Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 9

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 9

Luke 9:1 sugkalesamenoj de touj dwdeka maqhtaj autou edwken autoij dunamin kai ecousian epi panta ta daimonia kai nosouj qerapeuein
9:2 kai apesteilen autouj khrussein thn basileian tou qeou kai iasqai touj asqenountaj
9:3 kai eipen proj autouj mhden airete eij thn odon mhte rabdouj mhte phran mhte arton mhte argurion mhte ana duo xitwnaj exein
9:4 kai eij hn an oikian eiselqhte ekei menete kai ekeiqen ecerxesqe
9:5 kai osoi an mh decwntai umaj ecerxomenoi apo thj polewj ekeinhj kai ton koniorton apo twn podwn umwn apotinacate eij marturion ep autouj
9:6 ecerxomenoi de dihrxonto kata taj kwmaj euaggelizomenoi kai qerapeuontej pantaxou
9:7 hkousen de hrwdhj o tetrarxhj ta ginomena up autou panta kai dihporei dia to legesqai upo tinwn oti iwannhj eghgertai ek nekrwn
9:8 upo tinwn de oti hliaj efanh allwn de oti profhthj eij twn arxaiwn anesth
9:9 kai eipen o hrwdhj iwannhn egw apekefalisa tij de estin outoj peri ou egw akouw toiauta kai ezhtei idein auton
Luke 9:10 kai upostreyantej oi apostoloi dihghsanto autw osa epoihsan kai paralabwn autouj upexwrhsen kat idian eij topon erhmon polewj kaloumenhj bhqsaida
9:11 oi de oxloi gnontej hkolouqhsan autw kai decamenoj autouj elalei autoij peri thj basileiaj tou qeou kai touj xreian exontaj qerapeiaj iato
9:12 h de hmera hrcato klinein proselqontej de oi dwdeka eipon autw apoluson ton oxlon ina apelqontej eij taj kuklw kwmaj kai touj agrouj kataluswsin kai eurwsin episitismon oti wde en erhmw topw esmen
9:13 eipen de proj autouj dote autoij umeij fagein oi de eipon ouk eisin hmin pleion h pente artoi kai duo ixquej ei mhti poreuqentej hmeij agoraswmen eij panta ton laon touton brwmata
9:14 hsan gar wsei andrej pentakisxilioi eipen de proj touj maqhtaj autou kataklinate autouj klisiaj ana penthkonta
9:15 kai epoihsan outwj kai aneklinan apantaj
9:16 labwn de touj pente artouj kai touj duo ixquaj anableyaj eij ton ouranon euloghsen autouj kai kateklasen kai edidou toij maqhtaij paratiqenai tw oxlw
9:17 kai efagon kai exortasqhsan pantej kai hrqh to perisseusan autoij klasmatwn kofinoi dwdeka
9:18 kai egeneto en tw einai auton proseuxomenon katamonaj sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen autouj legwn tina me legousin oi oxloi einai
9:19 oi de apokriqentej eipon iwannhn ton baptisthn alloi de hlian alloi de oti profhthj tij twn arxaiwn anesth
Luke 9:20 eipen de autoij umeij de tina me legete einai apokriqeij de o petroj eipen ton xriston tou qeou
9:21 o de epitimhsaj autoij parhggeilen mhdeni eipein touto
9:22 eipwn oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arxierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai
9:23 elegen de proj pantaj ei tij qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kaq hmeran kai akolouqeitw moi
9:24 oj gar an qelh thn yuxhn autou swsai apolesei authn oj d an apolesh thn yuxhn autou eneken emou outoj swsei authn
9:25 ti gar wfeleitai anqrwpoj kerdhsaj ton kosmon olon eauton de apolesaj h zhmiwqeij
9:26 oj gar an epaisxunqh me kai touj emouj logouj touton o uioj tou anqrwpou epaisxunqhsetai otan elqh en th doch autou kai tou patroj kai twn agiwn aggelwn
9:27 legw de umin alhqwj eisin tinej twn wde esthkotwn oi ou mh geusontai qanatou ewj an idwsin thn basileian tou qeou
9:28 egeneto de meta touj logouj toutouj wsei hmerai oktw kai paralabwn ton petron kai iwannhn kai iakwbon anebh eij to oroj proseucasqai
9:29 kai egeneto en tw proseuxesqai auton to eidoj tou proswpou autou eteron kai o imatismoj autou leukoj ecastraptwn
Luke 9:30 kai idou andrej duo sunelaloun autw oitinej hsan mwshj kai hliaj
9:31 oi ofqentej en doch elegon thn ecodon autou hn emellen plhroun en ierousalhm
9:32 o de petroj kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw diagrhgorhsantej de eidon thn docan autou kai touj duo andraj touj sunestwtaj autw
