Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 6

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 6

Luke 6:1 egeneto de en sabbatw deuteroprwtw diaporeuesqai auton dia twn sporimwn kai etillon oi maqhtai autou touj staxuaj kai hsqion ywxontej taij xersin
6:2 tinej de twn farisaiwn eipon autoij ti poieite o ouk ecestin poiein en toij sabbasin
6:3 kai apokriqeij proj autouj eipen o ihsouj oude touto anegnwte o epoihsen dabid opote epeinasen autoj kai oi met autou ontej
6:4 wj eishlqen eij ton oikon tou qeou kai touj artouj thj proqesewj elaben kai efagen kai edwken kai toij met autou ouj ouk ecestin fagein ei mh monouj touj iereij
6:5 kai elegen autoij oti kurioj estin o uioj tou anqrwpou kai tou sabbatou
6:6 egeneto de kai en eterw sabbatw eiselqein auton eij thn sunagwghn kai didaskein kai hn ekei anqrwpoj kai h xeir autou h decia hn chra
6:7 parethroun de auton oi grammateij kai oi farisaioi ei en tw sabbatw qerapeusei ina eurwsin kathgorian autou
6:8 autoj de hdei touj dialogismouj autwn kai eipen tw anqrwpw tw chran exonti thn xeira egeirai kai sthqi eij to meson o de anastaj esth
6:9 eipen oun o ihsouj proj autouj eperwthsw umaj ti ecestin toij sabbasin agaqopoihsai h kakopoihsai yuxhn swsai h apolesai
Luke 6:10 kai peribleyamenoj pantaj autouj eipen tw anqrwpw ekteinon thn xeira sou o de epoihsen outwj kai apokatestaqh h xeir autou ugihj wj h allh
6:11 autoi de eplhsqhsan anoiaj kai dielaloun proj allhlouj ti an poihseian tw ihsou
6:12 egeneto de en taij hmeraij tautaij echlqen eij to oroj proseucasqai kai hn dianuktereuwn en th proseuxh tou qeou
6:13 kai ote egeneto hmera prosefwnhsen touj maqhtaj autou kai eklecamenoj ap autwn dwdeka ouj kai apostolouj wnomasen
6:14 simwna on kai wnomasen petron kai andrean ton adelfon autou iakwbon kai iwannhn filippon kai barqolomaion
6:15 matqaion kai qwman iakwbon ton tou alfaiou kai simwna ton kaloumenon zhlwthn
6:16 ioudan iakwbou kai ioudan iskariwthn oj kai egeneto prodothj
6:17 kai katabaj met autwn esth epi topou pedinou kai oxloj maqhtwn autou kai plhqoj polu tou laou apo pashj thj ioudaiaj kai ierousalhm kai thj paraliou turou kai sidwnoj oi hlqon akousai autou kai iaqhnai apo twn noswn autwn
6:18 kai oi oxloumenoi upo pneumatwn akaqartwn kai eqerapeuonto
6:19 kai paj o oxloj ezhtei aptesqai autou oti dunamij par autou echrxeto kai iato pantaj
Luke 6:20 kai autoj eparaj touj ofqalmouj autou eij touj maqhtaj autou elegen makarioi oi ptwxoi oti umetera estin h basileia tou qeou
6:21 makarioi oi peinwntej nun oti xortasqhsesqe makarioi oi klaiontej nun oti gelasete
6:22 makarioi este otan mishswsin umaj oi anqrwpoi kai otan aforiswsin umaj kai oneidiswsin kai ekbalwsin to onoma umwn wj ponhron eneka tou uiou tou anqrwpou
6:23 xairete en ekeinh th hmera kai skirthsate idou gar o misqoj umwn poluj en tw ouranw kata tauta gar epoioun toij profhtaij oi paterej autwn
6:24 plhn ouai umin toij plousioij oti apexete thn paraklhsin umwn
6:25 ouai umin oi empeplhsmenoi oti peinasete ouai umin oi gelwntej nun oti penqhsete kai klausete
