Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 23

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 23

Luke 23:1 kai anastan apan to plhqoj autwn hgagen auton epi ton pilaton
23:2 hrcanto de kathgorein autou legontej touton euromen diastrefonta to eqnoj kai kwluonta kaisari forouj didonai legonta eauton xriston basilea einai
23:3 o de pilatoj ephrwthsen auton legwn su ei o basileuj twn ioudaiwn o de apokriqeij autw efh su legeij
23:4 o de pilatoj eipen proj touj arxiereij kai touj oxlouj ouden euriskw aition en tw anqrwpw toutw
23:5 oi de episxuon legontej oti anaseiei ton laon didaskwn kaq olhj thj ioudaiaj arcamenoj apo thj galilaiaj ewj wde
23:6 pilatoj de akousaj galilaian ephrwthsen ei o anqrwpoj galilaioj estin
23:7 kai epignouj oti ek thj ecousiaj hrwdou estin anepemyen auton proj hrwdhn onta kai auton en ierosolumoij en tautaij taij hmeraij
23:8 o de hrwdhj idwn ton ihsoun exarh lian hn gar qelwn ec ikanou idein auton dia to akouein polla peri autou kai hlpizen ti shmeion idein up autou ginomenon
23:9 ephrwta de auton en logoij ikanoij autoj de ouden apekrinato autw
Luke 23:10 eisthkeisan de oi arxiereij kai oi grammateij eutonwj kathgorountej autou
23:11 ecouqenhsaj de auton o hrwdhj sun toij strateumasin autou kai empaicaj peribalwn auton esqhta lampran anepemyen auton tw pilatw
23:12 egenonto de filoi o te pilatoj kai o hrwdhj en auth th hmera met allhlwn prouphrxon gar en exqra ontej proj eautouj
23:13 pilatoj de sugkalesamenoj touj arxiereij kai touj arxontaj kai ton laon
23:14 eipen proj autouj proshnegkate moi ton anqrwpon touton wj apostrefonta ton laon kai idou egw enwpion umwn anakrinaj ouden euron en tw anqrwpw toutw aition wn kathgoreite kat autou
23:15 all oude hrwdhj anepemya gar umaj proj auton kai idou ouden acion qanatou estin pepragmenon autw
23:16 paideusaj oun auton apolusw
23:17 anagkhn de eixen apoluein autoij kata eorthn ena
23:18 anekracan de pamplhqei legontej aire touton apoluson de hmin ton barabban
23:19 ostij hn dia stasin tina genomenhn en th polei kai fonon beblhmenoj eij fulakhn
Luke 23:20 palin oun o pilatoj prosefwnhsen qelwn apolusai ton ihsoun
23:21 oi de epefwnoun legontej staurwson staurwson auton
23:22 o de triton eipen proj autouj ti gar kakon epoihsen outoj ouden aition qanatou euron en autw paideusaj oun auton apolusw
23:23 oi de epekeinto fwnaij megalaij aitoumenoi auton staurwqhnai kai katisxuon ai fwnai autwn kai twn arxierewn
23:24 o de pilatoj epekrinen genesqai to aithma autwn
23:25 apelusen de autoij ton dia stasin kai fonon beblhmenon eij thn fulakhn on htounto ton de ihsoun paredwken tw qelhmati autwn
23:26 kai wj aphgagon auton epilabomenoi simwnoj tinoj kurhnaiou tou erxomenou ap agrou epeqhkan autw ton stauron ferein opisqen tou ihsou
23:27 hkolouqei de autw polu plhqoj tou laou kai gunaikwn ai kai ekoptonto kai eqrhnoun auton
23:28 strafeij de proj autaj o ihsouj eipen qugaterej ierousalhm mh klaiete ep eme plhn ef eautaj klaiete kai epi ta tekna umwn
23:29 oti idou erxontai hmerai en aij erousin makariai ai steirai kai koiliai ai ouk egennhsan kai mastoi oi ouk eqhlasan
Luke 23:30 tote arcontai legein toij oresin pesete ef hmaj kai toij bounoij kaluyate hmaj
23:31 oti ei en tw ugrw culw tauta poiousin en tw chrw ti genhtai
23:32 hgonto de kai eteroi duo kakourgoi sun autw anaireqhnai
23:33 kai ote aphlqon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurwsan auton kai touj kakourgouj on men ek deciwn on de ec aristerwn
23:34 o de ihsouj elegen pater afej autoij ou gar oidasin ti poiousin diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon klhron
23:35 kai eisthkei o laoj qewrwn ecemukthrizon de kai oi arxontej sun autoij legontej allouj eswsen swsatw eauton ei outoj estin o xristoj o tou qeou eklektoj
23:36 enepaizon de autw kai oi stratiwtai proserxomenoi kai ocoj prosferontej autw
23:37 kai legontej ei su ei o basileuj twn ioudaiwn swson seauton
23:38 hn de kai epigrafh gegrammenh ep autw grammasin ellhnikoij kai rwmaikoij kai ebraikoij outoj estin o basileuj twn ioudaiwn
23:39 eij de twn kremasqentwn kakourgwn eblasfhmei auton legwn ei su ei o xristoj swson seauton kai hmaj
Luke 23:40 apokriqeij de o eteroj epetima autw legwn oude fobh su ton qeon oti en tw autw krimati ei
23:41 kai hmeij men dikaiwj acia gar wn epracamen apolambanomen outoj de ouden atopon epracen
23:42 kai elegen tw ihsou mnhsqhti mou kurie otan elqhj en th basileia sou
23:43 kai eipen autw o ihsouj amhn legw soi shmeron met emou esh en tw paradeisw
23:44 hn de wsei wra ekth kai skotoj egeneto ef olhn thn ghn ewj wraj ennathj
23:45 kai eskotisqh o hlioj kai esxisqh to katapetasma tou naou meson
23:46 kai fwnhsaj fwnh megalh o ihsouj eipen pater eij xeiraj sou paraqhsomai to pneuma mou kai tauta eipwn ecepneusen
23:47 idwn de o ekatontarxoj to genomenon edocasen ton qeon legwn ontwj o anqrwpoj outoj dikaioj hn
23:48 kai pantej oi sumparagenomenoi oxloi epi thn qewrian tauthn qewrountej ta genomena tuptontej eautwn ta sthqh upestrefon
23:49 eisthkeisan de pantej oi gnwstoi autou makroqen kai gunaikej ai sunakolouqhsasai autw apo thj galilaiaj orwsai tauta
Luke 23:50 kai idou anhr onomati iwshf bouleuthj uparxwn anhr agaqoj kai dikaioj
23:51 outoj ouk hn sugkatateqeimenoj th boulh kai th pracei autwn apo arimaqaiaj polewj twn ioudaiwn oj kai prosedexeto kai autoj thn basileian tou qeou
23:52 outoj proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou
23:53 kai kaqelwn auto enetulicen auto sindoni kai eqhken auto en mnhmati laceutw ou ouk hn oudepw oudeij keimenoj
23:54 kai hmera hn paraskeuh kai sabbaton epefwsken
23:55 katakolouqhsasai de kai gunaikej aitinej hsan sunelhluquiai autw ek thj galilaiaj eqeasanto to mnhmeion kai wj eteqh to swma autou
23:56 upostreyasai de htoimasan arwmata kai mura kai to men sabbaton hsuxasan kata thn entolhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index