Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 8

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 8

Luke 8:1 kai egeneto en tw kaqechj kai autoj diwdeuen kata polin kai kwmhn khrusswn kai euaggelizomenoj thn basileian tou qeou kai oi dwdeka sun autw
8:2 kai gunaikej tinej ai hsan teqerapeumenai apo pneumatwn ponhrwn kai asqeneiwn maria h kaloumenh magdalhnh af hj daimonia epta ecelhluqei
8:3 kai iwanna gunh xouza epitropou hrwdou kai sousanna kai eterai pollai aitinej dihkonoun autw apo twn uparxontwn autaij
8:4 suniontoj de oxlou pollou kai twn kata polin epiporeuomenwn proj auton eipen dia parabolhj
8:5 echlqen o speirwn tou speirai ton sporon autou kai en tw speirein auton o men epesen para thn odon kai katepathqh kai ta peteina tou ouranou katefagen auto
8:6 kai eteron epesen epi thn petran kai fuen echranqh dia to mh exein ikmada
8:7 kai eteron epesen en mesw twn akanqwn kai sumfueisai ai akanqai apepnican auto
8:8 kai eteron epesen epi thn ghn thn agaqhn kai fuen epoihsen karpon ekatontaplasiona tauta legwn efwnei o exwn wta akouein akouetw
8:9 ephrwtwn de auton oi maqhtai autou legontej tij eih h parabolh auth
Luke 8:10 o de eipen umin dedotai gnwnai ta musthria thj basileiaj tou qeou toij de loipoij en parabolaij ina blepontej mh blepwsin kai akouontej mh suniwsin
8:11 estin de auth h parabolh o sporoj estin o logoj tou qeou
8:12 oi de para thn odon eisin oi akouontej eita erxetai o diaboloj kai airei ton logon apo thj kardiaj autwn ina mh pisteusantej swqwsin
8:13 oi de epi thj petraj oi otan akouswsin meta xaraj dexontai ton logon kai outoi rizan ouk exousin oi proj kairon pisteuousin kai en kairw peirasmou afistantai
8:14 to de eij taj akanqaj peson outoi eisin oi akousantej kai upo merimnwn kai ploutou kai hdonwn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesforousin
8:15 to de en th kalh gh outoi eisin oitinej en kardia kalh kai agaqh akousantej ton logon katexousin kai karpoforousin en upomonh
8:16 oudeij de luxnon ayaj kaluptei auton skeuei h upokatw klinhj tiqhsin all epi luxniaj epitiqhsin ina oi eisporeuomenoi blepwsin to fwj
8:17 ou gar estin krupton o ou faneron genhsetai oude apokrufon o ou gnwsqhsetai kai eij faneron elqh
8:18 blepete oun pwj akouete oj gar an exh doqhsetai autw kai oj an mh exh kai o dokei exein arqhsetai ap autou
8:19 paregenonto de proj auton h mhthr kai oi adelfoi autou kai ouk hdunanto suntuxein autw dia ton oxlon
Luke 8:20 kai aphggelh autw legontwn h mhthr sou kai oi adelfoi sou esthkasin ecw idein se qelontej
8:21 o de apokriqeij eipen proj autouj mhthr mou kai adelfoi mou outoi eisin oi ton logon tou qeou akouontej kai poiountej auton
8:22 kai egeneto en mia twn hmerwn kai autoj enebh eij ploion kai oi maqhtai autou kai eipen proj autouj dielqwmen eij to peran thj limnhj kai anhxqhsan
8:23 pleontwn de autwn afupnwsen kai katebh lailay anemou eij thn limnhn kai suneplhrounto kai ekinduneuon
8:24 proselqontej de dihgeiran auton legontej epistata epistata apollumeqa o de egerqeij epetimhsen tw anemw kai tw kludwni tou udatoj kai epausanto kai egeneto galhnh
8:25 eipen de autoij pou estin h pistij umwn fobhqentej de eqaumasan legontej proj allhlouj tij ara outoj estin oti kai toij anemoij epitassei kai tw udati kai upakouousin autw
8:26 kai katepleusan eij thn xwran twn gadarhnwn htij estin antiperan thj galilaiaj
8:27 ecelqonti de autw epi thn ghn uphnthsen autw anhr tij ek thj polewj oj eixen daimonia ek xronwn ikanwn kai imation ouk enedidusketo kai en oikia ouk emenen all en toij mnhmasin