6:26 ouai umin otan kalwj umaj eipwsin pantej oi anqrwpoi kata tauta gar epoioun toij yeudoprofhtaij oi paterej autwn
6:27 all umin legw toij akouousin agapate touj exqrouj umwn kalwj poieite toij misousin umaj
6:28 eulogeite touj katarwmenouj umin kai proseuxesqe uper twn ephreazontwn umaj
6:29 tw tuptonti se epi thn siagona parexe kai thn allhn kai apo tou airontoj sou to imation kai ton xitwna mh kwlushj
Luke 6:30 panti de tw aitounti se didou kai apo tou airontoj ta sa mh apaitei
6:31 kai kaqwj qelete ina poiwsin umin oi anqrwpoi kai umeij poieite autoij omoiwj
6:32 kai ei agapate touj agapwntaj umaj poia umin xarij estin kai gar oi amartwloi touj agapwntaj autouj agapwsin
6:33 kai ean agaqopoihte touj agaqopoiountaj umaj poia umin xarij estin kai gar oi amartwloi to auto poiousin
6:34 kai ean daneizhte par wn elpizhte apolabein poia umin xarij estin kai gar oi amartwloi amartwloij daneizousin ina apolabwsin ta isa
6:35 plhn agapate touj exqrouj umwn kai agaqopoieite kai daneizete mhden apelpizontej kai estai o misqoj umwn poluj kai esesqe uioi tou uyistou oti autoj xrhstoj estin epi touj axaristouj kai ponhrouj
6:36 ginesqe oun oiktirmonej kaqwj kai o pathr umwn oiktirmwn estin
6:37 mh krinete kai ou mh kriqhte mh katadikazete kai ou mh katadikasqhte apoluete kai apoluqhsesqe
6:38 didote kai doqhsetai umin metron kalon pepiesmenon kai sesaleumenon kai uperekxunomenon dwsousin eij ton kolpon umwn tw gar autw metrw w metreite antimetrhqhsetai umin
6:39 eipen de parabolhn autoij mhti dunatai tufloj tuflon odhgein ouxi amfoteroi eij boqunon pesountai
Luke 6:40 ouk estin maqhthj uper ton didaskalon autou kathrtismenoj de paj estai wj o didaskaloj autou
6:41 ti de blepeij to karfoj to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de dokon thn en tw idiw ofqalmw ou katanoeij
6:42 h pwj dunasai legein tw adelfw sou adelfe afej ekbalw to karfoj to en tw ofqalmw sou autoj thn en tw ofqalmw sou dokon ou blepwn upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyeij ekbalein to karfoj to en tw ofqalmw tou adelfou sou
6:43 ou gar estin dendron kalon poioun karpon sapron oude dendron sapron poioun karpon kalon
6:44 ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginwsketai ou gar ec akanqwn sullegousin suka oude ek batou trugwsin stafulhn
6:45 o agaqoj anqrwpoj ek tou agaqou qhsaurou thj kardiaj autou proferei to agaqon kai o ponhroj anqrwpoj ek tou ponhrou qhsaurou thj kardiaj autou proferei to ponhron ek gar tou perisseumatoj thj kardiaj lalei to stoma autou
6:46 ti de me kaleite kurie kurie kai ou poieite a legw
6:47 paj o erxomenoj proj me kai akouwn mou twn logwn kai poiwn autouj upodeicw umin tini estin omoioj
6:48 omoioj estin anqrwpw oikodomounti oikian oj eskayen kai ebaqunen kai eqhken qemelion epi thn petran plhmmuraj de genomenhj proserrhcen o potamoj th oikia ekeinh kai ouk isxusen saleusai authn teqemeliwto gar epi thn petran
6:49 o de akousaj kai mh poihsaj omoioj estin anqrwpw oikodomhsanti oikian epi thn ghn xwrij qemeliou h proserrhcen o potamoj kai euqewj epesen kai egeneto to rhgma thj oikiaj ekeinhj mega

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index