Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 3

Luke 3:1 en etei de pentekaidekatw thj hgemoniaj tiberiou kaisaroj hgemoneuontoj pontiou pilatou thj ioudaiaj kai tetrarxountoj thj galilaiaj hrwdou filippou de tou adelfou autou tetrarxountoj thj itouraiaj kai traxwnitidoj xwraj kai lusaniou thj abilhnhj tetrarxountoj
3:2 ep arxierewn anna kai kaiafa egeneto rhma qeou epi iwannhn ton tou zaxariou uion en th erhmw
3:3 kai hlqen eij pasan thn perixwron tou iordanou khrusswn baptisma metanoiaj eij afesin amartiwn
3:4 wj gegraptai en biblw logwn hsaiou tou profhtou legontoj fwnh bowntoj en th erhmw etoimasate thn odon kuriou euqeiaj poieite taj tribouj autou
3:5 pasa faragc plhrwqhsetai kai pan oroj kai bounoj tapeinwqhsetai kai estai ta skolia eij euqeian kai ai traxeiai eij odouj leiaj
3:6 kai oyetai pasa sarc to swthrion tou qeou
3:7 elegen oun toij ekporeuomenoij oxloij baptisqhnai up autou gennhmata exidnwn tij upedeicen umin fugein apo thj melloushj orghj
3:8 poihsate oun karpouj aciouj thj metanoiaj kai mh archsqe legein en eautoij patera exomen ton abraam legw gar umin oti dunatai o qeoj ek twn liqwn toutwn egeirai tekna tw abraam
3:9 hdh de kai h acinh proj thn rizan twn dendrwn keitai pan oun dendron mh poioun karpon kalon ekkoptetai kai eij pur balletai
Luke 3:10 kai ephrwtwn auton oi oxloi legontej ti oun poihsomen
3:11 apokriqeij de legei autoij o exwn duo xitwnaj metadotw tw mh exonti kai o exwn brwmata omoiwj poieitw
3:12 hlqon de kai telwnai baptisqhnai kai eipon proj auton didaskale ti poihsomen
3:13 o de eipen proj autouj mhden pleon para to diatetagmenon umin prassete
3:14 ephrwtwn de auton kai strateuomenoi legontej kai hmeij ti poihsomen kai eipen proj autouj mhdena diaseishte mhde sukofanthshte kai arkeisqe toij oywnioij umwn
3:15 prosdokwntoj de tou laou kai dialogizomenwn pantwn en taij kardiaij autwn peri tou iwannou mhpote autoj eih o xristoj
3:16 apekrinato o iwannhj apasin legwn egw men udati baptizw umaj erxetai de o isxuroteroj mou ou ouk eimi ikanoj lusai ton imanta twn upodhmatwn autou autoj umaj baptisei en pneumati agiw kai puri
3:17 ou to ptuon en th xeiri autou kai diakaqariei thn alwna autou kai sunacei ton siton eij thn apoqhkhn autou to de axuron katakausei puri asbestw
3:18 polla men oun kai etera parakalwn euhggelizeto ton laon
3:19 o de hrwdhj o tetrarxhj elegxomenoj up autou peri hrwdiadoj thj gunaikoj filippou tou adelfou autou kai peri pantwn wn epoihsen ponhrwn o hrwdhj
Luke 3:20 proseqhken kai touto epi pasin kai katekleisen ton iwannhn en th fulakh
3:21 egeneto de en tw baptisqhnai apanta ton laon kai ihsou baptisqentoj kai proseuxomenou anewxqhnai ton ouranon
3:22 kai katabhnai to pneuma to agion swmatikw eidei wsei peristeran ep auton kai fwnhn ec ouranou genesqai legousan su ei o uioj mou o agaphtoj en soi hudokhsa
3:23 kai autoj hn o ihsouj wsei etwn triakonta arxomenoj wn wj enomizeto uioj iwshf tou hli
3:24 tou matqat tou leui tou melxi tou ianna tou iwshf
3:25 tou mattaqiou tou amwj tou naoum tou esli tou naggai
3:26 tou maaq tou mattaqiou tou semei tou iwshf tou iouda
3:27 tou iwanna tou rhsa tou zorobabel tou salaqihl tou nhri
3:28 tou melxi tou addi tou kwsam tou elmwdam tou hr
3:29 tou iwsh tou eliezer tou iwreim tou matqat tou leui
Luke 3:30 tou simewn tou iouda tou iwshf tou iwnan tou eliakeim
3:31 tou melea tou menam tou mattaqa tou naqan tou dabid
3:32 tou iessai tou wbhd tou booz tou salmwn tou naasswn
3:33 tou aminadab tou aram tou esrwm tou farej tou iouda
3:34 tou iakwb tou isaak tou abraam tou qara tou naxwr
3:35 tou saroux tou ragau tou falek tou eber tou sala
3:36 tou kainan tou arfacad tou shm tou nwe tou lamex
3:37 tou maqousala tou enwx tou iared tou malelehl tou kainan
3:38 tou enwj tou shq tou adam tou qeou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index