9:33 kai egeneto en tw diaxwrizesqai autouj ap autou eipen o petroj proj ton ihsoun epistata kalon estin hmaj wde einai kai poihswmen skhnaj treij mian soi kai mwsei mian kai mian hlia mh eidwj o legei
9:34 tauta de autou legontoj egeneto nefelh kai epeskiasen autouj efobhqhsan de en tw ekeinouj eiselqein eij thn nefelhn
9:35 kai fwnh egeneto ek thj nefelhj legousa outoj estin o uioj mou o agaphtoj autou akouete
9:36 kai en tw genesqai thn fwnhn eureqh o ihsouj monoj kai autoi esighsan kai oudeni aphggeilan en ekeinaij taij hmeraij ouden wn ewrakasin
9:37 egeneto de en th echj hmera katelqontwn autwn apo tou orouj sunhnthsen autw oxloj poluj
9:38 kai idou anhr apo tou oxlou anebohsen legwn didaskale deomai sou epibleyon epi ton uion mou oti monogenhj estin moi
9:39 kai idou pneuma lambanei auton kai ecaifnhj krazei kai sparassei auton meta afrou kai mogij apoxwrei ap autou suntribon auton
Luke 9:40 kai edehqhn twn maqhtwn sou ina ekballwsin auto kai ouk hdunhqhsan
9:41 apokriqeij de o ihsouj eipen w genea apistoj kai diestrammenh ewj pote esomai proj umaj kai anecomai umwn prosagage wde ton uion sou
9:42 eti de proserxomenou autou errhcen auton to daimonion kai sunesparacen epetimhsen de o ihsouj tw pneumati tw akaqartw kai iasato ton paida kai apedwken auton tw patri autou
9:43 eceplhssonto de pantej epi th megaleiothti tou qeou pantwn de qaumazontwn epi pasin oij epoihsen o ihsouj eipen proj touj maqhtaj autou
9:44 qesqe umeij eij ta wta umwn touj logouj toutouj o gar uioj tou anqrwpou mellei paradidosqai eij xeiraj anqrwpwn
9:45 oi de hgnooun to rhma touto kai hn parakekalummenon ap autwn ina mh aisqwntai auto kai efobounto erwthsai auton peri tou rhmatoj toutou
9:46 eishlqen de dialogismoj en autoij to tij an eih meizwn autwn
9:47 o de ihsouj idwn ton dialogismon thj kardiaj autwn epilabomenoj paidiou esthsen auto par eautw
9:48 kai eipen autoij oj ean dechtai touto to paidion epi tw onomati mou eme dexetai kai oj ean eme dechtai dexetai ton aposteilanta me o gar mikroteroj en pasin umin uparxwn outoj estai megaj
9:49 apokriqeij de o iwannhj eipen epistata eidomen tina epi tw onomati sou ekballonta ta daimonia kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei meq hmwn
Luke 9:50 kai eipen proj auton o ihsouj mh kwluete oj gar ouk estin kaq hmwn uper hmwn estin
9:51 egeneto de en tw sumplhrousqai taj hmeraj thj analhyewj autou kai autoj to proswpon autou esthricen tou poreuesqai eij ierousalhm
9:52 kai apesteilen aggelouj pro proswpou autou kai poreuqentej eishlqon eij kwmhn samareitwn wste etoimasai autw
9:53 kai ouk edecanto auton oti to proswpon autou hn poreuomenon eij ierousalhm
9:54 idontej de oi maqhtai autou iakwboj kai iwannhj eipon kurie qeleij eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou kai analwsai autouj wj kai hliaj epoihsen
9:55 strafeij de epetimhsen autoij kai eipen ouk oidate oiou pneumatoj este umeij
9:56 o gar uioj tou anqrwpou ouk hlqen yuxaj anqrwpwn apolesai alla swsai kai eporeuqhsan eij eteran kwmhn
9:57 egeneto de poreuomenwn autwn en th odw eipen tij proj auton akolouqhsw soi opou an aperxh kurie
9:58 kai eipen autw o ihsouj ai alwpekej fwleouj exousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseij o de uioj tou anqrwpou ouk exei pou thn kefalhn klinh
9:59 eipen de proj eteron akolouqei moi o de eipen kurie epitreyon moi apelqonti prwton qayai ton patera mou
Luke 9:60 eipen de autw o ihsouj afej touj nekrouj qayai touj eautwn nekrouj su de apelqwn diaggelle thn basileian tou qeou
9:61 eipen de kai eteroj akolouqhsw soi kurie prwton de epitreyon moi apotacasqai toij eij ton oikon mou
9:62 eipen de proj auton o ihsouj oudeij epibalwn thn xeira autou ep arotron kai blepwn eij ta opisw euqetoj estin eij thn basileian tou qeou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index