Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 13

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 13

Luke 13:1 parhsan de tinej en autw tw kairw apaggellontej autw peri twn galilaiwn wn to aima pilatoj emicen meta twn qusiwn autwn
13:2 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij dokeite oti oi galilaioi outoi amartwloi para pantaj touj galilaiouj egenonto oti toiauta peponqasin
13:3 ouxi legw umin all ean mh metanohte pantej wsautwj apoleisqe
13:4 h ekeinoi oi deka kai oktw ef ouj epesen o purgoj en tw silwam kai apekteinen autouj dokeite oti outoi ofeiletai egenonto para pantaj anqrwpouj touj katoikountaj en ierousalhm
13:5 ouxi legw umin all ean mh metanohte pantej omoiwj apoleisqe
13:6 elegen de tauthn thn parabolhn sukhn eixen tij en tw ampelwni autou pefuteumenhn kai hlqen karpon zhtwn en auth kai oux euren
13:7 eipen de proj ton ampelourgon idou tria eth erxomai zhtwn karpon en th sukh tauth kai oux euriskw ekkoyon authn ina ti kai thn ghn katargei
13:8 o de apokriqeij legei autw kurie afej authn kai touto to etoj ewj otou skayw peri authn kai balw koprian
13:9 kan men poihsh karpon ei de mhge eij to mellon ekkoyeij authn
Luke 13:10 hn de didaskwn en mia twn sunagwgwn en toij sabbasin
13:11 kai idou gunh hn pneuma exousa asqeneiaj eth deka kai oktw kai hn sugkuptousa kai mh dunamenh anakuyai eij to pantelej
13:12 idwn de authn o ihsouj prosefwnhsen kai eipen auth gunai apolelusai thj asqeneiaj sou
13:13 kai epeqhken auth taj xeiraj kai paraxrhma anwrqwqh kai edocazen ton qeon
13:14 apokriqeij de o arxisunagwgoj aganaktwn oti tw sabbatw eqerapeusen o ihsouj elegen tw oxlw ec hmerai eisin en aij dei ergazesqai en tautaij oun erxomenoi qerapeuesqe kai mh th hmera tou sabbatou
13:15 apekriqh oun autw o kurioj kai eipen upokrita ekastoj umwn tw sabbatw ou luei ton boun autou h ton onon apo thj fatnhj kai apagagwn potizei
13:16 tauthn de qugatera abraam ousan hn edhsen o satanaj idou deka kai oktw eth ouk edei luqhnai apo tou desmou toutou th hmera tou sabbatou
13:17 kai tauta legontoj autou kathsxunonto pantej oi antikeimenoi autw kai paj o oxloj exairen epi pasin toij endocoij toij ginomenoij up autou
13:18 elegen de tini omoia estin h basileia tou qeou kai tini omoiwsw authn
13:19 omoia estin kokkw sinapewj on labwn anqrwpoj ebalen eij khpon eautou kai huchsen kai egeneto eij dendron mega kai ta peteina tou ouranou kateskhnwsen en toij kladoij autou
Luke 13:20 kai palin eipen tini omoiwsw thn basileian tou qeou
13:21 omoia estin zumh hn labousa gunh enekruyen eij aleurou sata tria ewj ou ezumwqh olon
13:22 kai dieporeueto kata poleij kai kwmaj didaskwn kai poreian poioumenoj eij ierousalhm
13:23 eipen de tij autw kurie ei oligoi oi swzomenoi o de eipen proj autouj
13:24 agwnizesqe eiselqein dia thj stenhj pulhj oti polloi legw umin zhthsousin eiselqein kai ouk isxusousin
13:25 af ou an egerqh o oikodespothj kai apokleish thn quran kai archsqe ecw estanai kai krouein thn quran legontej kurie kurie anoicon hmin kai apokriqeij erei umin ouk oida umaj poqen este
13:26 tote arcesqe legein efagomen enwpion sou kai epiomen kai en taij plateiaij hmwn edidacaj
13:27 kai erei legw umin ouk oida umaj poqen este aposthte ap emou pantej oi ergatai thj adikiaj
13:28 ekei estai o klauqmoj kai o brugmoj twn odontwn otan oyhsqe abraam kai isaak kai iakwb kai pantaj touj profhtaj en th basileia tou qeou umaj de ekballomenouj ecw
13:29 kai hcousin apo anatolwn kai dusmwn kai apo borra kai notou kai anakliqhsontai en th basileia tou qeou
Luke 13:30 kai idou eisin esxatoi oi esontai prwtoi kai eisin prwtoi oi esontai esxatoi
13:31 en auth th hmera proshlqon tinej farisaioi legontej autw ecelqe kai poreuou enteuqen oti hrwdhj qelei se apokteinai
13:32 kai eipen autoij poreuqentej eipate th alwpeki tauth idou ekballw daimonia kai iaseij epitelw shmeron kai aurion kai th trith teleioumai
13:33 plhn dei me shmeron kai aurion kai th exomenh poreuesqai oti ouk endexetai profhthn apolesqai ecw ierousalhm
13:34 ierousalhm ierousalhm h apokteinousa touj profhtaj kai liqobolousa touj apestalmenouj proj authn posakij hqelhsa episunacai ta tekna sou on tropon ornij thn eauthj nossian upo taj pterugaj kai ouk hqelhsate
13:35 idou afietai umin o oikoj umwn erhmoj amhn de legw umin oti ou mh me idhte ewj an hch ote eiphte euloghmenoj o erxomenoj en onomati kuriou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index