epi imation palaion ei de mhge kai to kainon sxizei kai tw palaiw ou sumfwnei epiblhma to apo tou kainou
5:37 kai oudeij ballei oinon neon eij askouj palaiouj ei de mhge rhcei o neoj oinoj touj askouj kai autoj ekxuqhsetai kai oi askoi apolountai
5:38 alla oinon neon eij askouj kainouj blhteon kai amfoteroi sunthrountai
5:39 kai oudeij piwn palaion euqewj qelei neon legei gar o palaioj xrhstoteroj estin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index