Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Acts Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 || 23 || 24 || 25 || 26 || 27 || 28 ||

Acts Chapter 1

Acts 1:1 ton men prwton logon epoihsamhn peri pantwn w qeofile wn hrcato o ihsouj poiein te kai didaskein
1:2 axri hj hmeraj enteilamenoj toij apostoloij dia pneumatoj agiou ouj ecelecato anelhfqh
1:3 oij kai paresthsen eauton zwnta meta to paqein auton en polloij tekmhrioij di hmerwn tessarakonta optanomenoj autoij kai legwn ta peri thj basileiaj tou qeou
1:4 kai sunalizomenoj met autwn parhggeilen autoij apo ierosolumwn mh xwrizesqai alla perimenein thn epaggelian tou patroj hn hkousate mou
1:5 oti iwannhj men ebaptisen udati umeij de baptisqhsesqe en pneumati agiw ou meta pollaj tautaj hmeraj
1:6 oi men oun sunelqontej ephrwtwn auton legontej kurie ei en tw xronw toutw apokaqistaneij thn basileian tw israhl
1:7 eipen de proj autouj oux umwn estin gnwnai xronouj h kairouj ouj o pathr eqeto en th idia ecousia
1:8 alla lhyesqe dunamin epelqontoj tou agiou pneumatoj ef umaj kai esesqe moi marturej en te ierousalhm kai en pash th ioudaia kai samareia kai ewj esxatou thj ghj
1:9 kai tauta eipwn blepontwn autwn ephrqh kai nefelh upelaben auton apo twn ofqalmwn autwn
Acts 1:10 kai wj atenizontej hsan eij ton ouranon poreuomenou autou kai idou andrej duo pareisthkeisan autoij en esqhti leukh
1:11 oi kai eipon andrej galilaioi ti esthkate emblepontej eij ton ouranon outoj o ihsouj o analhfqeij af umwn eij ton ouranon outwj eleusetai on tropon eqeasasqe auton poreuomenon eij ton ouranon
1:12 tote upestreyan eij ierousalhm apo orouj tou kaloumenou elaiwnoj o estin egguj ierousalhm sabbatou exon odon
1:13 kai ote eishlqon anebhsan eij to uperwon ou hsan katamenontej o te petroj kai iakwboj kai iwannhj kai andreaj filippoj kai qwmaj barqolomaioj kai matqaioj iakwboj alfaiou kai simwn o zhlwthj kai ioudaj iakwbou
1:14 outoi pantej hsan proskarterountej omoqumadon th proseuxh kai th dehsei sun gunaicin kai maria th mhtri tou ihsou kai sun toij adelfoij autou
1:15 kai en taij hmeraij tautaij anastaj petroj en mesw twn maqhtwn eipen hn te oxloj onomatwn epi to auto wj ekaton eikosin
1:16 andrej adelfoi edei plhrwqhnai thn grafhn tauthn hn proeipen to pneuma to agion dia stomatoj dabid peri iouda tou genomenou odhgou toij sullabousin ton ihsoun
1:17 oti kathriqmhmenoj hn sun hmin kai elaxen ton klhron thj diakoniaj tauthj
1:18 outoj men oun ekthsato xwrion ek tou misqou thj adikiaj kai prhnhj genomenoj elakhsen mesoj kai ecexuqh panta ta splagxna autou
1:19 kai gnwston egeneto pasin toij katoikousin ierousalhm wste klhqhnai to xwrion ekeino th idia dialektw autwn akeldama tout estin xwrion aimatoj
Acts 1:20 gegraptai gar en biblw yalmwn genhqhtw h epaulij autou erhmoj kai mh estw o katoikwn en auth kai thn episkophn autou laboi eteroj
1:21 dei oun twn sunelqontwn hmin andrwn en panti xronw en w eishlqen kai echlqen ef hmaj o kurioj ihsouj
1:22 arcamenoj apo tou baptismatoj iwannou ewj thj hmeraj hj anelhfqh af hmwn martura thj anastasewj autou genesqai sun hmin ena toutwn
1:23 kai esthsan duo iwshf ton kaloumenon barsaban oj epeklhqh ioustoj kai matqian
1:24 kai proseucamenoi eipon su kurie kardiognwsta pantwn anadeicon ek toutwn twn duo on ena ecelecw
1:25 labein ton klhron thj diakoniaj tauthj kai apostolhj ec hj parebh ioudaj poreuqhnai eij ton topon ton idion
1:26 kai edwkan klhrouj autwn kai epesen o klhroj epi matqian kai sugkateyhfisqh meta twn endeka apostolwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index