Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 17

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 17

Luke 17:1 eipen de proj touj maqhtaj anendekton estin tou mh elqein ta skandala ouai de di ou erxetai
17:2 lusitelei autw ei muloj onikoj perikeitai peri ton traxhlon autou kai erriptai eij thn qalassan h ina skandalish ena twn mikrwn toutwn
17:3 prosexete eautoij ean de amarth eij se o adelfoj sou epitimhson autw kai ean metanohsh afej autw
17:4 kai ean eptakij thj hmeraj amarth eij se kai eptakij thj hmeraj epistreyh epi se legwn metanow afhseij autw
17:5 kai eipon oi apostoloi tw kuriw prosqej hmin pistin
17:6 eipen de o kurioj ei eixete pistin wj kokkon sinapewj elegete an th sukaminw tauth ekrizwqhti kai futeuqhti en th qalassh kai uphkousen an umin
17:7 tij de ec umwn doulon exwn arotriwnta h poimainonta oj eiselqonti ek tou agrou erei euqewj parelqwn anapesai
17:8 all ouxi erei autw etoimason ti deipnhsw kai perizwsamenoj diakonei moi ewj fagw kai piw kai meta tauta fagesai kai piesai su
17:9 mh xarin exei tw doulw ekeinw oti epoihsen ta diataxqenta autw ou dokw
Luke 17:10 outwj kai umeij otan poihshte panta ta diataxqenta umin legete oti douloi axreioi esmen oti o wfeilomen poihsai pepoihkamen
17:11 kai egeneto en tw poreuesqai auton eij ierousalhm kai autoj dihrxeto dia mesou samareiaj kai galilaiaj
17:12 kai eiserxomenou autou eij tina kwmhn aphnthsan autw deka leproi andrej oi esthsan porrwqen
17:13 kai autoi hran fwnhn legontej ihsou epistata elehson hmaj
17:14 kai idwn eipen autoij poreuqentej epideicate eautouj toij iereusin kai egeneto en tw upagein autouj ekaqarisqhsan
17:15 eij de ec autwn idwn oti iaqh upestreyen meta fwnhj megalhj docazwn ton qeon
17:16 kai epesen epi proswpon para touj podaj autou euxaristwn autw kai autoj hn samareithj
17:17 apokriqeij de o ihsouj eipen ouxi oi deka ekaqarisqhsan oi de ennea pou
17:18 oux eureqhsan upostreyantej dounai docan tw qew ei mh o allogenhj outoj
17:19 kai eipen autw anastaj poreuou h pistij sou seswken se
Luke 17:20 eperwthqeij de upo twn farisaiwn pote erxetai h basileia tou qeou apekriqh autoij kai eipen ouk erxetai h basileia tou qeou meta parathrhsewj
17:21 oude erousin idou wde h idou ekei idou gar h basileia tou qeou entoj umwn estin
17:22 eipen de proj touj maqhtaj eleusontai hmerai ote epiqumhsete mian twn hmerwn tou uiou tou anqrwpou idein kai ouk oyesqe
17:23 kai erousin umin idou wde h idou ekei mh apelqhte mhde diwchte
17:24 wsper gar h astraph h astraptousa ek thj up ouranon eij thn up ouranon lampei outwj estai kai o uioj tou anqrwpou en th hmera autou
17:25 prwton de dei auton polla paqein kai apodokimasqhnai apo thj geneaj tauthj
17:26 kai kaqwj egeneto en taij hmeraij tou nwe outwj estai kai en taij hmeraij tou uiou tou anqrwpou
17:27 hsqion epinon egamoun ecegamizonto axri hj hmeraj eishlqen nwe eij thn kibwton kai hlqen o kataklusmoj kai apwlesen apantaj
17:28 omoiwj kai wj egeneto en taij hmeraij lwt hsqion epinon hgorazon epwloun efuteuon wkodomoun
17:29 h de hmera echlqen lwt apo sodomwn ebrecen pur kai qeion ap ouranou kai apwlesen apantaj
Luke 17:30 kata tauta estai h hmera o uioj tou anqrwpou apokaluptetai
17:31 en ekeinh th hmera oj estai epi tou dwmatoj kai ta skeuh autou en th oikia mh katabatw arai auta kai o en tw agrw omoiwj mh epistreyatw eij ta opisw
17:32 mnhmoneuete thj gunaikoj lwt
17:33 oj ean zhthsh thn yuxhn autou swsai apolesei authn kai oj ean apolesh authn zwogonhsei authn
17:34 legw umin tauth th nukti esontai duo epi klinhj miaj o eij paralhfqhsetai kai o eteroj afeqhsetai
17:35 duo esontai alhqousai epi to auto h mia paralhfqhsetai kai h etera afeqhsetai
17:36 duo esontai en tw agrw o eij paralhfqhsetai kai o eteroj afeqhsetai
17:37 kai apokriqentej legousin autw pou kurie o de eipen autoij opou to swma ekei sunaxqhsontai oi aetoi

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index