Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 15

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 15

Luke 15:1 hsan de eggizontej autw pantej oi telwnai kai oi amartwloi akouein autou
15:2 kai diegogguzon oi farisaioi kai oi grammateij legontej oti outoj amartwlouj prosdexetai kai sunesqiei autoij
15:3 eipen de proj autouj thn parabolhn tauthn legwn
15:4 tij anqrwpoj ec umwn exwn ekaton probata kai apolesaj en ec autwn ou kataleipei ta ennenhkontaennea en th erhmw kai poreuetai epi to apolwloj ewj eurh auto
15:5 kai eurwn epitiqhsin epi touj wmouj eautou xairwn
15:6 kai elqwn eij ton oikon sugkalei touj filouj kai touj geitonaj legwn autoij sugxarhte moi oti euron to probaton mou to apolwloj
15:7 legw umin oti outwj xara estai en tw ouranw epi eni amartwlw metanoounti h epi ennenhkontaennea dikaioij oitinej ou xreian exousin metanoiaj
15:8 h tij gunh draxmaj exousa deka ean apolesh draxmhn mian ouxi aptei luxnon kai saroi thn oikian kai zhtei epimelwj ewj otou eurh
15:9 kai eurousa sugkaleitai taj filaj kai taj geitonaj legousa sugxarhte moi oti euron thn draxmhn hn apwlesa
Luke 15:10 outwj legw umin xara ginetai enwpion twn aggelwn tou qeou epi eni amartwlw metanoounti
15:11 eipen de anqrwpoj tij eixen duo uiouj
15:12 kai eipen o newteroj autwn tw patri pater doj moi to epiballon meroj thj ousiaj kai dieilen autoij ton bion
15:13 kai met ou pollaj hmeraj sunagagwn apanta o newteroj uioj apedhmhsen eij xwran makran kai ekei dieskorpisen thn ousian autou zwn aswtwj
15:14 dapanhsantoj de autou panta egeneto limoj isxuroj kata thn xwran ekeinhn kai autoj hrcato ustereisqai
15:15 kai poreuqeij ekollhqh eni twn politwn thj xwraj ekeinhj kai epemyen auton eij touj agrouj autou boskein xoirouj
15:16 kai epequmei gemisai thn koilian autou apo twn keratiwn wn hsqion oi xoiroi kai oudeij edidou autw
15:17 eij eauton de elqwn eipen posoi misqioi tou patroj mou perisseuousin artwn egw de limw apollumai
15:18 anastaj poreusomai proj ton patera mou kai erw autw pater hmarton eij ton ouranon kai enwpion sou
15:19 kai ouketi eimi acioj klhqhnai uioj sou poihson me wj ena twn misqiwn sou
Luke 15:20 kai anastaj hlqen proj ton patera eautou eti de autou makran apexontoj eiden auton o pathr autou kai esplagxnisqh kai dramwn epepesen epi ton traxhlon autou kai katefilhsen auton
15:21 eipen de autw o uioj pater hmarton eij ton ouranon kai enwpion sou kai ouketi eimi acioj klhqhnai uioj sou
15:22 eipen de o pathr proj touj doulouj autou ecenegkate thn stolhn thn prwthn kai endusate auton kai dote daktulion eij thn xeira autou kai upodhmata eij touj podaj
15:23 kai enegkantej ton mosxon ton siteuton qusate kai fagontej eufranqwmen
15:24 oti outoj o uioj mou nekroj hn kai anezhsen kai apolwlwj hn kai eureqh kai hrcanto eufrainesqai
15:25 hn de o uioj autou o presbuteroj en agrw kai wj erxomenoj hggisen th oikia hkousen sumfwniaj kai xorwn
15:26 kai proskalesamenoj ena twn paidwn epunqaneto ti eih tauta
15:27 o de eipen autw oti o adelfoj sou hkei kai equsen o pathr sou ton mosxon ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben
15:28 wrgisqh de kai ouk hqelen eiselqein o oun pathr autou ecelqwn parekalei auton
15:29 o de apokriqeij eipen tw patri idou tosauta eth douleuw soi kai oudepote entolhn sou parhlqon kai emoi oudepote edwkaj erifon ina meta twn filwn mou eufranqw
Luke 15:30 ote de o uioj sou outoj o katafagwn sou ton bion meta pornwn hlqen equsaj autw ton mosxon ton siteuton
15:31 o de eipen autw teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin
15:32 eufranqhnai de kai xarhnai edei oti o adelfoj sou outoj nekroj hn kai anezhsen kai apolwlwj hn kai eureqh

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index