Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 24

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 24

Luke 24:1 th de mia twn sabbatwn orqrou baqeoj hlqon epi to mnhma ferousai a htoimasan arwmata kai tinej sun autaij
24:2 euron de ton liqon apokekulismenon apo tou mnhmeiou
24:3 kai eiselqousai oux euron to swma tou kuriou ihsou
24:4 kai egeneto en tw diaporeisqai autaj peri toutou kai idou duo andrej epesthsan autaij en esqhsesin astraptousaij
24:5 emfobwn de genomenwn autwn kai klinouswn to proswpon eij thn ghn eipon proj autaj ti zhteite ton zwnta meta twn nekrwn
24:6 ouk estin wde all hgerqh mnhsqhte wj elalhsen umin eti wn en th galilaia
24:7 legwn oti dei ton uion tou anqrwpou paradoqhnai eij xeiraj anqrwpwn amartwlwn kai staurwqhnai kai th trith hmera anasthnai
24:8 kai emnhsqhsan twn rhmatwn autou
24:9 kai upostreyasai apo tou mnhmeiou aphggeilan tauta panta toij endeka kai pasin toij loipoij
Luke 24:10 hsan de h magdalhnh maria kai iwanna kai maria iakwbou kai ai loipai sun autaij ai elegon proj touj apostolouj tauta
24:11 kai efanhsan enwpion autwn wsei lhroj ta rhmata autwn kai hpistoun autaij
24:12 o de petroj anastaj edramen epi to mnhmeion kai parakuyaj blepei ta oqonia keimena mona kai aphlqen proj eauton qaumazwn to gegonoj
24:13 kai idou duo ec autwn hsan poreuomenoi en auth th hmera eij kwmhn apexousan stadiouj echkonta apo ierousalhm h onoma emmaouj
24:14 kai autoi wmiloun proj allhlouj peri pantwn twn sumbebhkotwn toutwn
24:15 kai egeneto en tw omilein autouj kai suzhtein kai autoj o ihsouj eggisaj suneporeueto autoij
24:16 oi de ofqalmoi autwn ekratounto tou mh epignwnai auton
24:17 eipen de proj autouj tinej oi logoi outoi ouj antiballete proj allhlouj peripatountej kai este skuqrwpoi
24:18 apokriqeij de o eij w onoma kleopaj eipen proj auton su monoj paroikeij en ierousalhm kai ouk egnwj ta genomena en auth en taij hmeraij tautaij
24:19 kai eipen autoij poia oi de eipon autw ta peri ihsou tou nazwraiou oj egeneto anhr profhthj dunatoj en ergw kai logw enantion tou qeou kai pantoj tou laou
Luke 24:20 opwj te paredwkan auton oi arxiereij kai oi arxontej hmwn eij krima qanatou kai estaurwsan auton
24:21 hmeij de hlpizomen oti autoj estin o mellwn lutrousqai ton israhl alla ge sun pasin toutoij trithn tauthn hmeran agei shmeron af ou tauta egeneto
24:22 alla kai gunaikej tinej ec hmwn ecesthsan hmaj genomenai orqriai epi to mnhmeion
24:23 kai mh eurousai to swma autou hlqon legousai kai optasian aggelwn ewrakenai oi legousin auton zhn
24:24 kai aphlqon tinej twn sun hmin epi to mnhmeion kai euron outwj kaqwj kai ai gunaikej eipon auton de ouk eidon
24:25 kai autoj eipen proj autouj w anohtoi kai bradeij th kardia tou pisteuein epi pasin oij elalhsan oi profhtai
24:26 ouxi tauta edei paqein ton xriston kai eiselqein eij thn docan autou
24:27 kai arcamenoj apo mwsewj kai apo pantwn twn profhtwn dihrmhneuen autoij en pasaij taij grafaij ta peri eautou
24:28 kai hggisan eij thn kwmhn ou eporeuonto kai autoj prosepoieito porrwterw poreuesqai
24:29 kai parebiasanto auton legontej meinon meq hmwn oti proj esperan estin kai kekliken h hmera kai eishlqen tou meinai sun autoij
Luke 24:30 kai egeneto en tw katakliqhnai auton met autwn labwn ton arton euloghsen kai klasaj epedidou autoij
24:31 autwn de dihnoixqhsan oi ofqalmoi kai epegnwsan auton kai autoj afantoj egeneto ap autwn
24:32 kai eipon proj allhlouj ouxi h kardia hmwn kaiomenh hn en hmin wj elalei hmin en th odw kai wj dihnoigen hmin taj grafaj
24:33 kai anastantej auth th wra upestreyan eij ierousalhm kai euron sunhqroismenouj touj endeka kai touj sun autoij
24:34 legontaj oti hgerqh o kurioj ontwj kai wfqh simwni
24:35 kai autoi echgounto ta en th odw kai wj egnwsqh autoij en th klasei tou artou
24:36 tauta de autwn lalountwn autoj o ihsouj esth en mesw autwn kai legei autoij eirhnh umin
24:37 ptohqentej de kai emfoboi genomenoi edokoun pneuma qewrein
24:38 kai eipen autoij ti tetaragmenoi este kai dia ti dialogismoi anabainousin en taij kardiaij umwn
24:39 idete taj xeiraj mou kai touj podaj mou oti autoj egw eimi yhlafhsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk exei kaqwj eme qewreite exonta
Luke 24:40 kai touto eipwn epedeicen autoij taj xeiraj kai touj podaj
24:41 eti de apistountwn autwn apo thj xaraj kai qaumazontwn eipen autoij exete ti brwsimon enqade
24:42 oi de epedwkan autw ixquoj optou meroj kai apo melissiou khriou
24:43 kai labwn enwpion autwn efagen
24:44 eipen de autoij outoi oi logoi ouj elalhsa proj umaj eti wn sun umin oti dei plhrwqhnai panta ta gegrammena en tw nomw mwsewj kai profhtaij kai yalmoij peri emou
24:45 tote dihnoicen autwn ton noun tou sunienai taj grafaj
24:46 kai eipen autoij oti outwj gegraptai kai outwj edei paqein ton xriston kai anasthnai ek nekrwn th trith hmera
24:47 kai khruxqhnai epi tw onomati autou metanoian kai afesin amartiwn eij panta ta eqnh arcamenon apo ierousalhm
24:48 umeij de este marturej toutwn
24:49 kai idou egw apostellw thn epaggelian tou patroj mou ef umaj umeij de kaqisate en th polei ierousalhm ewj ou endushsqe dunamin ec uyouj
Luke 24:50 echgagen de autouj ecw ewj eij bhqanian kai eparaj taj xeiraj autou euloghsen autouj
24:51 kai egeneto en tw eulogein auton autouj diesth ap autwn kai anefereto eij ton ouranon
24:52 kai autoi proskunhsantej auton upestreyan eij ierousalhm meta xaraj megalhj
24:53 kai hsan diapantoj en tw ierw ainountej kai eulogountej ton qeon amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index