Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 10

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 10

Luke 10:1 meta de tauta anedeicen o kurioj kai eterouj ebdomhkonta kai apesteilen autouj ana duo pro proswpou autou eij pasan polin kai topon ou emellen autoj erxesqai
10:2 elegen oun proj autouj o men qerismoj poluj oi de ergatai oligoi dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opwj ekballh ergataj eij ton qerismon autou
10:3 upagete idou egw apostellw umaj wj arnaj en mesw lukwn
10:4 mh bastazete balantion mh phran mhde upodhmata kai mhdena kata thn odon aspashsqe
10:5 eij hn d an oikian eiserxhsqe prwton legete eirhnh tw oikw toutw
10:6 kai ean men h ekei o uioj eirhnhj epanapausetai ep auton h eirhnh umwn ei de mhge ef umaj anakamyei
10:7 en auth de th oikia menete esqiontej kai pinontej ta par autwn acioj gar o ergathj tou misqou autou estin mh metabainete ec oikiaj eij oikian
10:8 kai eij hn d an polin eiserxhsqe kai dexwntai umaj esqiete ta paratiqemena umin
10:9 kai qerapeuete touj en auth asqeneij kai legete autoij hggiken ef umaj h basileia tou qeou
Luke 10:10 eij hn d an polin eiserxhsqe kai mh dexwntai umaj ecelqontej eij taj plateiaj authj eipate
10:11 kai ton koniorton ton kollhqenta hmin ek thj polewj umwn apomassomeqa umin plhn touto ginwskete oti hggiken ef umaj h basileia tou qeou
10:12 legw de umin oti sodomoij en th hmera ekeinh anektoteron estai h th polei ekeinh
10:13 ouai soi xwrazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunameij ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw kaqhmenai metenohsan
10:14 plhn turw kai sidwni anektoteron estai en th krisei h umin
10:15 kai su kapernaoum h ewj tou ouranou uywqeisa ewj adou katabibasqhsh
10:16 o akouwn umwn emou akouei kai o aqetwn umaj eme aqetei o de eme aqetwn aqetei ton aposteilanta me
10:17 upestreyan de oi ebdomhkonta meta xaraj legontej kurie kai ta daimonia upotassetai hmin en tw onomati sou
10:18 eipen de autoij eqewroun ton satanan wj astraphn ek tou ouranou pesonta
10:19 idou didwmi umin thn ecousian tou patein epanw ofewn kai skorpiwn kai epi pasan thn dunamin tou exqrou kai ouden umaj ou mh adikhsei
Luke 10:20 plhn en toutw mh xairete oti ta pneumata umin upotassetai xairete de mallon oti ta onomata umwn egrafh en toij ouranoij
10:21 en auth th wra hgalliasato tw pneumati o ihsouj kai eipen ecomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai thj ghj oti apekruyaj tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyaj auta nhpioij nai o pathr oti outwj egeneto eudokia emprosqen sou
10:22 panta paredoqh moi upo tou patroj mou kai oudeij  ginwskei tij estin o uioj ei mh o pathr kai tij estin o pathr ei mh o uioj kai w ean boulhtai o uioj apokaluyai
10:23 kai strafeij proj touj maqhtaj kat idian eipen makarioi oi ofqalmoi oi blepontej a blepete
10:24 legw gar umin oti polloi profhtai kai basileij hqelhsan idein a umeij blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk hkousan
10:25 kai idou nomikoj tij anesth ekpeirazwn auton kai legwn didaskale ti poihsaj zwhn aiwnion klhronomhsw
10:26 o de eipen proj auton en tw nomw ti gegraptai pwj anaginwskeij
10:27 o de apokriqeij eipen agaphseij kurion ton qeon sou ec olhj thj kardiaj sou kai ec olhj thj yuxhj sou kai ec olhj thj isxuoj sou kai ec olhj thj dianoiaj sou kai ton plhsion sou wj seauton
10:28 eipen de autw orqwj apekriqhj touto poiei kai zhsh
10:29 o de qelwn dikaioun eauton eipen proj ton ihsoun kai tij estin mou plhsion
Luke 10:30 upolabwn de o ihsouj eipen anqrwpoj tij katebainen apo ierousalhm eij ierixw kai lhstaij periepesen oi kai ekdusantej auton kai plhgaj epiqentej aphlqon afentej hmiqanh tugxanonta
10:31 kata sugkurian de iereuj tij katebainen en th odw ekeinh kai idwn auton antiparhlqen
10:32 omoiwj de kai leuithj genomenoj kata ton topon elqwn kai idwn antiparhlqen
10:33 samareithj de tij odeuwn hlqen kat auton kai idwn auton esplagxnisqh
10:34 kai proselqwn katedhsen ta traumata autou epixewn elaion kai oinon epibibasaj de auton epi to idion kthnoj hgagen auton eij pandoxeion kai epemelhqh autou
10:35 kai epi thn aurion ecelqwn ekbalwn duo dhnaria edwken tw pandoxei kai eipen autw epimelhqhti autou kai o ti an prosdapanhshj egw en tw epanerxesqai me apodwsw soi
10:36 tij oun toutwn twn triwn dokei soi plhsion gegonenai tou empesontoj eij touj lhstaj
10:37 o de eipen o poihsaj to eleoj met autou eipen oun autw o ihsouj poreuou kai su poiei omoiwj
10:38 egeneto de en tw poreuesqai autouj kai autoj eishlqen eij kwmhn tina gunh de tij onomati marqa upedecato auton eij ton oikon authj
10:39 kai thde hn adelfh kaloumenh maria h kai parakaqisasa para touj podaj tou ihsou hkouen ton logon autou
Luke 10:40 h de marqa periespato peri pollhn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti h adelfh mou monhn me katelipen diakonein eipe oun auth ina moi sunantilabhtai
10:41 apokriqeij de eipen auth o ihsouj marqa marqa merimnaj kai turbazh peri polla
10:42 enoj de estin xreia maria de thn agaqhn merida ecelecato htij ouk afaireqhsetai ap authj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index