Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 7

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 7

Luke 7:1 epei de eplhrwsen panta ta rhmata autou eij taj akoaj tou laou eishlqen eij kapernaoum
7:2 ekatontarxou de tinoj douloj kakwj exwn hmellen teleutan oj hn autw entimoj
7:3 akousaj de peri tou ihsou apesteilen proj auton presbuterouj twn ioudaiwn erwtwn auton opwj elqwn diaswsh ton doulon autou
7:4 oi de paragenomenoi proj ton ihsoun parekaloun auton spoudaiwj legontej oti acioj estin w parecei touto
7:5 agapa gar to eqnoj hmwn kai thn sunagwghn autoj wkodomhsen hmin
7:6 o de ihsouj eporeueto sun autoij hdh de autou ou makran apexontoj apo thj oikiaj epemyen proj auton o ekatontarxoj filouj legwn autw kurie mh skullou ou gar eimi ikanoj ina upo thn steghn mou eiselqhj
7:7 dio oude emauton hciwsa proj se elqein alla eipe logw kai iaqhsetai o paij mou
7:8 kai gar egw anqrwpoj eimi upo ecousian tassomenoj exwn up emauton stratiwtaj kai legw toutw poreuqhti kai poreuetai kai allw erxou kai erxetai kai tw doulw mou poihson touto kai poiei
7:9 akousaj de tauta o ihsouj eqaumasen auton kai strafeij tw akolouqounti autw oxlw eipen legw umin oude en tw israhl tosauthn pistin euron
Luke 7:10 kai upostreyantej oi pemfqentej eij ton oikon euron ton asqenounta doulon ugiainonta
7:11 kai egeneto en th echj eporeueto eij polin kaloumenhn nain kai suneporeuonto autw oi maqhtai autou ikanoi kai oxloj poluj
7:12 wj de hggisen th pulh thj polewj kai idou ecekomizeto teqnhkwj uioj monogenhj th mhtri autou kai auth hn xhra kai oxloj thj polewj ikanoj hn sun auth
7:13 kai idwn authn o kurioj esplagxnisqh ep auth kai eipen auth mh klaie
7:14 kai proselqwn hyato thj sorou oi de bastazontej esthsan kai eipen neaniske soi legw egerqhti
7:15 kai anekaqisen o nekroj kai hrcato lalein kai edwken auton th mhtri autou
7:16 elaben de foboj apantaj kai edocazon ton qeon legontej oti profhthj megaj eghgertai en hmin kai oti epeskeyato o qeoj ton laon autou
7:17 kai echlqen o logoj outoj en olh th ioudaia peri autou kai en pash th perixwrw
7:18 kai aphggeilan iwannh oi maqhtai autou peri pantwn toutwn
7:19 kai proskalesamenoj duo tinaj twn maqhtwn autou o iwannhj epemyen proj ton ihsoun legwn su ei o erxomenoj h allon prosdokwmen
Luke 7:20 paragenomenoi de proj auton oi andrej eipon iwannhj o baptisthj apestalken hmaj proj se legwn su ei o erxomenoj h allon prosdokwmen
7:21 en auth de th wra eqerapeusen pollouj apo noswn kai mastigwn kai pneumatwn ponhrwn kai tufloij polloij exarisato to blepein
7:22 kai apokriqeij o ihsouj eipen autoij poreuqentej apaggeilate iwannh a eidete kai hkousate oti tufloi anablepousin xwloi peripatousin leproi kaqarizontai kwfoi akouousin nekroi egeirontai ptwxoi euaggelizontai
7:23 kai makarioj estin oj ean mh skandalisqh en emoi
7:24 apelqontwn de twn aggelwn iwannou hrcato legein proj touj oxlouj peri iwannou ti ecelhluqate eij thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon
7:25 alla ti ecelhluqate idein anqrwpon en malakoij imatioij hmfiesmenon idou oi en imatismw endocw kai trufh uparxontej en toij basileioij eisin
7:26 alla ti ecelhluqate idein profhthn nai legw umin kai perissoteron profhtou
7:27 outoj estin peri ou gegraptai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou j kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou
7:28 legw gar umin meizwn en gennhtoij gunaikwn profhthj iwannou tou baptistou oudeij estin o de mikroteroj en th basileia tou qeou meizwn autou estin
7:29 kai paj o laoj akousaj kai oi telwnai edikaiwsan ton qeon baptisqentej to baptisma iwannou
Luke 7:30 oi de farisaioi kai oi nomikoi thn boulhn tou qeou hqethsan eij eautouj mh baptisqentej up autou
7:31 eipen de o kurioj tini oun omoiwsw touj anqrwpouj thj geneaj tauthj kai tini eisin omoioi
7:32 omoioi eisin paidioij toij en agora kaqhmenoij kai prosfwnousin allhloij kai legousin hulhsamen umin kai ouk wrxhsasqe eqrhnhsamen umin kai ouk eklausate
7:33 elhluqen gar iwannhj o baptisthj mhte arton esqiwn mhte oinon pinwn kai legete daimonion exei
7:34 elhluqen o uioj tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legete idou anqrwpoj fagoj kai oinopothj telwnwn filoj kai amartwlwn
7:35 kai edikaiwqh h sofia apo twn teknwn authj pantwn
7:36 hrwta de tij auton twn farisaiwn ina fagh met autou kai eiselqwn eij thn oikian tou farisaiou anekliqh
7:37 kai idou gunh en th polei htij hn amartwloj epignousa oti anakeitai en th oikia tou farisaiou komisasa alabastron murou
7:38 kai stasa para touj podaj autou opisw klaiousa hrcato brexein touj podaj autou toij dakrusin kai taij qricin thj kefalhj authj ecemassen kai katefilei touj podaj autou kai hleifen tw murw
7:39 idwn de o farisaioj o kalesaj auton eipen en eautw legwn outoj ei hn profhthj eginwsken an tij kai potaph h gunh htij aptetai autou oti amartwloj estin
Luke 7:40 kai apokriqeij o ihsouj eipen proj auton simwn exw soi ti eipein o de fhsin didaskale eipe
7:41 duo xrewfeiletai hsan daneisth tini o eij wfeilen dhnaria pentakosia o de eteroj penthkonta
7:42 mh exontwn de autwn apodounai amfoteroij exarisato tij oun autwn eipe pleion auton agaphsei
7:43 apokriqeij de o simwn eipen upolambanw oti w to pleion exarisato o de eipen autw orqwj ekrinaj
7:44 kai strafeij proj thn gunaika tw simwni efh blepeij tauthn thn gunaika eishlqon sou eij thn oikian udwr epi touj podaj mou ouk edwkaj auth de toij dakrusin ebrecen mou touj podaj kai taij qricin thj kefalhj authj ecemacen
7:45 filhma moi ouk edwkaj auth de af hj eishlqon ou dielipen katafilousa mou touj podaj
7:46 elaiw thn kefalhn mou ouk hleiyaj auth de murw hleiyen mou touj podaj
7:47 ou xarin legw soi afewntai ai amartiai authj ai pollai oti hgaphsen polu w de oligon afietai oligon agapa
7:48 eipen de auth afewntai sou ai amartiai
7:49 kai hrcanto oi sunanakeimenoi legein en eautoij tij outoj estin oj kai amartiaj afihsin
Luke 7:50 eipen de proj thn gunaika h pistij sou seswken se poreuou eij eirhnhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index