Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 12

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 12

Luke 12:1 en oij episunaxqeiswn twn muriadwn tou oxlou wste katapatein allhlouj hrcato legein proj touj maqhtaj autou prwton prosexete eautoij apo thj zumhj twn farisaiwn htij estin upokrisij
12:2 ouden de sugkekalummenon estin o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai
12:3 anq wn osa en th skotia eipate en tw fwti akousqhsetai kai o proj to ouj elalhsate en toij tameioij khruxqhsetai epi twn dwmatwn
12:4 legw de umin toij filoij mou mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma kai meta tauta mh exontwn perissoteron ti poihsai
12:5 upodeicw de umin tina fobhqhte fobhqhte ton meta to apokteinai ecousian exonta embalein eij thn geennan nai legw umin touton fobhqhte
12:6 ouxi pente strouqia pwleitai assariwn duo kai en ec autwn ouk estin epilelhsmenon enwpion tou qeou
12:7 alla kai ai trixej thj kefalhj umwn pasai hriqmhntai mh oun fobeisqe pollwn strouqiwn diaferete
12:8 legw de umin paj oj an omologhsh en emoi emprosqen twn anqrwpwn kai o uioj tou anqrwpou omologhsei en autw emprosqen twn aggelwn tou qeou
12:9 o de arnhsamenoj me enwpion twn anqrwpwn aparnhqhsetai enwpion twn aggelwn tou qeou
Luke 12:10 kai paj oj erei logon eij ton uion tou anqrwpou afeqhsetai autw tw de eij to agion pneuma blasfhmhsanti ouk afeqhsetai
12:11 otan de prosferwsin umaj epi taj sunagwgaj kai taj arxaj kai taj ecousiaj mh merimnate pwj h ti apologhshsqe h ti eiphte
12:12 to gar agion pneuma didacei umaj en auth th wra a dei eipein
12:13 eipen de tij autw ek tou oxlou didaskale eipe tw adelfw mou merisasqai met emou thn klhronomian
12:14 o de eipen autw anqrwpe tij me katesthsen dikasthn h meristhn ef umaj
12:15 eipen de proj autouj orate kai fulassesqe apo thj pleoneciaj oti ouk en tw perisseuein tini h zwh autou estin ek twn uparxontwn autou
12:16 eipen de parabolhn proj autouj legwn anqrwpou tinoj plousiou euforhsen h xwra
12:17 kai dielogizeto en eautw legwn ti poihsw oti ouk exw pou sunacw touj karpouj mou
12:18 kai eipen touto poihsw kaqelw mou taj apoqhkaj kai meizonaj oikodomhsw kai sunacw ekei panta ta genhmata mou kai ta agaqa mou
12:19 kai erw th yuxh mou yuxh exeij polla agaqa keimena eij eth polla anapauou fage pie eufrainou
Luke 12:20 eipen de autw o qeoj afron tauth th nukti thn yuxhn sou apaitousin apo sou a de htoimasaj tini estai
12:21 outwj o qhsaurizwn eautw kai mh eij qeon ploutwn
12:22 eipen de proj touj maqhtaj autou dia touto umin legw mh merimnate th yuxh umwn ti faghte mhde tw swmati ti endushsqe
12:23 h yuxh pleion estin thj trofhj kai to swma tou endumatoj
12:24 katanohsate touj korakaj oti ou speirousin oude qerizousin oij ouk estin tameion oude apoqhkh kai o qeoj trefei autouj posw mallon umeij diaferete twn peteinwn
12:25 tij de ec umwn merimnwn dunatai prosqeinai epi thn hlikian autou phxun ena
12:26 ei oun oute elaxiston dunasqe ti peri twn loipwn merimnate
12:27 katanohsate ta krina pwj aucanei ou kopia oude nhqei legw de umin oude solomwn en pash th doch autou periebaleto wj en toutwn
12:28 ei de ton xorton en tw agrw shmeron onta kai aurion eij klibanon ballomenon o qeoj outwj amfiennusin posw mallon umaj oligopistoi
12:29 kai umeij mh zhteite ti faghte h ti pihte kai mh metewrizesqe
