Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 18

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 18

Luke 18:1 elegen de kai parabolhn autoij proj to dein pantote proseuxesqai kai mh ekkakein
18:2 legwn krithj tij hn en tini polei ton qeon mh foboumenoj kai anqrwpon mh entrepomenoj
18:3 xhra de hn en th polei ekeinh kai hrxeto proj auton legousa ekdikhson me apo tou antidikou mou
18:4 kai ouk hqelhsen epi xronon meta de tauta eipen en eautw ei kai ton qeon ou foboumai kai anqrwpon ouk entrepomai
18:5 dia ge to parexein moi kopon thn xhran tauthn ekdikhsw authn ina mh eij teloj erxomenh upwpiazh me
18:6 eipen de o kurioj akousate ti o krithj thj adikiaj legei
18:7 o de qeoj ou mh poihsei thn ekdikhsin twn eklektwn autou twn bowntwn proj auton hmeraj kai nuktoj kai makroqumwn ep autoij
18:8 legw umin oti poihsei thn ekdikhsin autwn en taxei plhn o uioj tou anqrwpou elqwn ara eurhsei thn pistin epi thj ghj
18:9 eipen de kai proj tinaj touj pepoiqotaj ef eautoij oti eisin dikaioi kai ecouqenountaj touj loipouj thn parabolhn tauthn
Luke 18:10 anqrwpoi duo anebhsan eij to ieron proseucasqai o eij farisaioj kai o eteroj telwnhj
18:11 o farisaioj staqeij proj eauton tauta proshuxeto o qeoj euxaristw soi oti ouk eimi wsper oi loipoi twn anqrwpwn arpagej adikoi moixoi h kai wj outoj o telwnhj
18:12 nhsteuw dij tou sabbatou apodekatw panta osa ktwmai
18:13 kai o telwnhj makroqen estwj ouk hqelen oude touj ofqalmouj eij ton ouranon eparai all etupten eij to sthqoj autou legwn o qeoj ilasqhti moi tw amartwlw
18:14 legw umin katebh outoj dedikaiwmenoj eij ton oikon autou h ekeinoj oti paj o uywn eauton tapeinwqhsetai o de tapeinwn eauton uywqhsetai
18:15 proseferon de autw kai ta brefh ina autwn apthtai idontej de oi maqhtai epetimhsan autoij
18:16 o de ihsouj proskalesamenoj auta eipen afete ta paidia erxesqai proj me kai mh kwluete auta twn gar toioutwn estin h basileia tou qeou
18:17 amhn legw umin oj ean mh dechtai thn basileian tou qeou wj paidion ou mh eiselqh eij authn
18:18 kai ephrwthsen tij auton arxwn legwn didaskale agaqe ti poihsaj zwhn aiwnion klhronomhsw
18:19 eipen de autw o ihsouj ti me legeij agaqon oudeij agaqoj ei mh eij o qeoj
Luke 18:20 taj entolaj oidaj mh moixeushj mh foneushj mh kleyhj mh yeudomarturhshj tima ton patera sou kai thn mhtera sou
18:21 o de eipen tauta panta efulacamhn ek neothtoj mou
18:22 akousaj de tauta o ihsouj eipen autw eti en soi leipei panta osa exeij pwlhson kai diadoj ptwxoij kai eceij qhsauron en ouranw kai deuro akolouqei moi
18:23 o de akousaj tauta perilupoj egeneto hn gar plousioj sfodra
18:24 idwn de auton o ihsouj perilupon genomenon eipen pwj duskolwj oi ta xrhmata exontej eiseleusontai eij thn basileian tou qeou
18:25 eukopwteron gar estin kamhlon dia trumaliaj rafidoj eiselqein h plousion eij thn basileian tou qeou eiselqein
18:26 eipon de oi akousantej kai tij dunatai swqhnai
18:27 o de eipen ta adunata para anqrwpoij dunata estin para tw qew
18:28 eipen de o petroj idou hmeij afhkamen panta kai hkolouqhsamen soi
18:29 o de eipen autoij amhn legw umin oti oudeij estin oj afhken oikian h goneij h adelfouj h gunaika h tekna eneken thj basileiaj tou qeou
Luke 18:30 oj ou mh apolabh pollaplasiona en tw kairw toutw kai en tw aiwni tw erxomenw zwhn aiwnion
18:31 paralabwn de touj dwdeka eipen proj autouj idou anabainomen eij ierosoluma kai telesqhsetai panta ta gegrammena dia twn profhtwn tw uiw tou anqrwpou
18:32 paradoqhsetai gar toij eqnesin kai empaixqhsetai kai ubrisqhsetai kai emptusqhsetai
18:33 kai mastigwsantej apoktenousin auton kai th hmera th trith anasthsetai
18:34 kai autoi ouden toutwn sunhkan kai hn to rhma touto kekrummenon ap autwn kai ouk eginwskon ta legomena
18:35 egeneto de en tw eggizein auton eij ierixw tufloj tij ekaqhto para thn odon prosaitwn
18:36 akousaj de oxlou diaporeuomenou epunqaneto ti eih touto
18:37 aphggeilan de autw oti ihsouj o nazwraioj parerxetai
18:38 kai ebohsen legwn ihsou uie dabid elehson me
18:39 kai oi proagontej epetimwn autw ina siwphsh autoj de pollw mallon ekrazen uie dabid elehson me
Luke 18:40 staqeij de o ihsouj ekeleusen auton axqhnai proj auton eggisantoj de autou ephrwthsen auton
18:41 legwn ti soi qeleij poihsw o de eipen kurie ina anableyw
18:42 kai o ihsouj eipen autw anableyon h pistij sou seswken se
18:43 kai paraxrhma anebleyen kai hkolouqei autw docazwn ton qeon kai paj o laoj idwn edwken ainon tw qew

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index