8:28 idwn de ton ihsoun kai anakracaj prosepesen autw kai fwnh megalh eipen ti emoi kai soi ihsou uie tou qeou tou uyistou deomai sou mh me basanishj
8:29 parhggeilen gar tw pneumati tw akaqartw ecelqein apo tou anqrwpou polloij gar xronoij sunhrpakei auton kai edesmeito alusesin kai pedaij fulassomenoj kai diarrhsswn ta desma hlauneto upo tou daimonoj eij taj erhmouj
Luke 8:30 ephrwthsen de auton o ihsouj legwn ti soi estin onoma o de eipen legewn oti daimonia polla eishlqen eij auton
8:31 kai parekaloun auton ina mh epitach autoij eij thn abusson apelqein
8:32 hn de ekei agelh xoirwn ikanwn boskomenwn en tw orei kai parekaloun auton ina epitreyh autoij eij ekeinouj eiselqein kai epetreyen autoij
8:33 ecelqonta de ta daimonia apo tou anqrwpou eishlqen eij touj xoirouj kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eij thn limnhn kai apepnigh
8:34 idontej de oi boskontej to gegenhmenon efugon kai apelqontej aphggeilan eij thn polin kai eij touj agrouj
8:35 echlqon de idein to gegonoj kai hlqon proj ton ihsoun kai euron kaqhmenon ton anqrwpon af ou ta daimonia ecelhluqei imatismenon kai swfronounta para touj podaj tou ihsou kai efobhqhsan
8:36 aphggeilan de autoij kai oi idontej pwj eswqh o daimonisqeij
8:37 kai hrwthsan auton apan to plhqoj thj perixwrou twn gadarhnwn apelqein ap autwn oti fobw megalw suneixonto autoj de embaj eij to ploion upestreyen
8:38 edeeto de autou o anhr af ou ecelhluqei ta daimonia einai sun autw apelusen de auton o ihsouj legwn
8:39 upostrefe eij ton oikon sou kai dihgou osa epoihsen soi o qeoj kai aphlqen kaq olhn thn polin khrusswn osa epoihsen autw o ihsouj
Luke 8:40 egeneto de en tw upostreyai ton ihsoun apedecato auton o oxloj hsan gar pantej prosdokwntej auton
8:41 kai idou hlqen anhr w onoma iaeiroj kai autoj arxwn thj sunagwghj uphrxen kai peswn para touj podaj tou ihsou parekalei auton eiselqein eij ton oikon autou
8:42 oti qugathr monogenhj hn autw wj etwn dwdeka kai auth apeqnhsken en de tw upagein auton oi oxloi sunepnigon auton
8:43 kai gunh ousa en rusei aimatoj apo etwn dwdeka htij eij iatrouj prosanalwsasa olon ton bion ouk isxusen up oudenoj qerapeuqhnai
8:44 proselqousa opisqen hyato tou kraspedou tou imatiou autou kai paraxrhma esth h rusij tou aimatoj authj
8:45 kai eipen o ihsouj tij o ayamenoj mou arnoumenwn de pantwn eipen o petroj kai oi met autou epistata oi oxloi sunexousin se kai apoqlibousin kai legeij tij o ayamenoj mou
8:46 o de ihsouj eipen hyato mou tij egw gar egnwn dunamin ecelqousan ap emou
8:47 idousa de h gunh oti ouk elaqen tremousa hlqen kai prospesousa autw di hn aitian hyato autou aphggeilen autw enwpion pantoj tou laou kai wj iaqh paraxrhma
8:48 o de eipen auth qarsei qugater h pistij sou seswken se poreuou eij eirhnhn
8:49 eti autou lalountoj erxetai tij para tou arxisunagwgou legwn autw oti teqnhken h qugathr sou mh skulle ton didaskalon
Luke 8:50 o de ihsouj akousaj apekriqh autw legwn mh fobou monon pisteue kai swqhsetai
8:51 eiselqwn de eij thn oikian ouk afhken eiselqein oudena ei mh petron kai iakwbon kai iwannhn kai ton patera thj paidoj kai thn mhtera
8:52 eklaion de pantej kai ekoptonto authn o de eipen mh klaiete ouk apeqanen alla kaqeudei
8:53 kai kategelwn autou eidotej oti apeqanen
8:54 autoj de ekbalwn ecw pantaj kai krathsaj thj xeiroj authj efwnhsen legwn h paij egeirou
8:55 kai epestreyen to pneuma authj kai anesth paraxrhma kai dietacen auth doqhnai fagein
8:56 kai ecesthsan oi goneij authj o de parhggeilen autoij mhdeni eipein to gegonoj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index