Luke 12:30 tauta gar panta ta eqnh tou kosmou epizhtei umwn de o pathr oiden oti xrhzete toutwn
12:31 plhn zhteite thn basileian tou qeou kai tauta panta prosteqhsetai umin
12:32 mh fobou to mikron poimnion oti eudokhsen o pathr umwn dounai umin thn basileian
12:33 pwlhsate ta uparxonta umwn kai dote elehmosunhn poihsate eautoij balantia mh palaioumena qhsauron anekleipton en toij ouranoij opou klepthj ouk eggizei oude shj diafqeirei
12:34 opou gar estin o qhsauroj umwn ekei kai h kardia umwn estai
12:35 estwsan umwn ai osfuej periezwsmenai kai oi luxnoi kaiomenoi
12:36 kai umeij omoioi anqrwpoij prosdexomenoij ton kurion eautwn pote analusei ek twn gamwn ina elqontoj kai krousantoj euqewj anoicwsin autw
12:37 makarioi oi douloi ekeinoi ouj elqwn o kurioj eurhsei grhgorountaj amhn legw umin oti perizwsetai kai anaklinei autouj kai parelqwn diakonhsei autoij
12:38 kai ean elqh en th deutera fulakh kai en th trith fulakh elqh kai eurh outwj makarioi eisin oi douloi ekeinoi
12:39 touto de ginwskete oti ei hdei o oikodespothj poia wra o klepthj erxetai egrhgorhsen an kai ouk an afhken diorughnai ton oikon autou
Luke 12:40 kai umeij oun ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uioj tou anqrwpou erxetai
12:41 eipen de autw o petroj kurie proj hmaj thn parabolhn tauthn legeij h kai proj pantaj
12:42 eipen de o kurioj tij ara estin o pistoj oikonomoj kai fronimoj on katasthsei o kurioj epi thj qerapeiaj autou tou didonai en kairw to sitometrion
12:43 makarioj o douloj ekeinoj on elqwn o kurioj autou eurhsei poiounta outwj
12:44 alhqwj legw umin oti epi pasin toij uparxousin autou katasthsei auton
12:45 ean de eiph o douloj ekeinoj en th kardia autou xronizei o kurioj mou erxesqai kai archtai tuptein touj paidaj kai taj paidiskaj esqiein te kai pinein kai mequskesqai
12:46 hcei o kurioj tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei kai dixotomhsei auton kai to meroj autou meta twn apistwn qhsei
12:47 ekeinoj de o douloj o gnouj to qelhma tou kuriou eautou kai mh etoimasaj mhde poihsaj proj to qelhma autou darhsetai pollaj
12:48 o de mh gnouj poihsaj de acia plhgwn darhsetai oligaj panti de w edoqh polu polu zhthqhsetai par autou kai w pareqento polu perissoteron aithsousin auton
12:49 pur hlqon balein eij thn ghn kai ti qelw ei hdh anhfqh
Luke 12:50 baptisma de exw baptisqhnai kai pwj sunexomai ewj ou telesqh
12:51 dokeite oti eirhnhn paregenomhn dounai en th gh ouxi legw umin all h diamerismon
12:52 esontai gar apo tou nun pente en oikw eni diamemerismenoi treij epi dusin kai duo epi trisin
12:53 diamerisqhsetai pathr ef uiw kai uioj epi patri mhthr epi qugatri kai qugathr epi mhtri penqera epi thn numfhn authj kai numfh epi thn penqeran authj
12:54 elegen de kai toij oxloij otan idhte thn nefelhn anatellousan apo dusmwn euqewj legete ombroj erxetai kai ginetai outwj
12:55 kai otan noton pneonta legete oti kauswn estai kai ginetai
12:56 upokritai to proswpon tou ouranou kai thj ghj  oidate dokimazein ton de kairon touton pwj ou dokimazete
12:57 ti de kai af eautwn ou krinete to dikaion
12:58 wj gar upageij meta tou antidikou sou ep arxonta en th odw doj ergasian aphllaxqai ap autou mhpote katasurh se proj ton krithn kai o krithj se paradw tw praktori kai o praktwr se ballh eij fulakhn
12:59 legw soi ou mh ecelqhj ekeiqen ewj ou kai to esxaton lepton apodwj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index