Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Luke Chapter 20

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 ||

Luke Chapter 20

Luke 20:1 kai egeneto en mia twn hmerwn ekeinwn didaskontoj autou ton laon en tw ierw kai euaggelizomenou epesthsan oi arxiereij kai oi grammateij sun toij presbuteroij
20:2 kai eipon proj auton legontej eipe hmin en poia ecousia tauta poieij h tij estin o douj soi thn ecousian tauthn
20:3 apokriqeij de eipen proj autouj erwthsw umaj kagw ena logon kai eipate moi
20:4 to baptisma iwannou ec ouranou hn h ec anqrwpwn
20:5 oi de sunelogisanto proj eautouj legontej oti ean eipwmen ec ouranou erei dia ti oun ouk episteusate autw
20:6 ean de eipwmen ec anqrwpwn paj o laoj kataliqasei hmaj pepeismenoj gar estin iwannhn profhthn einai
20:7 kai apekriqhsan mh eidenai poqen
20:8 kai o ihsouj eipen autoij oude egw legw umin en poia ecousia tauta poiw
20:9 hrcato de proj ton laon legein thn parabolhn tauthn anqrwpoj tij efuteusen ampelwna kai ecedoto auton gewrgoij kai apedhmhsen xronouj ikanouj
Luke 20:10 kai en kairw apesteilen proj touj gewrgouj doulon ina apo tou karpou tou ampelwnoj dwsin autw oi de gewrgoi deirantej auton ecapesteilan kenon
20:11 kai proseqeto pemyai eteron doulon oi de kakeinon deirantej kai atimasantej ecapesteilan kenon
20:12 kai proseqeto pemyai triton oi de kai touton traumatisantej ecebalon
20:13 eipen de o kurioj tou ampelwnoj ti poihsw pemyw ton uion mou ton agaphton iswj touton idontej entraphsontai
20:14 idontej de auton oi gewrgoi dielogizonto proj eautouj legontej outoj estin o klhronomoj deute apokteinwmen auton ina hmwn genhtai h klhronomia
20:15 kai ekbalontej auton ecw tou ampelwnoj apekteinan ti oun poihsei autoij o kurioj tou ampelwnoj
20:16 eleusetai kai apolesei touj gewrgouj toutouj kai dwsei ton ampelwna alloij akousantej de eipon mh genoito
20:17 o de embleyaj autoij eipen ti oun estin to gegrammenon touto liqon on apedokimasan oi oikodomountej outoj egenhqh eij kefalhn gwniaj
20:18 paj o peswn ep ekeinon ton liqon sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton
20:19 kai ezhthsan oi arxiereij kai oi grammateij epibalein ep auton taj xeiraj en auth th wra kai efobhqhsan ton laon egnwsan gar oti proj autouj thn parabolhn tauthn eipen
Luke 20:20 kai parathrhsantej apesteilan egkaqetouj upokrinomenouj eautouj dikaiouj einai ina epilabwntai autou logou eij to paradounai auton th arxh kai th ecousia tou hgemonoj
20:21 kai ephrwthsan auton legontej didaskale oidamen oti orqwj legeij kai didaskeij kai ou lambaneij proswpon all ep alhqeiaj thn odon tou qeou didaskeij
20:22 ecestin hmin kaisari foron dounai h ou
20:23 katanohsaj de autwn thn panourgian eipen proj autouj ti me peirazete
20:24 epideicate moi dhnarion tinoj exei eikona kai epigrafhn apokriqentej de eipon kaisaroj
20:25 o de eipen autoij apodote toinun ta kaisaroj kaisari kai ta tou qeou tw qew
20:26 kai ouk isxusan epilabesqai autou rhmatoj enantion tou laou kai qaumasantej epi th apokrisei autou esighsan
20:27 proselqontej de tinej twn saddoukaiwn oi antilegontej anastasin mh einai ephrwthsan auton
20:28 legontej didaskale mwshj egrayen hmin ean tinoj adelfoj apoqanh exwn gunaika kai outoj ateknoj apoqanh ina labh o adelfoj autou thn gunaika kai ecanasthsh sperma tw adelfw autou
20:29 epta oun adelfoi hsan kai o prwtoj labwn gunaika apeqanen ateknoj
Luke 20:30 kai elaben o deuteroj thn gunaika kai outoj apeqanen ateknoj
20:31 kai o tritoj elaben authn wsautwj de kai oi epta kai ou katelipon tekna kai apeqanon
20:32 usteron pantwn apeqanen kai h gunh
20:33 en th oun anastasei tinoj autwn ginetai gunh oi gar epta esxon authn gunaika
20:34 kai apokriqeij eipen autoij o ihsouj oi uioi tou aiwnoj toutou gamousin kai ekgamiskontai
20:35 oi de kataciwqentej tou aiwnoj ekeinou tuxein kai thj anastasewj thj ek nekrwn oute gamousin oute ekgamiskontai
20:36 oute gar apoqanein eti dunantai isaggeloi gar eisin kai uioi eisin tou qeou thj anastasewj uioi ontej
20:37 oti de egeirontai oi nekroi kai mwshj emhnusen epi thj batou wj legei kurion ton qeon abraam kai ton qeon isaak kai ton qeon iakwb
20:38 qeoj de ouk estin nekrwn alla zwntwn pantej gar autw zwsin
20:39 apokriqentej de tinej twn grammatewn eipon didaskale kalwj eipaj
Luke 20:40 ouketi de etolmwn eperwtan auton ouden
20:41 eipen de proj autouj pwj legousin ton xriston uion dabid einai
20:42 kai autoj dabid legei en biblw yalmwn eipen o kurioj tw kuriw mou kaqou ek deciwn mou
20:43 ewj an qw touj exqrouj sou upopodion twn podwn sou
20:44 dabid oun kurion auton kalei kai pwj uioj autou estin
20:45 akouontoj de pantoj tou laou eipen toij maqhtaij autou
20:46 prosexete apo twn grammatewn twn qelontwn peripatein en stolaij kai filountwn aspasmouj en taij agoraij kai prwtokaqedriaj en taij sunagwgaij kai prwtoklisiaj en toij deipnoij
20:47 oi katesqiousin taj oikiaj twn xhrwn kai profasei makra proseuxontai outoi lhyontai perissoteron krima

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index