Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 21

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 21

Luke 21:1 anableyaj de eiden touj ballontaj ta dwra autwn eij to gazofulakion plousiouj
21:2 eiden de kai tina xhran penixran ballousan ekei duo lepta
21:3 kai eipen alhqwj legw umin oti h xhra h ptwxh auth pleion pantwn ebalen
21:4 apantej gar outoi ek tou perisseuontoj autoij ebalon eij ta dwra tou qeou auth de ek tou usterhmatoj authj apanta ton bion on eixen ebalen
21:5 kai tinwn legontwn peri tou ierou oti liqoij kaloij kai anaqhmasin kekosmhtai eipen
21:6 tauta a qewreite eleusontai hmerai en aij ouk afeqhsetai liqoj epi liqw oj ou kataluqhsetai
21:7 ephrwthsan de auton legontej didaskale pote oun tauta estai kai ti to shmeion otan mellh tauta ginesqai
21:8 o de eipen blepete mh planhqhte polloi gar eleusontai epi tw onomati mou legontej oti egw eimi kai o kairoj hggiken mh oun poreuqhte opisw autwn
21:9 otan de akoushte polemouj kai akatastasiaj mh ptohqhte dei gar tauta genesqai prwton all ouk euqewj to teloj
Luke 21:10 tote elegen autoij egerqhsetai eqnoj epi eqnoj kai basileia epi basileian
21:11 seismoi te megaloi kata topouj kai limoi kai loimoi esontai fobhtra te kai shmeia ap ouranou megala estai
21:12 pro de toutwn apantwn epibalousin ef umaj taj xeiraj autwn kai diwcousin paradidontej eij sunagwgaj kai fulakaj agomenouj epi basileij kai hgemonaj eneken tou onomatoj mou
21:13 apobhsetai de umin eij marturion
21:14 qesqe oun eij taj kardiaj umwn mh promeletan apologhqhnai
21:15 egw gar dwsw umin stoma kai sofian h ou dunhsontai anteipein oude antisthnai pantej oi antikeimenoi umin
21:16 paradoqhsesqe de kai upo gonewn kai adelfwn kai suggenwn kai filwn kai qanatwsousin ec umwn
21:17 kai esesqe misoumenoi upo pantwn dia to onoma mou
21:18 kai qric ek thj kefalhj umwn ou mh apolhtai
21:19 en th upomonh umwn kthsasqe taj yuxaj umwn
Luke 21:20 otan de idhte kukloumenhn upo stratopedwn thn ierousalhm tote gnwte oti hggiken h erhmwsij authj
21:21 tote oi en th ioudaia feugetwsan eij ta orh kai oi en mesw authj ekxwreitwsan kai oi en taij xwraij mh eiserxesqwsan eij authn
21:22 oti hmerai ekdikhsewj autai eisin tou plhrwqhnai panta ta gegrammena
21:23 ouai de taij en gastri exousaij kai taij qhlazousaij en ekeinaij taij hmeraij estai gar anagkh megalh epi thj ghj kai orgh en tw law toutw
21:24 kai pesountai stomati maxairaj kai aixmalwtisqhsontai eij panta ta eqnh kai ierousalhm estai patoumenh upo eqnwn axri plhrwqwsin kairoi eqnwn
21:25 kai estai shmeia en hliw kai selhnh kai astroij kai epi thj ghj sunoxh eqnwn en aporia hxoushj qalasshj kai salou
21:26 apoyuxontwn anqrwpwn apo fobou kai prosdokiaj twn eperxomenwn th oikoumenh ai gar dunameij twn ouranwn saleuqhsontai
21:27 kai tote oyontai ton uion tou anqrwpou erxomenon en nefelh meta dunamewj kai dochj pollhj
21:28 arxomenwn de toutwn ginesqai anakuyate kai eparate taj kefalaj umwn dioti eggizei h apolutrwsij umwn
21:29 kai eipen parabolhn autoij idete thn sukhn kai panta ta dendra
Luke 21:30 otan probalwsin hdh blepontej af eautwn ginwskete oti hdh egguj to qeroj estin
21:31 outwj kai umeij otan idhte tauta ginomena ginwskete oti egguj estin h basileia tou qeou
21:32 amhn legw umin oti ou mh parelqh h genea auth ewj an panta genhtai
21:33 o ouranoj kai h gh pareleusontai oi de logoi mou ou mh parelqwsin
21:34 prosexete de eautoij mhpote barunqwsin umwn ai kardiai en kraipalh kai meqh kai merimnaij biwtikaij kai aifnidioj ef umaj episth h hmera ekeinh
21:35 wj pagij gar epeleusetai epi pantaj touj kaqhmenouj epi proswpon pashj thj ghj
21:36 agrupneite oun en panti kairw deomenoi ina kataciwqhte ekfugein tauta panta ta mellonta ginesqai kai staqhnai emprosqen tou uiou tou anqrwpou
21:37 hn de taj hmeraj en tw ierw didaskwn taj de nuktaj ecerxomenoj hulizeto eij to oroj to kaloumenon elaiwn
21:38 kai paj o laoj wrqrizen proj auton en tw ierw akouein autou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index