Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 4

Luke 4:1 ihsouj de pneumatoj agiou plhrhj upestreyen apo tou iordanou kai hgeto en tw pneumati eij thn erhmon
4.2 hmeraj tessarakonta peirazomenoj upo tou diabolou kai ouk efagen ouden en taij hmeraij ekeinaij kai suntelesqeiswn autwn usteron epeinasen
4.3 kai eipen autw o diaboloj ei uioj ei tou qeou eipe tw liqw toutw ina genhtai artoj
4.4 kai apekriqh ihsouj proj auton legwn gegraptai oti ouk ep artw monw zhsetai o anqrwpoj all epi panti rhmati qeou
4.5 kai anagagwn auton o diaboloj eij oroj uyhlon edeicen autw pasaj taj basileiaj thj oikoumenhj en stigmh xronou
4.6 kai eipen autw o diaboloj soi dwsw thn ecousian tauthn apasan kai thn docan autwn oti emoi paradedotai kai w ean qelw didwmi authn
4.7 su oun ean proskunhshj enwpion mou estai sou panta
4.8 kai apokriqeij autw eipen o ihsouj upage opisw mou satana gegraptai gar proskunhseij kurion ton qeon sou kai autw monw latreuseij
4.9 kai hgagen auton eij ierousalhm kai esthsen auton epi to pterugion tou ierou kai eipen autw ei o uioj ei tou qeou bale seauton enteuqen katw
Luke 4:10 gegraptai gar oti toij aggeloij autou enteleitai peri sou tou diafulacai se
4.11 kai oti epi xeirwn arousin se mhpote proskoyhj proj liqon ton poda sou
4.12 kai apokriqeij eipen autw o ihsouj oti eirhtai ouk ekpeiraseij kurion ton qeon sou
4.13 kai suntelesaj panta peirasmon o diaboloj apesth ap autou axri kairou
4.14 kai upestreyen o ihsouj en th dunamei tou pneumatoj eij thn galilaian kai fhmh echlqen kaq olhj thj perixwrou peri autou
4.15 kai autoj edidasken en taij sunagwgaij autwn docazomenoj upo pantwn
4.16 kai hlqen eij thn nazareq ou hn teqrammenoj kai eishlqen kata to eiwqoj autw en th hmera twn sabbatwn eij thn sunagwghn kai anesth anagnwnai
4.17 kai epedoqh autw biblion hsaiou tou profhtou kai anaptucaj to biblion euren ton topon ou hn gegrammenon
4.18 pneuma kuriou ep eme ou eneken exrisen me euaggelizesqai ptwxoij apestalken me iasasqai touj suntetrimmenouj thn kardian khrucai aixmalwtoij afesin kai tufloij anableyin aposteilai teqrausmenouj en afesei
4.19 khrucai eniauton kuriou dekton
Luke 4:20 kai ptucaj to biblion apodouj tw uphreth ekaqisen kai pantwn en th sunagwgh oi ofqalmoi hsan atenizontej autw
4.21 hrcato de legein proj autouj oti shmeron peplhrwtai h grafh auth en toij wsin umwn
4.22 kai pantej emarturoun autw kai eqaumazon epi toij logoij thj xaritoj toij ekporeuomenoij ek tou stomatoj autou kai elegon oux outoj estin o uioj iwshf
4.23 kai eipen proj autouj pantwj ereite moi thn parabolhn tauthn iatre qerapeuson seauton osa hkousamen genomena en th kapernaoum poihson kai wde en th patridi sou
4.24 eipen de amhn legw umin oti oudeij profhthj dektoj estin en th patridi autou
4.25 ep alhqeiaj de legw umin pollai xhrai hsan en taij hmeraij hliou en tw israhl ote ekleisqh o ouranoj epi eth tria kai mhnaj ec wj egeneto limoj megaj epi pasan thn ghn
4.26 kai proj oudemian autwn epemfqh hliaj ei mh eij sarepta thj sidwnoj proj gunaika xhran
4.27 kai polloi leproi hsan epi elissaiou tou profhtou en tw israhl kai oudeij autwn ekaqarisqh ei mh neeman o suroj
4.28 kai eplhsqhsan pantej qumou en th sunagwgh akouontej tauta
4.29 kai anastantej ecebalon auton ecw thj polewj kai hgagon auton ewj thj ofruoj tou orouj ef ou h polij autwn wkodomhto eij to katakrhmnisai auton
Luke 4:30 autoj de dielqwn dia mesou autwn eporeueto
4.31 kai kathlqen eij kapernaoum polin thj galilaiaj kai hn didaskwn autouj en toij sabbasin
4.32 kai eceplhssonto epi th didaxh autou oti en ecousia hn o logoj autou
4.33 kai en th sunagwgh hn anqrwpoj exwn pneuma daimoniou akaqartou kai anekracen fwnh megalh
4.34 legwn ea ti hmin kai soi ihsou nazarhne hlqej apolesai hmaj oida se tij ei o agioj tou qeou
4.35 kai epetimhsen autw o ihsouj legwn fimwqhti kai ecelqe ec autou kai riyan auton to daimonion eij to meson echlqen ap autou mhden blayan auton
4.36 kai egeneto qamboj epi pantaj kai sunelaloun proj allhlouj legontej tij o logoj outoj oti en ecousia kai dunamei epitassei toij akaqartoij pneumasin kai ecerxontai
4.37 kai eceporeueto hxoj peri autou eij panta topon thj perixwrou
4.38 anastaj de ek thj sunagwghj eishlqen eij thn oikian simwnoj h penqera de tou simwnoj hn sunexomenh puretw megalw kai hrwthsan auton peri authj
4.39 kai epistaj epanw authj epetimhsen tw puretw kai afhken authn paraxrhma de anastasa dihkonei autoij
Luke 4:40 dunontoj de tou hliou pantej osoi eixon asqenountaj nosoij poikilaij hgagon autouj proj auton o de eni ekastw autwn taj xeiraj epiqeij eqerapeusen autouj
4.41 echrxeto de kai daimonia apo pollwn krazonta kai legonta oti su ei o xristoj o uioj tou qeou kai epitimwn ouk eia auta lalein oti hdeisan ton xriston auton einai
4.42 genomenhj de hmeraj ecelqwn eporeuqh eij erhmon topon kai oi oxloi ezhtoun auton kai hlqon ewj autou kai kateixon auton tou mh poreuesqai ap autwn
4.43 o de eipen proj autouj oti kai taij eteraij polesin euaggelisasqai me dei thn basileian tou qeou oti eij touto apestalmai
4.44 kai hn khrusswn en taij sunagwgaij thj galilaiaj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index